ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Електронний архів Державного податкового університету створений для накопичення, систематизації і зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також розповсюдження цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

 

Нові надходження

Документ
Оцінка впливу податкового контролю на забезпечення національної економічної безпеки України
(Наукові перспективи, 2024) Параниця Надія Володимирівна; Параниця Сергій Павлович; Таращенко Володимир Анатолійович; Paranytsia Nadiia Volodymyrivna; Paranytsia Serhii Pavlovych; Tarashchenko Volodymyr Anatoliiovych
В досліджені дана оцінка впливу податкового контролю на забезпечення національної економічної безпеки України. Доведено необхідність податкового контролю в забезпеченні своєчасності та повноти надходжень податків до бюджету, що в свою чергу сприяє виконанню державними органами влади функцій щодо забезпечення економічної безпеки, визначено групи загроз економічній безпеці, які можливо зменшити посиленням податкового контролю, запропоновано шляхи вдосконалення податкового контролю. Проаналізовано основні показники контрольно-перевірочної роботи ДПС України за 2019-2023 роки. Встановлено, що планові перевірки відіграють важливу роль у системі податкового контролю. Вони дають можливість системно та всебічно оцінювати діяльність платників податків. Розглянуто проведення позапланових перевірок, що може бути спрямоване на реагування на певні ризики, пов’язані з несплатою податків. Наприклад, такі перевірки можуть ініціюватися у відповідь на підозрілі фінансові операції або несвоєчасну подачу податкової звітності. У ході дослідження було вивчено актуальні проблеми податкового контролю в Україні. Особлива увага приділялась проблемним аспектам, які потребують вдосконалення. Досліджено різні типи податкових перевірок, їх ефективність та проблемні питання, пов’язані з їх проведенням. Проаналізовано яким чином податкові перевірки впливають на формування державного бюджету, та який вплив здійснюють на платників податків під час воєнного стану. Важливим аспектом дослідження стало вивчення динаміки кількості платників податків. Визначено, що усталений перелік кількісних індикаторів оцінки результативності програмних заходів є неповноцінним, оскільки практично за кожним із напрямів державної політики не забезпечений належними статистичними даними для розрахунку цільових індикаторів, відображає лише кількісні показники. Доведено ефективність позапланових перевірок, адже завдяки раптовості та непередбачуваності, позапланові перевірки дають можливість більш точно й ефективно виявляти та документувати порушення. Це, ймовірно, призводить до кращих результатів у сфері стягнення податків та штрафів. In the study, an assessment of the impact of tax control on ensuring the national economic security of Ukraine is given. The necessity of tax control in ensuring the timeliness and completeness of tax revenues to the budget is proven, which in turn contributes to the performance by state authorities of functions to ensure economic security, the groups of threats to economic security that can be reduced by strengthening tax control are identified, and ways of improving tax control are proposed. The main indicators of the control and inspection work of the DPS of Ukraine for the years 2019-2023 have been analyzed. It was established that scheduled audits play an important role in the tax control system. They make it possible to systematically and comprehensively evaluate the activities of taxpayers. Unscheduled audits considered may be aimed at responding to certain risks associated with non-payment of taxes. For example, such checks may be initiated in response to suspicious financial transactions or late filing of tax returns. In the course of the study, the current problems of tax control in Ukraine were studied. Special attention was paid to problematic aspects that need improvement. Different types of tax audits, their effectiveness and problematic issues related to their implementation are studied. It is analyzed how tax audits affect the formation of the state budget, and what influence they have on taxpayers during martial law. An important aspect of the research was the study of the dynamics of the number of taxpayers. It was determined that the established list of quantitative indicators for evaluating the effectiveness of program measures is inferior, since in almost every direction of state policy it is not provided with adequate statistical data for the calculation of target indicators, it reflects only quantitative indicators. The effectiveness of unscheduled inspections has been proven, because due to their suddenness and unpredictability, unscheduled inspections make it possible to more accurately and efficiently detect and document violations. This is likely to lead to better results in the area of tax and fine collection.
