ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Електронний архів Державного податкового університету створений для накопичення, систематизації і зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також розповсюдження цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

 

Нові надходження

Документ
Нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України
(Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019) Боднарчук Оксана Іванівна; Перевозова Ірина Володимирівна; Боднарчук Олег Григорович; Політова Анна Сергіївна; Bodnarchuk Oksana Ivanivna; Perevozova Iryna Volodymyrivna; Bodnarchuk Oleg Hryhorovych; Politova Anna Serhiyivna
У статті досліджено нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України, зокрема основні нормативи діяльності банків у системі заходів регулятивного впливу Національного банку України, їхній вплив на фінансову стабільність банківської системи України та визначено можливості вдосконалення правового врегулювання у цій сфері. The article analyzes the regulatory and legal aspects of banking regulation and ensuring the reliability of the banking system of Ukraine, in particular, the basic norms of the banks' activity in the system of regulatory influence of the National Bank of Ukraine, their impact on the financial stability of the Ukrainian banking system, and the possibilities for improving the legal regulation in this area.
Документ
Модель підприємницької корпоративної освіти і перспективи професійного розвитку менеджерів в Україні
(Journal of Entrepreneurship Education, 2019) Боднарчук Олег Григорович; Боднарчук Оксана Іванівна; Ерсозоглу Рукіє; Канішевська Любов Вікторівна; Петько Людмила Василівна; Турчинова Ганна Володимирівна; Вишнівська Наталія Володимирівна; Bodnarchuk Oleg Hryhorovych; Bodnarchuk Oksana Ivanivna; Ersozoglu Rukiye; Kanishevska Lyubov Viktorivna; Pet'ko Lyudmila Vasylivna; Turchynova Ganna Volodymyrivna; Vyshnivska Natalia Volodymyrivna
У статті проведено прогностичне обґрунтування формування систем підвищення кваліфікації менеджерів; розроблені науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації менеджерів в Україні; визначені основні напрямки формування повноцінної підприємницької корпоративної системи освіти, в рамках якої можливо ефективне професійний розвиток менеджерів; обґрунтована можливість подальшого вдосконалення підготовки і розвитку менеджерів для досягнення реальної відповідності їх підготовки еволюційним вимогам до рівня професійної компетентності. Обґрунтовано необхідність відповідної нормативно-правової підтримки, яка сприяла б професійному розвитку менеджерів протягом усього їхнього життя. The prognostic substantiation of the formation of professional development systems for managers was carried out; scientific and methodological recommendations were developed for improving the training, retraining and advanced training of managers in Ukraine; the main directions of the formation of a full-fledged entrepreneurial corporate education system, within the framework of which effective professional development of managers is possible, were defined; the possibility of further improving the training and development of managers to achieve real compliance of their training with the evolutionary requirements for the level of professional competence was substantiated; the necessity of appropriate regulatory support, which would contribute to the professional development of managers throughout their lives, was substantiated
Документ
Здійснення електронних державних закупівель: переваги та недоліки
(Право і суспільство, 2017) Боднарчук Олег Григорович; Bodnarchuk Oleg Hryhorovych
Проаналізовано особливості здійснення електронних державних закупівель в Україні, визначено переваги та недоліки, що постають при їх здійсненні. Досліджено зарубіжний досвід використання системи електронних закупівель, можливості і перспективи його впровадження в Україні. The specifics of electronic public procurement in Ukraine are analyzed, the advantages and disadvantages that arise in their implementation are determined. The foreign experience of using the system of electronic purchases, possibilities and prospects of its introduction in Ukraine has been studied.
Документ
Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності: проблеми застосування
(Юридичний науковий електронний журнал, 2017) Боднарчук Олег Григорович; Bodnarchuk Oleg Hryhorovych
Проаналізовано низку проблем, пов’язаних із застосування спеціальних санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання. Визначено, що наслідки застосування спеціальних санкцій у сфері госпо¬дарювання здатні спричинити державі шкоду більшу за порушення, яке стало підставою для їх застосування. A number of problems related to the application of special sanctions to Ukrainian subjects of foreign economic activity and foreign business entities are analyzed. It is determined that the consequences of the application of special sanctions in the sphere of economic activity can cause damage to the state more than the violation, which became the basis for their application.
Документ
Застосування спеціальних санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання: проблеми та удосконалення
(Юридичний науковий електронний журнал, 2017) Боднарчук Олег Григорович; Bodnarchuk Oleg Hryhorovych
Cтаттю присвячено дослідженню низки проблем, пов’язаних із застосуванням спеціальних санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання. Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії на практиці щодо застосування спеціальних санкцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності непрозорість та не системність. The article is devoted to the research of number of problems related to the special sanctions application to Ukrainian subjects of foreign economic activity and foreign business entities. It is determined that white spots in the legislation of Ukraine cause certain conflicts in practice regarding application of special sanctions in the field of foreign economic activity, cause opacity and make it unsystematic.