Кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління лізинговими операціями
  (Ірпінь, 2023) Сотнікова Валерія Андріївна; Sotnikova Valeriya Andriyivna
  Метою кваліфікаційної роботи є опрацювання цілісної системи науково-методичних положень і практичних рекомендацій з організації обліку та аналізу ефективності фінансового лізингу як форми інвестування на рівні суб’єктів господарювання. Завданнями роботи є: - визначити підходи до класифікації орендних відносин, їх функції та історія становлення; - дослідити стан фінансового лізингу в Україні та його нормативно-правове забезпечення; - розкрити методику обліку об’єктів операційної оренди та шляхи її вдосконалення; - дослідити особливості обліку операцій з фінансової оренди; - визначити особливості організації податкових розрахунків за орендними операціями; - розкрити методику аналізу ефективності лізингових операцій; - визначити методику аудиту орендних операцій. Предметом дослідження є організація та методика обліку та аналізу фінансового лізингу на підприємствах сфери матеріального виробництва. Об’єктом дослідження виступають фінансовий лізинг як форма інвестування. Базою дослідження виступає ТДВ «Яготинський маслозавод». За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління лізинговими операціями. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності в ТДВ «Яготинський маслозавод» та інших підприємствах, установах та організаціях України з метою вдосконалення управління лізинговими операціями. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, аналітичним працівникам. Кваліфікаційна робота містить 74 сторінки, 26 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел з 25 найменувань. The purpose of the work is to develop a complete system of scientific and methodological provisions and practical recommendations for the organization of accounting and analysis of the effectiveness of financial leasing as a form of investment at the level of economic entities. The tasks of the work are: - to determine approaches to the classification of lease relationships, their functions and the history of formation; - investigate the state of financial leasing in Ukraine and its regulatory and legal support; - to reveal the method of accounting for objects of operating lease and ways of its improvement; - investigate the peculiarities of accounting for financial lease operations; - to determine the peculiarities of the organization of tax calculations for lease operations; - to reveal the methodology of analysis of the effectiveness of leasing operations; - to determine the methodology of the audit of rental operations. The subject of research is the organization and methodology of accounting and analysis of financial leasing at enterprises in the field of material production. The object of research is financial leasing as a form of investment. The basis of the research is Yagotynsky Butter Plant LLC According to the results of the research are formulated conclusions and recommendations regarding the improvement of accounting and analytical support for the management of leasing operations. The obtained results can be used in practical activities at at Yagotynsky Butter Plant LLC and other enterprises, institutions and organizations of Ukraine in order to improve the management of leasing operations. This work will be useful for students studying at economic faculties, graduate students and teachers, as well as practical workers: accountants, analytical workers. Thesis contains 74 pages, 26 tables, 12 figures, a references with 25 titles.
 • Документ
  Облік власного капіталу та аналіз змін його величини та структури
  (Ірпінь, 2023) Слободянюк Катерина Володимирівна; Slobodyanyuk Kateryna Volodymyrivna
  Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному застосуванні інструментарію обліку та аналізу в забезпеченні управління власним капіталом та його структурою. Поставлена мета випускної (кваліфікаційної) роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань: - проаналізувати наукові підходи до обліку та аналізу власного капіталу підприємства; - визначити методологію аналізу та нормативне забезпечення обліку власного капіталу; - провести фінансовий аналіз ДП «Украерорух» та визначити його місце на ринку; - визначити підходи до організації та методики аналітичного та синтетичного обліку власного капіталу на ДП «Украерорух». - запропонувати шляхи удосконалення обліку власного капіталу на ДП «Украерорух»; - провести фінансовий аналіз власного капіталу ДП «Украерорух»; - здійснити прогноз власного капіталу ДП «Украерорух». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку та аналізу власного капіталу, оцінка зміни його величини та структури. Об’єктом дослідження виступає власний капітал. Базою дослідження виступає Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух»). За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації вдосконалення організаційно-методичного забезпечення обліку та аналізу власного капіталу ДП «Украерорух». Одержані результати можуть бути використанні підприємством у своїй фінансово-господарській діяльності. Дипломна робота містить 60 сторінок, 10 таблиць, 16 рисунків, список використаних джерел з 43 найменувань, 9 додатків. The purpose of the work is to theoretically substantiate and practically apply the accounting and analysis tools in ensuring the management of equity capital and its structure. The purpose of the final (qualification) work necessitated the solution of the following tasks: - to analyze scientific approaches to accounting and analysis of enterprise equity capital; - to determine the methodology of analysis and regulatory