Документ
Системи електронної звітності: проблеми та перспективи
(Наукові перспективи, 2024) Параниця Надія Володимирівна; Параниця Сергій Павлович; Кравчук Анна Олександрівна; Paranytsia Nadiia Volodymyrivna; Paranytsia Serhii Pavlovych; Kravchuk Anna Oleksandrivna
Сьогодні швидке та ефективне вирішення завдань, пов’язаних з електронними документами, є ключовим фактором успішного ведення бізнесу. Системи електронного документообігу істотно покращують роботу, роблячи її більш динамічною та результативною. Їх використання актуально як для органів влади, так і для суб’єктів господарювання, включаючи міжнародні та вітчизняні компанії. Системи електронної звітності допомагають організувати чітке та автономне ведення справ, відповідаючи викликам сучасного бізнес-середовища. Сучасний діловий світ диктує жорсткі правила, де швидкість та ефективність стають ключовими факторами успіху. В цьому контексті електронна звітність виступає не просто зручним інструментом, а й необхідною умовою для динамічного розвитку будь-якого бізнесу, як вітчизняного, так і міжнародного. В дослідженні здійснено аналіз системи електронної звітності в Україні. Проаналізовано переваги впровадження електронної звітності над паперовою. Досліджено перелік програмного забезпечення, за допомогою якого можливо здійснювати електронне звітування. Встановлено, що подання електронної звітності спрощує роботу підприємств у всіх напрямках, економить ресурси. Функціонування електронної звітності регулюється чинним міжнародним та українським законодавством, яке визначає правила, механізми та умови їх застосування. Розглянуто процедуру подання електронної звітності в програмі M.E.Doc. Здійснено аналіз програми АС «Є-звітність, яка представляє собою веб-застосунок, розроблений Державною казначейською службою України, який дає можливість платникам податків подавати звітність до контролюючих органів в електронному вигляді. Висвітлено подання електронної звітності в Приват24, вона доступна у вебверсії та мобільному додатку «Приват24 для бізнесу. У досліджені детально розглядаються переваги впровадження систем електронної звітності на підприємствах. Автори описують існуючі типи систем електронної звітності та сфери їх використання. Впровадження систем електронної звітності на підприємствах дає відчутні переваги, роблячи ведення бізнесу більш динамічним, економним та екологічно відповідальним. Today, the quick and efficient solution of tasks related to electronic documents is a key factor in successful business. Electronic document management systems significantly improve work, making it more dynamic and effective. Their use is relevant both for authorities and business entities, including international and domestic companies. Electronic reporting systems help to organize clear and autonomous business management, meeting the challenges of the modern business environment. The modern business world dictates strict rules, where speed and efficiency become key success factors. In this context, electronic reporting is not just a convenient tool, but also a necessary condition for the dynamic development of any business, both domestic and international. The study analyzed the system of electronic reporting in Ukraine. The advantages of implementing electronic reporting over paper reporting have been analyzed. The list of software that can be used for electronic reporting has been studied. It has been established that the submission of electronic reporting simplifies the work of enterprises in all directions and saves resources. The functioning of electronic reporting is regulated by current international and Ukrainian legislation, which defines the rules, mechanisms and conditions of their application. The procedure for submitting electronic reporting in the M.E.Doc program has been considered. An analysis of the "E-reporting" AS program was carried out, which is a web application developed by the State Treasury Service of Ukraine, which enables taxpayers to submit reports to regulatory bodies in electronic form. The presentation of electronic reporting in Privat24 is covered, it is available in the web version and mobile application "Privat24 for business. The advantages of implementing electronic reporting systems at enterprises are considered in detail in the study. The authors describe the existing types of electronic reporting systems and their areas of use. The implementation of electronic reporting systems at enterprises provides tangible advantages, making business more dynamic, economical and environmentally responsible.
Документ
Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах
(Ірпінь, 2024) Державний податковий університет; State Tax University
До збірника увійшли тези доповідей науково-практичної конференції з актуальних проблем фінансової теорії в контексті світового досвіду та вітчизняних реалій. Висвітлено теоретичні та методичні аспекти управління державними фінансами, фінансами суб’єктів підприємництва в умовах воєнного стану, особливості й перспективи розвитку корпоративних фінансів та сучасної податкової системи України в умовах кризової економіки. Розглянуто зміни у бюджетній сфері під час запровадження воєнного стану. Досліджено питання розвитку фінансів та податкової системи в зарубіжних країнах. The collection includes abstracts of the scientific and practical conference on topical issues of financial theory in the context of world experience and domestic realities. The theoretical and methodological aspects of public finance management, finance of business entities under martial law, peculiarities and prospects of corporate finance development and the modern tax system of Ukraine in the context of the crisis economy are covered. The changes in the budgetary sphere during the introduction of martial law are considered. The issues of development of finance and tax system in foreign countries are studied.
