Матеріали конференцій ДПУ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 137
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: основні принципи та інструменти прийняття управлінських рішень
  (Ірпінь, 2024) Державний податковий університет; Факультет податкової справи, обліку та аудиту; Кафедра обліку та консалтингу; State Tax University; Faculty of Tax Affairs, Accounting and Audit; Department of Accounting and Consulting
  У збірнику матеріалів круглого столу розглянуто обліково-аналітичну систему бізнес-процесів в умовах сталого розвитку; удосконалення звітності в умовах сталого розвитку; професійне судження як інструмент забезпечення ефективного управління суб’єктами господарювання; digital-технології при формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктів господарювання. In the collection of materials of the round table, the accounting and analytical system of business processes in the conditions of sustainable development is considered; improvement of reporting in terms of sustainable development; professional judgment as a tool for ensuring effective management of economic entities; digital technologies in the formation of accounting and analytical support for the management of economic entities.
 • Документ
  Тактика протидії збройному нападу працівників правоохоронних органів
  (Ірпінь, 2019) ДФСУ; УДФСУ; Факультет Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції; Кафедра Спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки; DFSU; UDFSU; Faculty of Training, retraining and advanced training of tax police employees; Department of Special Disciplines and Organization of Professional Training
  Опубліковано тези доповідей наукових і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України з питань: нормативно-правового забезпечення організації служби в правоохоронних органах; рівня професійної підготовки як одного із критеріїв заняття вакантної посади; конкурсу як способу визначення кандидата на посаду. Theses of reports of scientific and scientific-pedagogical workers and applicants for higher education of the faculty of training, retraining and advanced training of employees of the tax police of the State Fiscal Service of Ukraine on the issues of: regulatory support of organization of service in law enforcement bodies have been published; the level of vocational training as one of the criteria for occupying a vacant position; competition as a way of determining a candidate for the position.
 • Документ
  Сучасні тенденції організації служби в правоохоронних органах
  (Ірпінь, 2019) ДФСУ; УДФCУ; Факультет Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції; Кафедра Спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки; DFSU; UDFCU; Faculty of Training, retraining and advanced training of tax police employees; Department of Special Disciplines and Organization of Professional Training
  Опубліковано тези доповідей наукових і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України з питань: нормативно-правового забезпечення організації служби в правоохоронних органах; рівня професійної підготовки як одного із критеріїв заняття вакантної посади; конкурсу як способу визначення кандидата на посаду. Theses of reports of scientific and scientific-pedagogical workers and applicants for higher education of the faculty of training, retraining and advanced training of employees of the tax police of the State Fiscal Service of Ukraine on the issues of: regulatory support of organization of service in law enforcement bodies have been published; the level of vocational training as one of the criteria for occupying a vacant position; competition as a way of determining a candidate for the position.
 • Документ
  Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах
  (Ірпінь, 2024) Державний податковий університет; State Tax University
  До збірника увійшли тези доповідей науково-практичної конференції з актуальних проблем фінансової теорії в контексті світового досвіду та вітчизняних реалій. Висвітлено теоретичні та методичні аспекти управління державними фінансами, фінансами суб’єктів підприємництва в умовах воєнного стану, особливості й перспективи розвитку корпоративних фінансів та сучасної податкової системи України в умовах кризової економіки. Розглянуто зміни у бюджетній сфері під час запровадження воєнного стану. Досліджено питання розвитку фінансів та податкової системи в зарубіжних країнах. The collection includes abstracts of the scientific and practical conference on topical issues of financial theory in the context of world experience and domestic realities. The theoretical and methodological aspects of public finance management, finance of business entities under martial law, peculiarities and prospects of corporate finance development and the modern tax system of Ukraine in the context of the crisis economy are covered. The changes in the budgetary sphere during the introduction of martial law are considered. The issues of development of finance and tax system in foreign countries are studied.
 • Документ
  Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця
  (Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży, 2024) Державний податковий університет; State Tax University
  Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, яка відбулася 21 лютого 2024 р. на базі кафедри соціальних комунікацій, словесності та культури факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університет, організованої спільно з українськими та зарубіжними партнерами. Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням: українська мова як феномен національної культури, міжмовна комунікація у сучасному геополітичному світі, міжкультурний діалог і презентація української культури, комунікативна компетентність сучасного фахівця, медіадизайн і візуальнульні комунікації у сучасному культурному вимірі, сучасні засоби масової інформації та духовний універсум людини, бізнес-комунікації та перекладознавство: виклики сьогодення. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. Збірник сформований з готових матеріалів, наданих авторами. Видавець не несе відповідальності за надані до публікації матеріали. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Internet Conference held on 21 February 2024 at the Department of Social Communications, Literature and Culture of the Faculty of Social and Humanitarian Technologies, Sports and Rehabilitation of the State Tax University, organised jointly with Ukrainian and foreign partners. The publications reflect the directions and results of scientific research on the following topical issues: Ukrainian language as a phenomenon of national culture, interlingual communication in the modern geopolitical world, intercultural dialogue and presentation of Ukrainian culture, communicative competence of a modern specialist, media design and visual communication in the modern cultural dimension, modern mass media and the human spiritual universe, business communications and translation studies: challenges of today. The publication is intended for a wide range of readers interested in the above issues. The collection is compiled from the materials provided by the authors. The publisher is not responsible for the materials submitted for publication.