Кафедра аудиту, державного фінансового контролю та аналізу

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Податковий контроль розрахунків з бюджетом з ПДВ
  (Ірпінь, 2023) Шимічева Ангеліна Ярославівна; Shymicheva Anhelina Yaroslavivna
  Мета дипломної роботи полягає в опрацюванні оцінки діяльності АТ “Укрпошта”, дослідженні науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо обліку і аудиту ПДВ із метою підвищення його ефективності на підприємстві. Завданнями роботи є: розгляд теоретичних основ податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість; розглянути організації та методики податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”;визначити напрями удосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. Об’єктом дипломної роботи є податковий контроль розрахунків з бюджетом ПДВ на підприємстві АТ “Укрпошта”. Предметом дослідження є організація та методика податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. Базою дослідження є діяльність АТ “Укрпошта”. За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо обґрунтування напрямків вдосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. The purpose of the diploma work is to evaluate the activities of JSC "Ukrposhta", to study the scientific and methodological foundations and practical recommendations for VAT accounting and auditing in order to improve its efficiency at the enterprise. The tasks of the work are: consideration of the theoretical foundations of tax control of calculations with the budget on value added tax; to consider the organization and methods of tax control of calculations with the value-added tax budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise; to determine directions for improving the tax control of calculations with the budget from the value-added tax at the JSC "Ukrposhta" enterprise.The object of the thesis is the tax control of calculations with the VAT budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The subject of the study is the organization and methodology of tax control of calculations with the budget for value added tax at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The basis of the study is the activities of JSC "Ukrposhta". Based on the results of the research, conclusions and proposals were formulated regarding the substantiation of directions for improving the tax control of calculations with the value added tax budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The obtained results can be used in practical activities at the JSC "Ukrposhta" enterprise and other enterprises of Ukraine in order to improve the management of the controlling bodies of tax control on value added tax.
 • Документ
  Особливості податкового контролю великих платників податків
  (Ірпінь, 2023) Зурочкіна (Швець) Анастасія Ігорівна; Zurochkina (Shvetsʹ) Anastasiya Ihorivna
  Мета дипломної роботи - на основі дослідження особливостей здійснення податкового контролю великих платників податків розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму його проведення. Для досягнення поставленої мети, слід виконати такі завдання: - провести економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та критичний огляд спеціальної і наукової літератури з податкового контролю великих платників податків; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Суматра ЛТД»; - проаналізувати організацію, планування та методику податкового контролю підприємства ТОВ «Суматра ЛТД»; - дослідити внутрішній котроль операцій з формування оподатковуваного прибутку ТОВ «Суматра ЛТД»; - визначити шляхи удосконалення податкового контролю великих платників податків на прикладі підприємства ТОВ «Суматра ЛТД». Предметом дослідження є фінансові відносини між державою та великими платниками податків, що виникають у процесі обслуговування та податкового контролю останніх з приводу сплати цими платниками своїх податкових зобов’язань. Об’єктом дослідження виступає механізм податкового контролю великих платників податків в Україні. Базою дослідження у випускній кваліфікаційній роботі виступає підприємство ТОВ «Суматра ЛТД». Практична значущість роботи полягає в можливості застосування органами податкового контролю наведених рекомендацій в процесі перевірки великих платників податків. The purpose of the thesis is to develop practical recommendations for improving the mechanism of tax control of large taxpayers on the basis of a study of the peculiarities of tax control of large taxpayers. To achieve the goal, the following tasks should be performed: - to conduct an economic and legal analysis of the current regulatory framework and a critical review of special and scientific literature on tax control of large taxpayers; - provide a description of the financial and economic activity of the LLC "Sumatra LTD" enterprise; - to analyze the organization, planning and methods of tax control of the company "Sumatra LTD" LLC; - to investigate the internal control of operations for the formation of taxable profit of LLC "Sumatra LTD"; - determine ways to improve tax control of large taxpayers using the example of Sumatra LTD LLC. The subject of the study is financial relations between the state and large taxpayers, arising in the process of service and tax control of the latter regarding the payment of their tax obligations by these taxpayers. The object of the study is the mechanism of tax control of large taxpayers in Ukraine. The company "Sumatra LTD" LLC acts as the basis of research in the final qualification work. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the given recommendations by tax control bodies in the process of checking large taxpayers.
 • Документ
  Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства
  (Ірпінь, 2023) Хоружий Станіслав Олексійович; Khoruzhyy Stanislav Oleksiyovych
  Мета роботи: в досліджені та удосконалені організаційно-методичних підходів до обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства Завданнями роботи полягає в досліджені та аналізі структурних складових організаційно-методичних підходів та їх практичне застосування безпосередньо на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні аспекти обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства. Об’єктом дослідження виступає Приватне акціонерне товариство «Чумак» Базою дослідження виступає наукові статті на тему фінансової та бухгалтерської звітності, навчальні підручники за спеціальністю 071 « Облік і оподаткування», інтернет ресурси, дослідницька діяльність зарубіжних науковців в цій галузі знань. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо організації методичних підходів та були знайдені можливі рішення їх покращення для подальшого використання при обліку, аналізу та аудиту оборотних активів виробничого підприємства. The purpose of the work is to research and improve organizational and methodological approaches to accounting, auditing and analysis of current assets of a manufacturing enterprise The tasks of the work consist in the research and analysis of structural components of organizational and methodical approaches and their practical application directly at the enterprise. The subject of the study is theoretical, methodical and organizational aspects of accounting, auditing and analysis of current assets of a manufacturing enterprise. The object of the research is: Private joint-stock company "Chumak" The basis of the research is: scientific articles on the topic of financial and accounting reporting, textbooks on the specialty 071 "Accounting and taxation", Internet resources, research activities of foreign scientists in this field of knowledge. Based on the results of the research, the following were formulated: conclusions regarding the organization of methodological approaches and possible methods of their improvement were found for further use in the accounting, analysis and audit of current assets of the production enterprise.
