Цифровий інструментарій кадрової складової системи економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Державного податкового університету
Анотація
Кадрова безпека є однією зі складових економічної безпеки підприємства разом з іншими, такими як: фінансова, силова, інформаційна, технологічна, правова, екологічна. Об’єктом кадрової безпеки підприємства варто вважати негативні внутрішні ризики підприємства та загрози, пов’язані з діяльністю персоналу, а також зовнішні фактори, що знижують рівень кадрової безпеки. Сьогодні доцільно приділити увагу питанню управління безпекою персоналу як комплексу організаційних та технічних заходів, що знижують загрози безпеці персоналу на підприємствах. Серед існуючих засобів забезпечення безпеки підприємства можна виокремити інформаційні засоби. Корисними для поліпшення засад кадрової складової системи економічної безпеки підприємства, на нашу думку, можуть стати програмні інструменти з підтримки прийняття рішень. Skilled safety is one of constituents of economic security of enterprise, together with other, such as: financial, power, informative, technological, legal, ecological. It follows to consider the negative internal risks of enterprise and threat, related to activity of personnel, and also external factors that reduce skilled strength security, the object of skilled safety of enterprise. On this time it is expedient to pay attention to the question of management of personnel safety as complex of organizational and technical events that reduce threat to safety of personnel on enterprises. Among the existent backer-ups of safety of enterprise it is possible to distinguish informative facilities. Useful to the improvement of principles of the skilled component system of economic security of enterprise, to our opinion, programmatic instruments can become from support of making decision.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, економічна безпека, підприємство, персонал, information technology, economic security, enterprise, personnel
Бібліографічний опис
Ніжегородцев В. О. Цифровий інструментарій кадрової складової системи економічної безпеки підприємства [Електронне видання] / В. О. Ніжегородцев, Л. М. Петренко // Збірник наукових праць Державного податкового університету: електронне наукове видання. – 2022. – № 2. – С. 155–172.
Зібрання