support for equity accounting; - to conduct a financial analysis of the SE “UkSATSE” and determine its place in the market; - to determine the approaches to the organization and methods of analytical and synthetic accounting of equity at SE “UkSATSE”; - suggest ways to improve the accounting of equity at SE “UkSATSE”; - to conduct a financial analysis of the equity capital of SE “UkSATSE”; - to make a forecast of equity at SE “UkSATSE”; The subject of the study is theoretical, methodological and applied aspects of accounting for equity, assessment of changes in its amount and structure. The object of the study is the equity capital; The study is based on the Ukrainian State air traffic services enterprise (“UkSATSE”). According to the results of the study, practical recommendations for organizational and methodological support of accounting and analysis of equity capital of SE “UkSATSE” are formulated; The obtained results can be used by the enterprise in its financial and economic activities. Thesis contains 60 pages, 10 tables, 16 figures, a list of used sources of 43 titles, 9 appendices.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства
  (Ірпінь, 2023) Савченко Інна Вікторівна; Savchenko Inna Viktorivna
  Метою роботи є опрацювання цілісної системи науково-методичних положень і практичних рекомендацій з організації обліку та аудиту управління витратами на рівні суб’єктів господарювання. Завданнями роботи є: вивчення теоретичних питань обліку та аналізу витрат основної діяльності, зокрема: дослідження економічної сутності витрат, як об’єктів обліку та аналізу, їх класифікація; особливості формування витрат основної діяльності підприємства; передумов проведення аналізу витрат основної діяльності; дослідження основних економічних показників діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» та розробка методики аналізу витрат основної діяльності на основі одного із видів діяльності даного підприємства; дослідити особливості організації обліку операційних витрат на підприємстві; охарактеризувати особливості синтетичного і аналітичного обліку собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) на ПрАТ «Одеський коньячний завод»; визначити методику аналізу витрат основної діяльності, використовуючи практичні дані базового підприємства. Предметом дослідження є організація та методика обліку та аналізу витрат на підприємствах сфери матеріального виробництва. Об’єктом є процеси формування витрат на вітчизняних підприємствах. Базою дослідження виступає ПрАТ «Одеський коньячний завод». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку витрат підприємства. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку витрат; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують витрати підприємства. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку ПрАТ «Одеський коньячний завод». Робота містить 64 сторінок, 14 таблиць, 22 рисунків, 5 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 61 найменування. The purpose of the work is to develop a complete system of scientific and methodological provisions and practical recommendations for the organization of accounting and audit of cost management at the level of business entities. The tasks of the work are: the study of theoretical issues of accounting and analysis of the costs of the main activity, in particular: the study of the economic essence of costs as objects of accounting and analysis, their classification; peculiarities of formation of costs of the main activity of the enterprise; prerequisites for conducting an analysis of the costs of the main activity; research of the main economic indicators of PJSC "Odesa Brandy Plant" and development of a methodology for analyzing costs of the main activity based on one of the types of activity of this enterprise; to investigate the peculiarities of the organization of accounting of operating expenses at the enterprise; characterize the features of synthetic and analytical accounting of the cost of production (goods, works, services) at PJSC "Odesa Cognac Plant"; determine the method of analysis of the costs of the main activity, using practical data of the base enterprise. The subject of the study is the organization and methodology of accounting and cost analysis at enterprises in the field of material production. The object is the processes of cost formation at domestic enterprises. The basis of the research is PJSC "Odesa Cognac Plant". Based on the results of the study, proposals were formulated to improve the company's cost accounting. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information on cost accounting; the working documents of the auditor have been developed regarding the verification of the documentation of business transactions characterizing the company's expenses. The obtained results can be used when organizing the accounting of PJSC "Odesa Cognac Factory". The work contains 64 pages, 14 tables, 22 figures, 5 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 61 names.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення економічного управління підприємством
  (Ірпінь, 2023) Печніков Сергій Анатолійович; Pechnikov Serhiy Anatoliyovych