 • Документ
  Аудит та аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства
  (Ірпінь, 2023) Орлов Олександр Дмитрович; Orlov Oleksandr Dmytrovych
  Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці пропозицій щодо проведення аудиту фінансових результатів виробничих підприємств для формування ефективної системи бухгалтерського обліку та отримання на її основі інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Відповідно до мети дослідження визначено наступні завдання: – систематизувати теоретико-методологічні аспекти аналізу та аудиту фінансових результатів; – уточнити класифікацію фінансових результатів з метою визначення фінансового результату в системі здійснення аудиту та побудови управлінської звітності; – дослідити методику проведення аудиту фінансових результатів; – розробити положення удосконалення проведення аудиту та аналізу виробничих підприємств та подання управлінської звітності про фінансові результати. Предметом дослідження економічні відносини, що виникають у процесі аудиту та аналізу фінансових результатів підприємства. Об’єктом дослідження є порядок проведення аудиту та розкриття у фінансовій звітності інформації про доходи, витрати і фінансові результати виробничих підприємств, зокрема Приватного Акціонерного Товариства «Оболонь» (далі – ПрАТ «Обололь»). Доведено, що величина фінансового результату є базисом, який забезпечує не тільки життєздатність підприємства, а й відображає рівень результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості кількісного зростання основних економічних показників та характеризує потенціал стійкого розвитку підприємства. Проведено порівняння класичних теорій бухгалтерського обліку з точки зору обчислення фінансового результату відповідно до мети розрахунку, інтересів користувачів, елементів розрахунку, оцінки елементів та умови розрахунку. Досліджено фактори, що впливають на формування та відображення фінансових результатів. Запропоновано методи вдосконалення аудиту та аналізу виробничих підприємств. The purpose of the work is the theoretical substantiation and development of proposals for conducting an audit of the financial results of production enterprises for the formation of an effective accounting system and obtaining, on its basis, the information necessary for making management decisions. In accordance with the purpose of the study, the following tasks are defined: – to systematize the theoretical and methodological aspects of the analysis and audit of financial results; – clarify the classification of financial results in order to determine the financial result in the system of conducting audits and building management reporting; – to investigate the methodology of conducting an audit of financial results; - to develop provisions for improving the audit and analysis of production enterprises and the submission of management reporting on financial results. The subject of the research is the economic relations that arise in the process of auditing and analyzing the financial results of the enterprise. The object of the study is the procedure for conducting an audit and disclosing in financial statements information about income, expenses and financial results of production enterprises, in particular, Private Joint Stock Company "Obolol" (hereinafter - PJSC "Obolol"). It has been proven that the value of the financial result is a basis that ensures not only the viability of the enterprise, but also reflects the level of effectiveness, profitability of economic activity, the possibility of quantitative growth of the main economic indicators and characterizes the potential of sustainable development of the enterprise. A comparison of classical accounting theories was made from the point of view of calculating the financial result in accordance with the purpose of the calculation, the interests of users, the elements of the calculation, the evaluation of the elements and the conditions of the calculation. Factors influencing the formation and display of financial results were studied. Methods of improving the audit and analysis of production enterprises are proposed.
 • Документ
  Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки
  (Ірпінь, 2023) Нікітіна Софія Вадимівна; Nikitina Sofiya Vadymivna
  Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити особливості здійснення аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Завданнями роботи є: - проаналізувати економічний зміст бюджетної програми та критерії їх виконання; - розглянути етапи розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та його сутність; - здійснити характеристику Державної аудиторської служби та її ролі у процесі здійснення аудиту у сфері охорони здоровʼя; - провести аналіз фінансування галузі охорони здоров’я з державного бюджету України; - описати організацію та план державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я; - навести методику державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та узагальнення його результатів; - виокремити проблемні питання державного фінансового аудиту бюджетних програм у сфері охорони здоров'я; - розглянути способи підвищення дієвості та ефективності до організації державного фінансового аудиту бюджетних програм у сфері охорони здоров'я. Предметом дослідження є державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Об’єктом дослідження виступає теоретичні та практичні аспекти здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Базою дослідження виступає Державна аудиторська служба України. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо неефективності реалізації бюджетної програми у сфері охорони здоров’я КПКВ 2301040 КФКВ 0740. Одержані результати значним чином можуть допомогти покращити процес проведення державного фінансового аудиту у сфері охорони здоровʼя The purpose of the work is to study the peculiarities of auditing the implementation of budget programs in the healthcare sector. The objectives are as follows: - analyze the economic content of the budget program and the criteria for their implementation; - to consider the stages of development of the state financial audit of budget program implementation and its essence; - to characterize the State Audit Service and its role in the process of auditing in the healthcare sector; - analyze the financing of the healthcare sector from the state budget of Ukraine; - describe the organization and plan of the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector; - to present the methodology of state financial audit of budget programs and summarize its results; - to highlight the problematic issues of the state financial audit of budget programs in the field of health care; - to consider ways to improve the efficiency and effectiveness of the organization of the state financial audit of budget programs in the healthcare sector. The subject of the study is the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector. The object of the study is the theoretical and practical aspects of the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector. The research is based on the State Audit Service of Ukraine. Based on the results of the study, conclusions were made about the inefficiency of the implementation of the budget program in the healthcare sector (CPCS 2301040 KFKV 0740). The results obtained can significantly help improve the process of conducting state financial audit in the healthcare sector