Лінгвокультурний типаж «журналіст» у сучасному медійному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Лінгвістика
Анотація
У статті наголошено на тому, що журналіст як лінгвокультурний типаж є впізнаваним представником певної групи людей, поведінка якої відповідає стереотипним уявленням про таких людей. Визначено поняттєві характеристики лінгвокультурного типажу «журналіст», побудовані на дефініціях, описах, тлумаченнях. У роботі проаналізовано словникові дефініції журналістів за видами діяльності – газетяр, публіцист, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач, редактор та з’ясовано специфіку їхньої діяльності на прикладі сучасного медійного дискурсу: газетяр є професіональним журналістом, який працює в редакції газети; публіцист – це журналіст, який пише публіцистичні твори, виступає з матеріалом, присвяченим злободенним суспільно-політичним подіям; репортер є співробітником газети, радіо, телебачення, пише репортажі про факти повсякденного життя, готує оперативний інформаційний матеріал у журнал, газету, на радіо, телебачення; кореспондент – це співробітник газети, журналу, радіо, який надсилає підготовлені матеріали, публікує їх або передає в ефір; коментатор – журналіст, який виступає з коментарями на радіо, телебаченні, у журналах, газетах тощо; оглядач – журналіст, який готує огляди на радіо чи телебачення, є автором публікацій узагальнювального характеру для журналу, газети або іншого видання; редактор є керівником якого-небудь видання, газети чи журналу. У текстах ЗМІ представлені різні оглядачі – політичні, міжнародні, військові, економічні, оглядачі газет, журналів та ін. У медійному дискурсі йдеться про редактора інтернет-видання, редактора міжнародного аналітичного видання, редактора газети, редактора журналу. Запропонована модель опису лінгвокультурного типажу «журналіст» може бути застосована для дослідження типажів на ширшому текстовому матеріалі, а також для реалізації порівняльно-зіставного підходу до вивчення лінгвокультурних типажів у різних мовах і культурах. The paper deals with the view that a journalist as a linguistic and cultural type is a recognizable representative of a certain group of people, whose behavior corresponds to stereotypes about such people. The conceptual characteristics of the linguistic and cultural type «journalist», based on definitions, descriptions, interpretations, have been determined. The positions of journalists by type of activity – a newspaperman, a publicist, a reporter, a correspondent, a commentator, a columnist, an editor have been analyzed and the specifics of their activities has been clarified on the example of modern media: a newspaperman is a professional journalist who works in a newspaper; a publicist is a journalist who writes journalistic works, presents material devoted to topical socio-political events; a reporter is an employee of the newspaper, radio, television who writes reports on the facts of everyday life, prepares operational information material for the magazine, newspaper, radio, television; a correspondent is an employee of a newspaper, magazine, radio who sends prepared materials, publishes them or broadcasts them; a commentator – a journalist who makes comments on radio, television, in magazines, newspapers, etc.; a columnist – a journalist who prepares reviews for radio or television, is the author of publications of a general nature for a magazine, newspaper or other publication; an editor is the head of a publication, newspaper or magazine. The texts of the media present various commentators – political, international, military, economic, columnists of newspapers, magazines etc. Media discourse refers to the editor of an online publication, the editor of an international analytical publication, the editor of a newspaper, and the editor of a magazine. The proposed model of description of the linguistic and cultural types «journalist» can be used to study types on a wider textual material, as well as to implement a comparative approach to the study of linguistic and cultural types in different languages and cultures.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний типаж «журналіст», поняттєві характеристики, медійний дискурс, сучасні медіа, ЗМІ., linguistic and cultural type «journalist», conceptual characteristics, media discourse, modern media, mass media.
Бібліографічний опис
Сукаленко Т. Лінгвокультурний типаж «журналіст» у сучасному медійному дискурсі / Т. Сукаленко // Лінгвістика. – 2021. – № 2 (44). – С. 107−119.
Зібрання