Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 29
 • Документ
  Основні теоретичні концепції здоров’я та здорового способу життя
  (Ірпінь, 2023) Тимошенко Руслан Вадимович; Tymoshenko Ruslan Vadymovych
  В кваліфікаційній роботі розглянуті питання впливу здорового способу життя на розвиток фізичного та психічного здоров’я людини. Проаналізовано й узагальнено практичний досвід людей, які дотримуються і практикують аспекти здорового способу життя та наукові дослідження з даної теми, які дозволяють ефективно і цілеспрямовано впливати на розвиток фізичних, психічних і розумових здібностей людини. The qualifying work examines the impact of a healthy lifestyle on the development of a person's physical and mental health. The practical experience of people who adhere to and practice aspects of a healthy lifestyle and scientific research on this topic, which make it possible to effectively and purposefully influence the development of a person's physical, mental and mental abilities, are analyzed and summarized.
 • Документ
  Розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури і спорту у процесі занять з фітнесу
  (Ірпінь, 2023) Середа Анна Володимирівна; Sereda Anna Volodymyrivna
  У кваліфікаційній роботі розглянуті питання впливу систематичних занять фітнесом на розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури і спорту. Проаналізовано й узагальнено практичний досвід тренерів Фітнес-клубу «Reforma» м. Ірпінь та наукові дослідження педагогічних технологій, які дозволять ефективно використовувати компоненти фітнесу у розвитку рухової координації майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту. In the qualification work, the impact of systematic fitness classes on the development of motor coordination of future teachers of physical culture and sports is considered. The practical experience of the trainers of the "Reforma" Fitness Club in Irpin and the scientific research of pedagogical technologies, which will allow the effective use of fitness components in the development of motor coordination of future specialists in the field of physical culture and sports, are analyzed and summarized.
 • Документ
  Туризм і рекреація в соціально-педагогічному вимірі
  (Ірпінь, 2023) Сандул Євгеній Сергійович; Sandul Yevheniy Serhiyovych
  В кваліфікаційній роботі представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів оздоровчого туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення зазначеної науково-методологічної літератури виявлено, що потреба молоді в активному відпочинку, є невід’ємною складовою гармонійної, всебічно розвиненої особистості здобувача вищої освіти. Здійснено систематизацію рекреаційних потреб студентської молоді. Доведено ефективність застосування технології формування рекреаційної культури студентської молоді з огляду позитивного впливу на показники фізичного стану, теоретичної підготовленості, обсягу рухової активності, організацію корисного дозвілля та активного відпочинку. Обґрунтовано структуру і зміст технології формування рекреаційної активності студентської молоді та визначено й опрацьовано організаційно-методичні умови її реалізації у вищому навчальному закладі засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Розкрито поняття спортивно-оздоровчого туризму, спортивного туризму, спортивно-оздоровчого походу. Окреслено основні риси та завдання спортивно-оздоровчого туризму, проаналізовано його види та функції. Досліджено різні підходи щодо формулювання цього поняття, виявлено характерні ознаки й особливості. The qualification work presents a theoretical analysis and summarizes approaches to the use of health tourism in the recreational activities of student youth. Based on the theoretical analysis and generalization of the mentioned scientific and methodological literature, it was found that the need of young people for active recreation is an integral component of a harmonious, comprehensively developed personality of a student of higher education. Systematization of the recreational needs of student youth has been carried out. The effectiveness of the application of the technology of forming the recreational culture of student youth has been proven in terms of the positive impact on indicators of physical condition, theoretical preparedness, the amount of motor activity, the organization of useful leisure and active recreation. The structure and content of the technology for the formation of recreational activity of student youth are substantiated, and the organizational and methodical conditions for its implementation in a higher educational institution by means of health-recreational motor activity are defined and worked out. The concepts of sports and health tourism, sports tourism, sports and health hiking are revealed. The main features and tasks of sports and health tourism are outlined, its types and functions are analyzed. Various approaches to the formulation of this concept have been studied, characteristic features and features have been identified.
 • Документ
  Навчання юних тхеквондистів безопорним складно – координаційним технічним діям
  (Ірпінь, 2023) Поєдинок Ігор Олегович; Poyedynok Ihor Olehovych
  В роботі розглядаються питання покращення навчально-тренувального процеу юних тхеквондистів. Мета і завдання полягали в розробці алгоритму навчання юних тхеквондистів безопорним складно - координаційним технічним діям. Результати роботи можуть бути впроваджені у навчально - тренувальний процес ДЮСШ та дитячих спортивних клубів олімпійського тхеквондо ВТФ. The work examines the issue of improving the educational and training process of young taekwondo players. The goal and task was to develop an algorithm for training young taekwondo players in unsupported complex coordination technical actions. The results of the work can be implemented in the educational and training process of the Junior High School and children's sports clubs of the Olympic Taekwondo VTF.
 • Документ
  Фізична реабілітація при статичних деформаціях опорно-рухового апарату у підлітків, що займаються спортивними танцями
  (Ірпінь, 2023) Олійник Дмитро Іванович; Oliynyk Dmytro Ivanovych
  У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо характеристики спортивних танців на сучасному етапі їх розвитку характеризуються цілорічної підготовкою, високими тренувальними навантаженнями і великою кількістю змагань. Складно-координаційний характер спортивних танців, участь в роботі великої кількості м'язів, необхідність утримання специфічного положення рук, голови, корпусу протягом всього часу виконання змагальної композиції висуває певні вимоги до функціональної та фізичної підготовленості ОРА спортсмена. Порушення співвідношення навантаження і відпочинку, перевищення нормальної амплітуди рухів в хребті і ранній перехід спортсмена на вузьку спеціалізацію сприяють розвитку змін в усіх елементах хребетного сегменту. In the qualifying work, questions regarding the characteristics of sports dances at the current stage of their development are considered, characterized by year-round training, high training loads and a large number of competitions. The complex-coordinating nature of sports dances, participation in the work of a large number of muscles, the need to maintain a specific position of the hands, head, and body during the entire time of performing a competitive composition puts forward certain requirements for the functional and physical readiness of the athlete's ORA. Violation of the ratio of load and rest, exceeding the normal amplitude of movements in the spine and the early transition of an athlete to a narrow specialization contribute to the development of changes in all elements of the spinal segment.