Особливості організації та методики проведення камеральної та документальної невиїзної перевірки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Актуальність кваліфікацфйної роботи полягає в тому, що недосконалість податкового законодавства та нестабільність вітчизняної податкової системи створюють передумови для ухилення від сплати податків. Розкрито та досліджено теоретичні засади проведення документальної невиїзної перевірки та розробка рекомендацій по їх вдосконаленню. Розроблено рекомендації й пропозиції з удосконалення організації та методики проведення камеральної та документальної невиїзної перевірки. Базою дослідження є Бучанський відділ податків та зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Київській області. The relevance of qualification work lies in the fact that imperfection tax legislation and the instability of the domestic tax system create prerequisites for tax evasion. The theoretical foundations of the on-site documentary inspection and the development of recommendations for their improvement were revealed and researched. Recommendations and proposals for improving the organization and methods of conducting camera and documentary on-site inspection have been developed. The basis of the research is the Buchansk Department of Taxes and Fees for Individuals and the conduct of in-house inspections of the Taxation Office of Individuals of the State Department of Internal Affairs and Communications in the Kyiv region.
Опис
Ключові слова
камеральна перевірка, документальна невиїзна перевірка, податковий кодекс України, податкова служба України, податок, збір, chamber inspection, documentary non-visit inspection, tax code of Ukraine, tax service of Ukraine, tax, fee
Бібліографічний опис
Титенко О. М. Особливості організації та методики проведення камеральної та документальної невиїзної перевірки : кваліфікаційна робота / О. М. Титенко ; наук. кер. Т. В. Білобровенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 79 с.