ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Електронний архів Державного податкового університету створений для накопичення, систематизації і зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також розповсюдження цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

 

Нові надходження

Документ
Система управління ризиками як інструмент спрощення митних процедур в контексті євроінтеграції
(Modern Economics, 2020) Неліпович Олена Володимирівна; Nelipovych Olena Volodymyrivna
У статті розглянуто систему управління митними ризиками, яка виступає важливим інструментом спрощення митних процедур та приведення їх до найкращих світових стандартів, що є необхідною умовою конкурентоздатності України в глобальній економічній системі. Зазначено, що ефективна система управління ризиками як унікальний інструмент інтегрально-цілісного митного контролю дозволяє застосовувати нові принципи безпеки міжнародних ланцюгів постачання товарів. Управління ризиками – це основний базисний принцип сучасних методів митного контролю, який дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, не зменшуючи ефективності митного контролю, та звільняє більшість учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) від зайвого контролю. У статті увага приділена суб'єктно-орієнтованому підходу, який передбачає категоріювання учасників ЗЕД в системі управління ризиками. Категоріювання у такому випадку є класифікацією учасників ЗЕД в залежності від істотних показників. Визначено основні напрями забезпечення ефективного функціонування системи управління митними ризиками у сфері митного контролю в Україні. The article considers the customs risk management system, which is an important tool for simplifying customs procedures and for bringing them to the best world standards, which is a necessary condition for Ukraine's competitiveness in the global economic system. It is noted that an effective risk management system as a unique tool of integrated customs control allows the application of new principles of security of international supply chains. Risk management is the basic principle of modern methods of customs control, which allows optimal use of resources of customs authorities without reducing the effectiveness of customs control, and frees most participants in foreign economic activity (FEA) from unnecessary control. The article focuses on the subject-oriented approach, which involves the categorization of FEA participants in the risk management system. Categorization in this case is the classification of participants in foreign economic activity depending on the essential indicators. The main directions of ensuring the effective functioning of the customs risk management system in the field of customs control in Ukraine are identified
Документ
Особливості застосування автоматизованих систем управління митними ризиками: європейський досвід
(Modern Economics, 2019) Неліпович Олена Володимирівна; Nelipovych Olena Volodymyrivna
У статті розглянуто європейський досвід застосування автоматизованих систем управління митними ризиками. Найбільша увага в статті приділена досвіду використання систем управління ризиками в розвинених країнах, які мають багаторічний досвід використання відповідних систем у митному контролі, зокрема досвіду Великобританії. Визначено, що системі управління ризиками приділяється особлива увага в системі митних органів ЄС, яка охоплює не тільки митну сферу, а й захищає економічні інтереси країн – учасниць, дозволяє забезпечувати рух товарів, який, у свою чергу, є не тільки конкурентоздатним, а й безпечним для споживачів. Доведено, що особливість системи управління ризиками (СУР) у Великобританії полягає в здатності до оновлення і самовдосконалення. Система управління ризиками як видає певні вказівки з митного контролю, так і збирає інформацію про результати застосування цих вказівок. Отже, вона аналізує інформацію про ефективність заходів щодо мінімізації ризиків. У статті визначено відмінності вітчизняної СУР від європейської, які заважають підвищенню ефективності її функціонування та запропоновано основні напрями їх усунення. The article analyzes the current regulatory framework of customs risk management in Ukraine. It is determined that the main approaches to the use of risk management system tools in the customs system of Ukraine are fixed in the updated Procedure of risk analysis and assessment, development and implementation of risk management measures in the customs system of Ukraine, which is approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.07.2015 № 684. It was established that in order to improve the existing regulatory framework for customs risk management, the Ministry of Finance of Ukraine developed a Strategy for the development of risk management system in the field of customs control for the period up to 2022 and the Activity Plan for its implementation approved by the Government .
Документ
Нормативно-правове забезпечення управління митними ризиками в Україні
(Modern Economics, 2018) Неліпович Олена Володимирівна; Nelipovych Olena Volodymyrivna
Проаналізована сучасна нормативно-правова база управління митними ризиками в Україні. Визначено, що основні підходи до застосування інструментів системи управління ризиками в митній системі України закріплені в оновленому Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній системі України, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684. З’ясовано, що з метою вдосконалення існуючої нормативно-правової бази управління митними ризиками Міністерством фінансів України розроблено Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року та План заходів з її реалізації, які схвалив Уряд. The article analyzes the current regulatory framework of customs risk management in Ukraine. It is determined that the main approaches to the use of risk management system tools in the customs system of Ukraine are fixed in the updated Procedure of risk analysis and assessment, development and implementation of risk management measures in the customs system of Ukraine, which is approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.07.2015 № 684. It was established that in order to improve the existing regulatory framework for customs risk management, the Ministry of Finance of Ukraine developed a Strategy for the development of risk management system in the field of customs control for the period up to 2022 and the Activity Plan for its implementation approved by the Government .
Документ
Митні формальності на авіаційному транспорті в Україні
(Modern Economics, 2017) Неліпович Олена Володимирівна; Nelipovych Olena Volodymyrivna
Стаття присвячена розгляду особливостей організації митних формальностей на авіаційному транспорті в Україні. Розглянуто основні види митного контролю на авіаційному транспорті та особливості його здійснення. Визначено, що митний контроль повітряних суден і товарів здійснюється виключно відповідними підрозділами Державної фіскальної служби України, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками. Установлено, що враховуючи спрямування на уніфікацію, спрощення та гармонізацію митних формальностей, в тому числі на авіаційному транспорті, необхідним заходом з боку держави є максимальна автоматизація і інформатизація в митній справі, створення багатофункціональної, комплексної системи, важливим елементом якої виступає попереднє інформування. According to the Customs Code of Ukraine, commercial vehicles, which carry passengers and / or goods across the customs border of Ukraine, are subject to customs control and customs clearance. Purpose. The purpose of the article is to study the peculiarities of the organization of customs formalities at aviation transport in Ukraine. Results. The customs control of aircraft and goods is carried out solely by the customs authority in accordance with the legislation, selectively, in the forms and extent determined on the basis of the results of the risk management system. Customs control of aircraft and goods is carried out exclusively in the areas of customs control and ends with customs clearance in accordance with the requirements of the legislation. Customs control over international aviation is carried out by the customs authority located at the international airport, together with the state bodies, which are entrusted, in accordance with the law, the functions of carrying out other types of control during the movement of goods across the state border. Conclusions. Regarding the directions and prospects of development, it should be noted that the state customs in Ukraine are aimed at unification, simplification and harmonization of customs formalities, including on aviation transport. But to achieve this goal there are certain problems that need to be solved. An effective tool for this solution in today's environment is the maximum automation and informatization of processes in the customs business - the creation of a multifunctional integrated system, the important elements of which is the prior information
Документ
Законодавчі тенденції удосконалення політики у сфері державної митної справи
(Полтава : ПУЕТ, 2020) Фрадинський Олександр Анатолійович; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych
У тезах розглядаються законодавчі новації, прийняті протягом 2019-2020 років які стосуються вдосконалення здійснення державної митної справи в частині змін в оплаті праці митників, впровадження нового формату роботи митниці як єдиної юридичної особи, вдосконалення понятійного апарату. The abstracts consider the legislative innovations adopted during 2019-2020 related to improving the implementation of state customs in terms of changes in the remuneration of customs officers, the introduction of a new format of customs as a single legal entity, improving the conceptual apparatus.