Впровадження еко-інновацій для забезпечення розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи було досліджено теоретичні підходи до управління еко-інноваціями підприємства ТОВ ПІІ «Еконія». Структурно робота складається із трьох логічно сформованих розділів. У першому розділі розкрито сутність та значення еко-інновацій в діяльності підприємства; досліджено європейський досвід впровадження еко-інновацій як частина загальної стратегії розвитку підприємства.У другому розділі проведено аналіз ефективності впровадження еко-інновацій для забезпечення розвитку підприємства ТОВ ПІІ «Еконія». Третій розділ присвячено обґрунтуванню рекомендацій щодо удосконалення інноваційної діяльності підприємства на основі впровадження екологічних інновацій. In the process of completing the final qualification work, the theoretical approaches to the management of eco-innovations of the enterprise "Ekonia" PII LLC were investigated. Structurally, the work consists of three logically formed sections. The first chapter reveals the essence and significance of eco-innovations in the company's activities; the European experience of implementing eco-innovations as a part of the general strategy of the company's development is studied. In the second chapter, an analysis of the effectiveness of the introduction of eco-innovations to ensure the development of the enterprise of PII "Ekonia" LLC is carried out. The third section is devoted to the substantiation of recommendations for improving the innovative activity of the enterprise based on the implementation of environmental innovations.
Опис
Ключові слова
інновація, еко-інновація, екологічний менеджмент, екологічна стратегія, innovation, eco-innovation, environmental management, environmental strategy
Бібліографічний опис
Пустівий В. В. Впровадження еко-інновацій для забезпечення розвитку підприємства : кваліфікаційна робота / В. В. Пустівий ; наук. кер. О. І. Марченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 57 с.