Кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 43
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами підприємства в ринкових умовах
  (Ірпінь, 2024) Яремчук Ігор Володимирович; Yaremchuk Ihor Volodymyrovych
  У дипломній роботі визначено основні теоретико-методичні аспектіи управління доходами та проведення аналізу стану бухгалтерського обліку доходів підприємства з метою подальшого вдосконалення аналітичного забезпечення управління доходами підприємства. The thesis defines the main theoretical and methodological aspects of revenue management and the analysis of the state of accounting of the company's revenue in order to further improve the analytical support of the company's revenue management.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління матеріальними витратами суб’єкта господарювання
  (Ірпінь, 2024) Чернай Марія Юріївна; Chernay Mariya Yuriyivna
  В умовах сучасного господарювання, де динамічні зміни та конкурентний тиск є невід’ємною частиною бізнес-середовища, питання ефективного управління матеріальними витратами стають надзвичайно важливими для підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення управління матеріальними витратами набуває ключового значення в забезпеченні стійкості та успішності суб’єктів господарювання. Актуальність проблеми обліку та аналізу матеріальних витрат у сучасних умовах господарювання є невідомою, оскільки саме через цей аспект забезпечується ефективне управління ресурсами підприємства. Необхідність ретельного облікового та аналітичного забезпечення управління матеріальними витратами визначається сучасними тенденціями розвитку економіки, підвищенням конкуренції та постійними змінами у законодавстві. Повна та своєчасна постачальна база матеріальних ресурсів є ключовою умовою для успішної діяльності будь-якого підприємства. Від неї значущо залежать можливості підприємства в плані збільшення прибутковості та рентабельності, скорочення витрат на виробництво та здатність конкурувати на ринку. Таким чином, забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів стає значущим фактором для підвищення ефективності господарської діяльності. In the conditions of modern business, where dynamic changes and competitive pressure are an integral part of the business environment, the issues of effective management of material costs become extremely important for enterprises. Accounting and analytical support for the management of material costs is of key importance in ensuring the stability and success of business entities. The relevance of the problem of accounting and analysis of material costs in modern economic conditions is unknown, since it is through this aspect that effective management of the company's resources is ensured. The need for careful accounting and analytical support for the management of material costs is determined by modern trends in the development of the economy, increased competition and constant changes in legislation. A complete and timely supply base of material resources is a key condition for the successful operation of any enterprise. The company's capabilities in terms of increasing profitability and profitability, reducing production costs and the ability to compete on the market depend significantly on it. Thus, ensuring the rational use of material resources becomes a significant factor for increasing the efficiency of economic activity.
 • Документ
  Стратегічний управлінський облік в управлінні діяльністю підприємства
  (Ірпінь, 2024) Хвостенко Яна Віталіївна; Khvostenko Yana Vitaliyivna
  Стратегічний управлінський облік є важливою темою в сучасному управлінні діяльністю підприємства і залишається актуальним в сучасному бізнес-середовищі. Ось кілька причин, чому ця тема є важливою та актуальною: - Стратегічне управління в умовах змін: бізнес-середовище постійно змінюється, і стратегічний управлінський облік допомагає підприємствам адаптуватися до цих змін, розробляти стратегії та ефективно реалізовувати їх. - Орієнтація на досягнення цілей: стратегічний управлінський облік дозволяє підприємствам визначати та виконувати стратегічні цілі та завдання, спрямовані на довгостроковий успіх. - Оптимізація витрат та ресурсів: через здійснення стратегічного управлінського обліку підприємства можуть ефективніше використовувати свої ресурси та оптимізувати витрати. - Конкурентна перевага: впровадження стратегічного управлінського обліку допомагає створювати конкурентні переваги, що є ключовим фактором у боротьбі на ринку. - Оцінка ризиків та можливостей: інструменти стратегічного управлінського обліку дозволяють проводити аналіз ризиків та можливостей, що є важливим для прийняття обґрунтованих рішень. - Взаємодія зі стейкхолдерами: стратегічний управлінський облік враховує інтереси різних стейкхолдерів, таких як акціонери, клієнти, співробітники, що сприяє покращенню стосунків з ними. Strategic management accounting is an important topic in modern enterprise management and remains relevant in the modern business environment. Here are a few reasons why this topic is important and relevant: - Strategic management in the face of change: the business environment is constantly changing, and strategic management accounting helps enterprises adapt to these changes, develop strategies and implement them effectively. - Goal orientation: strategic management accounting allows businesses to define and implement strategic goals and objectives aimed at long-term success. - Optimization of costs and resources: through the implementation of strategic management accounting, enterprises can use their resources more efficiently and optimize costs. - Competitive advantage: the implementation of strategic management accounting helps to create competitive advantages, which is a key factor in the struggle in the market. - Assessment of risks and opportunities: strategic management accounting tools allow for the analysis of risks and opportunities, which is important for making informed decisions. - Interaction with stakeholders: strategic management accounting takes into account the interests of various stakeholders, such as shareholders, customers, employees, which contributes to the improvement of relations with them.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами
