Біобібліографічні покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 17
 • Документ
  Коваленко Юлія Михайлівна
  (Ірпінь, 2023) Наукова бібліотека Державного податкового університету; Scientific library of the State Tax University
  Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Державного податкового університету». Присвячується доктору економічних наук, професору, академіку Академії економічних наук України, Відміннику освіти України, професору кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету Коваленко Юлії Михайлівні. Покажчик містить біографічний нарис про життя та професійну діяльність Ю. М. Коваленко, нагороди, почесні звання та відзнаки, фотофакти, хронологічний покажчик наукових праць, а також автореферати дисертацій, що захищені під керівництвом Ю. М. Коваленко, алфавітний покажчик назв праць, іменний покажчик. Для наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти та широкого кола читачів, які цікавляться науковою спадщиною вченої та її внеском у розвиток освіти і науки. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Tax University." It is dedicated to the doctor of economic sciences, professor, academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Honorary Education of Ukraine, professor of the Department of Financial Markets and Technologies of the State Tax University Kovalenko Yulia Mykhailivna. The index contains a biographical essay about the life and professional activity of Yu. M. Kovalenko, awards, honorary titles and distinctions, photo facts, a chronological index of scientific works, as well as abstracts of dissertations defended under the supervision of Yu. M. Kovalenko, an alphabetical index of titles of works, name index. For scientific, scientific and pedagogical workers and students of higher education institutions and a wide range of readers who are interested in the scientific heritage of the scientist and her contribution to the development of education and science. The index can also be useful as a reference source.
 • Документ
  Професори і доктори наук Університету державної фіскальної служби України (1921–2021)
  (Ірпінь, 2021) Університет ДФС України; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Випуск біобібліографічного довідника присвячений основним віхам життя та науково-педагогічної діяльності кількох поколінь професорів Університету державної фіскальної служби України за 100 років його функціонування. Розраховано на освітян і науковців вищої школи, на тих, хто цікавиться історією Університету державної фіскальної служби України, а також минулим і сьогоденням освіти й науки в Україні. The bibliographic guide is dedicated to the main milestones in the life and scientific and pedagogical activities of several generations of professors of the University of the State Fiscal Service of Ukraine over the 100 years of its operation. It is intended for educators and scientists of higher education, for those interested in the history of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, as well as the past and present of education and science in Ukraine.
 • Документ
  Цимбалюк Світлана Ярославівна
  (Ірпінь: Видавництво УДФСУ, 2020) Державна фіскальна служба України; Наукова бібліотека Університету ДФС України; State Fiscal Service of Ukraine; Scientific Library of the State Fiscal Service of Ukraine University
  Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується директору Наукової бібліотеки Університету державної фіскальної служби України, кандидату економічних наук, доценту Цимбалюк Світлані Ярославівні. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності С. Я. Цимбалюк, містить перелік її публікацій: монографій, підручників, навчальнометодичних посібників, статей з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться питаннями економіки природокористування, екологічної безпеки та бібліотечного менеджменту. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Fiscal Service of Ukraine" series and is dedicated to the Director of the Scientific Library of the State Fiscal Service University of Ukraine, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Tsymbalyuk Svitlana Yaroslavivna. The publication highlights the main milestones of the life and activity of S. Ya. Tsymbalyuk, contains a list of her publications: monographs, textbooks, educational manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in the issues of environmental economics, environmental safety and library management.
 • Документ
  Цимбал Петро Васильович
  (Ірпінь, 2012) Державна податкова служба України; Наукова бібліотека національного університету ДПС України; State Tax Service of Ukraine; Scientific Library of the National University of the State Tax Service of Ukraine
  Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та присвячується Ректору міжрегіональної фінансово-юридичної академії, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Цимбалу Петру Васильовичу Покажчик містить нариси про життя та професійну діяльність П. В. Цимбала, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань. Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі кримінального права та криміналістики. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and is dedicated to the Rector of the Interregional Financial and Legal Academy, doctor of legal sciences, professor, honored lawyer of Ukraine Pyotr Vasyliovych Tsymbal. The index contains essays about the life and professional activity of P. V. Tsymbal, monographs, textbooks, educational and methodical manuals, articles from scientific collections and periodicals. The publication is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in achievements in the field of criminal law and criminology.
 • Документ
  Тарангул Людмила Леонідівна
  (Ірпінь, 2015) МОН України; Наукова бібліотека Національного університету ДПС України; Ministry of Education; Science and Technology of Ukraine, Scientific Library of the National University of the DPS of Ukraine
  Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та висвітлює основні віхи життя й наукової діяльності доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника науки і техніки України, першого проректора з наукової діяльності, перспективного розвитку та інновацій Національного університету ДПС України Л.Л. Тарангул Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність Л. Л. Тарангул, перелік її публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та усім, хто цікавиться розвитком бюджетно-податкової системи. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and highlights the main milestones of the life and scientific activity of the Doctor of Economic Sciences, professor, honored worker of science and technology of Ukraine, the first vice-rector for scientific activity, prospective development and innovations of the National University of the DPS of Ukraine L.L. Tarangul The index contains an essay on the life and professional activity of L. L. Tarangul, a list of her publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, graduate students, students and everyone who is interested in the development of the budget and tax system.