Антикризове управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища його функціонування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі досліджено питання поглиблення теоретико-методичних основ та надання практичних рекомендацій щодо здійснення антикризового управління підприємством, яке здійснює функціонування в умовах нестабільного зовнішнього середовища. За результатами дослідження представлені: сукупність способів управління неплатоспроможними підприємствами умовах кризи; методика та результати комплексного аналізу якості фінансового стану підприємства, на підставі яких надано практичні рекомендації щодо способів антикризового управління та розробки антикризової програми. Отримані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем підвищення ефективності діяльності підприємств, у практичній маркетинговій діяльності – для її удосконалення, у навчальному процесі при викладанні та вивченні дисциплін «Маркетинг». The diploma thesis examines the issue of deepening the theoretical and methodological foundations and providing practical recommendations for the implementation of anti-crisis management of an enterprise that operates in conditions of an unstable external environment. According to the results of the research, the following are presented: a set of methods of managing insolvent enterprises in crisis conditions; methodology and results of a comprehensive analysis of the quality of the company's financial condition, on the basis of which practical recommendations were provided regarding methods of anti-crisis management and the development of an anti-crisis program. The obtained results can be used in further theoretical studies of the problems of improving the efficiency of enterprises, in practical marketing activities - for its improvement, in the educational process when teaching and studying the "Marketing" disciplines.
Опис
Ключові слова
антикризове управління; підприємство; зовнішнє середовище; нестабільність, crisis management; enterprise; external environment; instability
Бібліографічний опис
Дерлюк В. Д. Антикризове управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища його функціонування : кваліфікаційна робота / В. Д. Дерлюк ; наук. кер. І. В. Минчинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 66 с.