Удосконалення антикризового управління на основі діагностики фінансової стійкості.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сучасні мінливі умови є кризовими явищами та підтверджують необхідність у завчасній розробці та впровадженні ефективної системи антикризового управління враховуючи показники фінансової стійкості підприємства. Тематика антикризового управління на підприємствах досліджується досить давно, при цьому кількість наукових публікацій зростає як наслідок економічних та політичних сплесків як в Україні, так і закордоном. За результатами дослідження сформульовані такі висновки, що: система антикризового управління покликана не лише боротися з кризовими явищами, але й попередити їх за рахунок спільної роботи управлінського персоналу мотивованої до нарощення прибутковості та рентабельності бізнесу; система антикризового управління є взаємопов’язаною з механізмами та процесами такого управління, і в сукупності здатні здійснювати: регулярний моніторинг як внутрішнього, так і зовнішнього середовища; прогнозування ймовірних криз; підвищення гнучкості управління підприємством в період кризи. Modern changing conditions are crisis phenomena and confirm the need for early development and implementation of an effective anti-crisis management system, taking into account indicators of the financial stability of the enterprise. The topic of anti-crisis management at enterprises has been studied for a long time, while the number of scientific publications is growing as a result of economic and political surges both in Ukraine and abroad. Based on the results of the study, the following conclusions were formulated: the anti-crisis management systemdesigned not only to combat crisis phenomena, but also to prevent them due to the joint work of management personnel motivated to increase business profitability and profitability; the anti-crisis management system is interconnected with the mechanisms and processes of such management, and together they are able to carry out: regular monitoring of both the internal and external environment; forecasting probable crises; increasing the flexibility of enterprise management during the crisis.
Опис
Ключові слова
антикризове управління, фінансова стійкість, антикризова діяльність, оцінка ризиків, криза, anti-crisis management, financial stability, anti-crisis activity, risk assessment, crisis
Бібліографічний опис
Євстігнєєва М. В. Удосконалення антикризового управління на основі діагностики фінансової стійкості : кваліфікаційна робота / М. В. Євстігнєєва ; наук. кер. Г. П. Ляшенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 83 с.