  (Ірпінь, 2024) Романенко Богдана Ігорівна; Romanenko Bohdana Ihorivna
  Нематеріальні активи є унікальною економічною категорією, основними властивостями якої, згідно з проведеним дослідженням, є відсутність або другорядність матеріальної форми, що пов’язано з домінантністю нематеріальної складової та високим ступенем економічних вигід від впровадження та використання інтелектуального капіталу підприємства в процесі господарської діяльності. В свою чергу, інноваційна спрямованість розвитку підприємств сприяє зростанню ролі нематеріальних активів й призводить до підвищення вимог, що висуваються до якості управління нематеріальними активами в контексті вибраної бізнес-стратегії підприємства. Це актуалізує питання обліково-аналітичного забезпечення нематеріальними активами в системі відтворення економічного потенціалу підприємства. Разом з тим, в сучасних умовах, суб’єкти господарювання постійно відчувають нестачу необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, тоді як дослідження економічної природи та сутності нематеріальних активів дозволяє знаходити нові джерела формування (отримання) прибутку за рахунок оптимізації використання інтелектуального потенціалу підприємства заснованого на дієвому використанні наявних нематеріальних активів Intangible assets are a unique economic category, the main properties of which, according to the conducted research, are the absence or secondary nature of the material form, which is associated with the dominance of the intangible component and a high degree of economic benefits from the introduction and use of the enterprise's intellectual capital in the process of economic activity. In turn, the innovative orientation of the development of enterprises contributes to the growth of the role of intangible assets and leads to higher requirements for the quality of management of intangible assets in the context of the chosen business strategy of the enterprise. This actualizes the issue of accounting and analytical provision of intangible assets in the system of reproduction of the economic potential of the enterprise. At the same time, in modern conditions, business entities constantly experience a lack of necessary information for making effective management decisions, while the study of the economic nature and essence of intangible assets allows to find new sources of profit formation (receipt) by optimizing the use of the intellectual potential of an enterprise based on effective use of existing intangible assets
 • Документ
  Облік та аналіз необоротних активів суб’єктів державного сектору економіки
  (Ірпінь, 2024) Рибачок Дар`я Володимирівна; Rybachok Darya Volodymyrivna
  Здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів державного сектору неможливе без використання необоротних активів. Безумовно, що їх склад визначається галузевою приналежністю організації, специфікою її діяльності, а також підходом до ведення діяльності і вибором переліку послуг, які вона налає. Проте найбільш ємною складовою необоротних активів в будь якому випадку є основні засоби. Окрім цього, складовими необоротних активів згідно балансу є нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, інвестиційна нерухомість, інші необоротні активи, необоротні активи, утримувані для продажу тощо. В сучасних умовах діяльність суб’єктів державного сектору здійснюється з урахуванням тих тенденцій, які відбуваються у світі. Зокрема, широко розвивається міжнародне співробітництво в галузі публічного сектору, український політикум добивається більшої європейської участі в нашій економіці тощо. У зв’язку з цим постало завдання врахування вимог Міжнародних стандартів питаннях обліку й звітності. Результатом такого векторного спрямування стала розробка, затвердження й впровадження Національних положено (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БО ДС). Financial and economic activity of public sector entities is impossible without the use of non-current assets. Undoubtedly, their composition is determined by the branch affiliation of the organization, the specifics of its activity, as well as the approach to conducting activities and the selection of the list of services it provides. However, the most capacious component of non-current assets in any case are fixed assets. In addition, the components of non-current assets according to the balance sheet are intangible assets, unfinished capital investments, long-term financial investments, investment real estate, other non-current assets, non-current assets held for sale, etc. In modern conditions, the activities of public sector entities are carried out taking into account the trends occurring in the world. In particular, international cooperation in the field of the public sector is widely developing, Ukrainian politicians are striving for greater European participation in our economy, etc. In this connection, the task of taking into account the requirements of the International Standards on accounting and reporting issues arose. The result of such a vector direction was the development, approval and implementation of the National accounting standards (standards) in the public sector (NP(S)BO DS).