Статистичний аналіз даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У навчальному посібнику детально поданий практичний матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами сучасних методів статистичного аналізу, розкриті методи та засоби дослідження соціально-економічних показників у різних сферах. Перевагою навчального посібника є використання функцій статистичного аналізу сучасного програмного продукту з обробки великих масивів даних, а саме SPSS. Ця програма дає можливість обробляти як динамічні, так і статичні масиви даних. При цьому вона має великі переваги в обробці результатів анкетування. The textbook details practical material, which allows you to master the basic concepts and principles of modern methods of statistical analysis, disclosed methods and tools for studying socio-economic indicators in various fields. The advantage of the textbook is the use of the functions of statistical analysis of a modern software product for processing large data sets, namely SPSS. This program allows you to process both dynamic and static data sets. At this has great advantages in processing the results of the survey.
Опис
Ключові слова
генеральна сукупність, вибірка, стандартна похибка, проста випадкова вибірка, систематична вибірка, стратифікована вибірка, кластерна вибірка, емпірична вибірка, гранична похибка, довірчий інтервал, мінімально достатній обсяг вибірки, ранжирування, варіаційний ряд, емпіричною функцією розподілу, полігоном частот, полігоном відносних частот., general population, sample, standard error, simple random sample, systematic sample, stratified sample, cluster sample, empirical sample, marginal error, confidence interval, minimum sufficient sample size, ranking, variation series, empirical frequency distribution function, polygons .
Бібліографічний опис
Статистичний аналіз даних : навч. посіб. / Т. М. Паянок, Т. М. Задорожня. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 312 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 60).