Матеріали конференцій ДПУ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 80
 • Документ
  Актуальні проблеми трудового, земельного та екологічного права в умовах євроінтеграції
  (Ірпінь, 2020) МФУ; УДФСУ; ННІ ПРАВА; Кафедра трудового та соціального права; MFU; UDFSU; NNI PRAVA; Department of labor and social law
  У збірнику доповідей розглянуті науково-методичні питання та актуальні проблеми трудового та земельного права, а саме: сфера зайнятості та безробіття молоді на ринку праці України, захист трудових прав працівників в Україні, проблеми правого регулювання дистанційної праці, проблеми реалізації інституту добросусідства в земельному законодавстві України, проблематика земельної реформи в Україні. The collection of reports examines scientific and methodological issues and current problems of labor and land law, namely: employment and youth unemployment in the labor market of Ukraine, protection of labor rights in Ukraine, problems of legal regulation of telework, problems of implementing the institution of good neighborliness in land legislation of Ukraine, problems of land reform in Ukraine.
 • Документ
  Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції
  (Ірпінь : Університет ДФС України, 2020) УДФСУ; ННІ фінансів, банківської справи; Ірпінський державний коледж економіки та права; UDFSU; National Institute of Finance, Banking; Irpin State College of Economics and Law
  У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів та права в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції. Results of scientific research on topical issues of economy, finance and law in the conditions of European integration and the global competition are covered in the collection of materials of the International scientific and practical conference.
 • Документ
  Тенденції та перспективи формування професійної лексики
  (Ірпінь : УДФС України, 2019) ДФСУ; УДФСУ; ННІ гуманітарних наук, Каф. журналістики, української словесності та культури; DFSU; UDFSU; National Institute of Humanities, faculty journalism, Ukrainian literature and culture
  Доповіді присвячено питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології; вивченню чинників культури наукової мови – основі професійної діяльності; аналізу актуальних проблемам та методологічних аспектів вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах; дослідженню мови ЗМІ і професійного мовлення журналістів. The reports are devoted to questions of functioning of professional broadcasting, linguocultural and socio-cultural aspects of philology; studying the factors of culture of scientific language - based on professional activity; analysis of actual problems and methodological aspects of the study of professional vocabulary in higher education institutions; the study of the language of the media and the professional broadcasting of journalists.
 • Документ
  Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики:досвід, стратегії і перспективи
  (Київ–Ірпінь, 2019) МОІНУ; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ «ВАДИМА ГЕТЬМАНА»; НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ; ІРПІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА; MOINA; VADIM HETMAN NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV; NATIONAL AVIATION UNIVERSITY; NATIONAL ACADEMY OF STATISTICS, ACCOUNTING AND AUDIT; IRPIN STATE COLLEGE OF ECONOMICS AND LAW
  Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції відображають сучасні тенденції розвитку професійної освіти в Україні, теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури; висвітлюють проблеми формування культурно-освітнього середовища закладів професійної освіти, окреслюють перспективні шляхи управління розвитком культурно-освітнього середовища закладів професійної освіти. Узагальнено педагогічний досвід використання інноваційних технологій формування професійної культури майбутніх фахівців у закладах професійної освіти. Materials of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference reflect the current trends in the development of vocational education in Ukraine, the theoretical and methodological foundations of the development of professional culture; highlights the problems of forming the cultural and educational environment of vocational education institutions, outlining promising ways of managing the development of the cultural and educational environment of vocational education institutions. The pedagogical experience of using innovative technologies of formation of professional culture of future specialists in vocational education institutions is generalized.
 • Документ
  Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету ДФС України: у 3-х ч. Ч. 3.
  (Ірпінь : Університет ДФС України, 2018) УДФСУ; ННІ фінансів, банківської справи; UDFSU; Institute of Finance, Banking
  У збірнику статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи відображені наукові узагальнення студентів-магістрантів з актуальних питань управління державними фінансами та фінансова аналітика. In the collection of articles of higher education graduates of the second (master's) level of the Educational and Scientific Institute of Finance, banking; the scientific summaries of graduate students on topical issues of management of budget finance and financial analytic.