Документ
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця
(Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży, 2024) Державний податковий університет; State Tax University
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, яка відбулася 21 лютого 2024 р. на базі кафедри соціальних комунікацій, словесності та культури факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університет, організованої спільно з українськими та зарубіжними партнерами. Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням: українська мова як феномен національної культури, міжмовна комунікація у сучасному геополітичному світі, міжкультурний діалог і презентація української культури, комунікативна компетентність сучасного фахівця, медіадизайн і візуальнульні комунікації у сучасному культурному вимірі, сучасні засоби масової інформації та духовний універсум людини, бізнес-комунікації та перекладознавство: виклики сьогодення. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. Збірник сформований з готових матеріалів, наданих авторами. Видавець не несе відповідальності за надані до публікації матеріали. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Internet Conference held on 21 February 2024 at the Department of Social Communications, Literature and Culture of the Faculty of Social and Humanitarian Technologies, Sports and Rehabilitation of the State Tax University, organised jointly with Ukrainian and foreign partners. The publications reflect the directions and results of scientific research on the following topical issues: Ukrainian language as a phenomenon of national culture, interlingual communication in the modern geopolitical world, intercultural dialogue and presentation of Ukrainian culture, communicative competence of a modern specialist, media design and visual communication in the modern cultural dimension, modern mass media and the human spiritual universe, business communications and translation studies: challenges of today. The publication is intended for a wide range of readers interested in the above issues. The collection is compiled from the materials provided by the authors. The publisher is not responsible for the materials submitted for publication.
Документ
Бізнес-переговори та посередництво: психологічний аспект
(Ірпінь, 2024) Зушнікова Марина Юріївна; Калениченко Руслан Арсенович; Коханець Анна Сергіївна; Zushnikova Maryna Yuriivna; Kalenychenko Ruslan Arsenovych; Kokhanets Anna Serhiivna
У навчальному посібнику викладено матеріал, який допоможе: зрозуміти здобувачам вищої освіти психологічну сутність переговорного процесу, що зі свого боку сприятиме формуванню у майбутніх спеціалістів уміння аналізувати та систематизувати прослуханий і прочитаний матеріал; застосовувати принципи й методи психологічної науки до аналізу конкретних життєвих ситуацій, суперечностей і проблем, які мають місце як у житті, так і в професійній діяльності; опанувати психологічні умови, стратегії та механізми переговорної діяльності, техніку й тактику аргументування як інструмент переговорної діяльності; орієнтуватися у науковій літературі з проблем бізнес-переговорів і посередництва (медіації); розробляти рекомендації щодо психологічного забезпечення успішності переговорів; знати особливості міжнародних переговорів як предмета дослідження й національних стилів ведення міжнародних переговорів. Посібник призначений для використання в роботі психологів, а також буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, які вивчають курси «Психологія», «Менеджмент», «Економіка», «Право», «Політологія», педагогічних працівників, соціальних педагогів, соціальних працівників, юристів, будівельників, економістів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, а також для тих, кого цікавлять проблеми розв’язання конфліктних ситуацій, спірних питань за допомогою переговорів і посередництва. The textbook contains material that will help: to understand the psychological essence of the negotiation process, which, in turn, will help to form the ability of future specialists to analyse and systematise the material they have heard and read; apply the principles and methods of psychological science to the analysis of specific life situations, contradictions and problems that occur both in life and in professional activities; master the psychological conditions, strategies and mechanisms of negotiation, techniques and tactics of argumentation. The manual is intended for use in the work of psychologists, and will also be useful for teachers of higher education institutions, students of higher education, studying courses in Psychology, Management, Economics, Law, Political Science, teachers, social workers, social workers, lawyers, builders, economists, managers of all levels who work with people, as well as for those interested in resolving conflict situations, disputes through negotiation and mediation.