  Мета роботи полягає у вдосконаленні теоретико-методичних та практичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством. Завданнями роботи є: дослідити сутність, структуру та напрями політики економічного управління підприємством; концептуалізувати аспекти обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством; навести характеристику об’єкту дослідження ПрАТ «Оболонь»; визначити особливості організації облікового процесу в системі економічного управління підприємством; охарактеризувати облік трансакційних витрат в системі економічного управління підприємством; здійснити бізнес-аналіз та оцінку ефективності системи економічного управління підприємством; сформувати механізм формування інтегрованої звітність в системі економічного управління підприємством. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством. Об’єктом дослідження виступає система економічного управління підприємством. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з економічного управління підприємством як основи прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. Дипломна робота містить 65 сторінок, 12 таблицю, 3 рисунків, список використаних джерел з 20 найменувань, 3 додатків. The purpose of the work is to improve the theoretical, methodological and practical aspects of the accounting and analytical support of the economic management of the enterprise. The tasks of the work are: to investigate the essence, structure and directions of the policy of economic management of the enterprise; to conceptualize the aspects of accounting and analytical support of economic management of the enterprise; to describe the research object of PJSC "Obolon"; determine the peculiarities of the organization of the accounting process in the system of economic management of the enterprise; characterize the accounting of transaction costs in the system of economic management of the enterprise; carry out a business analysis and evaluation of the efficiency of the economic management system of the enterprise; to form a mechanism for the formation of integrated reporting in the system of management of the enterprise. The subject of the work is theoretical-methodical and applied aspects of accounting and analytical support of economic management of the enterprise. The object of research is the system of economic management of the enterprise. The results of the work formulate practical recommendations for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for the economic management of the enterprise as a basis for accelerating the processing and presentation of economic information for making management decisions. The obtained results can be used in the organization of accounting and analytical process by the management of the enterprise. Work contains 65 pages, 12 tables, 3 figures, a list of sources used with 20 titles, 3 applications.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю
  (Ірпінь, 2023) Павлюк Крістіна Юріївна; Pavlyuk Kristina Yuriyivna
  Метою роботи є теоретичне обґрунтування сутності та розмежуванні понять “інвестиції”, “інвестиційна діяльність” та “інвестиційний процес”, дослідженні науково-методичних підходів до обліку і аналізу капітальних та фінансових інвестицій. Завданнями роботи є: дослідити економічну сутність поняття “інвестиції”; здійснити класифікацію інвестицій, визначити їх роль та значення в системі інвестиційної діяльності підприємств; провести огляд нормативно-правової бази державного управління інвестиційною діяльністю та визначення шляхів її активізації; розглянути організаційні аспекти процесу інвестиційної діяльності та способи їх оцінки в бухгалтерському обліку; дослідити облікове відображення капітальних та фінансових інвестицій; дослідити систему аналітичних показників для проведення аналізу інвестиційної діяльності та визначити ефективні методи управління інвестиційними ризиками підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів пов’язаних з обліком та аналізом інвестиційної діяльності. Об’єктом є процес обліку та аналізу інвестиційної діяльності на базисному підприємстві. Базою дослідження виступає ПрАТ "Чумак". За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку інвестицій; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують інвестиційну діяльність. The purpose of the work is the theoretical substantiation of the essence and demarcation of the concepts of "investment", "investment activity" and "investment process", the study of scientific and methodological approaches to the accounting and analysis of capital and financial investments. The tasks of the work are: to investigate the economic essence of the concept of "investment"; classify investments, determine their role and significance in the system of investment activity of enterprises; conduct a review of the legal framework of the state management of investment activities and determine the ways of its activation; consider the organizational aspects of the process of investment activity and methods of their assessment in accounting; to investigate the accounting display of capital and financial investments; to investigate the system of analytical indicators for the analysis of investment activities and to determine effective methods of managing the enterprise's investment risks. The subject of the research is a set of theoretical, methodical and practical aspects related to accounting and analysis of investment activities. The object is the process of accounting and analysis of investment activity at the base enterprise. Chumak PrJSC serves as the basis of the research. Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and analytical support for the management of the enterprise's investment activities. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of investments; the working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic transactions characterizing investment activity. The obtained results can be used in the organization of accounting of PJSC "Chumak". The work contains 70 pages, 14 tables, 13 figures, 5 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 49 titles.