Кафедра психології, педагогіки та суспільних дисциплін

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 58
 • Документ
  Застосування медіації у подоланні організаційних конфліктів
  (Ірпінь, 2024) Ярощук Олександр Володимирович; Yaroshchuk Oleksandr Volodymyrovych
  У роботі систематизовано сучасні підходи до психологічних особливостей проблем медіації як альтернативного методу розв’язання організаційних конфліктів психологом. Проведено теоретичний аналіз підходів до вирішення організаційних конфліктів у науковій літературі, вивчено особливості переговорів і медіації як альтернативних підходів вирішення організаційних конфліктів психологом. Зроблено якісний аналіз основних підходів до розв’язання медіатором організаційних конфліктів у військовому підрозділі та вивчено психологічні особливості поведінки військовослужбовців під час здійснення психологом процесу медіації. Обґрунтовано програми тренінгу з підвищення ефективності у вирішенні конфліктів у військовому підрозділі та досліджено динаміку особистісних змін військовослужбовців після тренінгу. The work systematizes modern approaches to the psychological features of mediation problems as an alternative method of resolving organizational conflicts by a psychologist. A theoretical analysis of approaches to solving organizational conflicts in the scientific literature was carried out, the peculiarities of negotiations and mediation as alternative approaches to solving organizational conflicts by a psychologist were studied. A qualitative analysis of the main approaches to the resolution of organizational conflicts by a mediator in a military unit was made, and the psychological features of the behavior of military personnel during the mediation process by a psychologist were studied. Training programs to increase efficiency in resolving conflicts in a military unit were substantiated, and the dynamics of personal changes of servicemen after training were investigated
 • Документ
  Психологічна адаптація менеджерів українських компаній до умов війни
  (Ірпінь, 2024) Шишацький Євген Анатолійович; Shyshatskyy Yevhen Anatoliyovych
  У роботі здійснено теоретичний аналіз основних підходів до вивчення проблеми адаптації співробітників в умовах війни, зокрема, менеджерів. Розроблено методологію емпіричного дослідження психологічної адаптації менеджерів українських компаній до умов війни Проведено емпіричне дослідження, наведено детальний аналіз результатів, виявлено взаємозв’язки між показниками, перевірено гіпотези щодо вищого психічного навантаження в менеджерів порівняно з лінійними співробітниками. Проаналізовано можливі додаткові чинники впливу на показники адаптації. Запропоновано рекомендації для покращення адаптації менеджерів, які можливо застосовувати самостійно, а також у програмах з корпоративним або запрошеним психологом, наведено приклади програм. Узагальнено досягнуті результати та зроблено висновки. The paper provides a theoretical analysis of the main approaches to the study of the problem of adaptation of employees in wartime, in particular, managers. The methodology of empirical research of psychological adaptation of managers of Ukrainian companies to the conditions of war is developed The empirical research is conducted, a detailed analysis of the results is presented, the interrelationships between the indicators are revealed, and the hypotheses about the higher mental load of managers compared to line employees are tested. Possible additional factors influencing the adaptation indicators are analyzed. Recommendations for improving the adaptation of managers are proposed, which can be used independently, as well as in programs with a corporate or invited psychologist, and examples of programs are given. The achieved results are summarized and conclusions are drawn.
 • Документ
  Профілактика вигорання у психотерапевтів під час війни
  (Ірпінь, 2024) Тимофєєва Любов Юріївна; Tymofyeyeva Lyubov Yuriyivna
  У роботі здійснено теоретичний аналіз основних підходів до визначення поняття емоційне та вигорання в період війни. Розроблено методологію емпіричного дослідження для дослідження феномену вигорання серед психотерапевтів в період війни. Проведено емпіричне дослідження, яке показало, що психотерапевти також як і всі потребують профілактики емоційного вигорання, так як в силу ситуації у країні дуже складно залишатись у нормі, коли кожного для йде загроза твоєму життю та життю твоїх близьких. Запропонована тренінгова програма для підвищення рівня стресостійкості у психотерапевтів, яка дала позитивні профілактичні результати. Також були надані індивідуальні рекомендації. The paper provides a theoretical analysis of the main approaches to defining the concept of emotional and burnout during the war. An empirical research methodology was developed to investigate the phenomenon of burnout among psychotherapists during the war. An empirical study was conducted, which showed that psychotherapists, like everyone else, need prevention of emotional burnout, since due to the situation in the country it is very difficult to remain normal when your life and the lives of your loved ones are threatened for everyone. The proposed training program for increasing the level of stress resistance in psychotherapists, which gave positive preventive results. Individual recommendations were also provided.
 • Документ
  Психологічні особливості адаптації особистості до кризових ситуацій
  (Ірпінь, 2024) Сірик Анна Олексіївна; Siryk Anna Oleksiyivna
  У роботі проаналізовано науково-психологічну літературу з проблеми адаптації особистості до кризових ситуацій. Виявлено психологічні фактори впливу на адаптацію особистості до кризових ситуацій. Визначено стратегії адаптації особистості до кризових ситуацій. Розроблено програму діагностики рівнів сформованості здатності до адаптації особистості до кризових ситуацій. Емпірично досліджено ефективність програми адаптації особистості до кризових ситуацій. The work analyzes the scientific and psychological literature on the problem of individual adaptation to crisis situations. Psychological factors influencing the adaptation of the individual to crisis situations are revealed. Strategies for individual adaptation to crisis situations are defined. A program for diagnosing the levels of formation of the individual's ability to adapt to crisis situations has been developed. The effectiveness of the program of adaptation of the individual to crisis situations is empirically studied.
 • Документ
  Технології подолання посттравматичного стресового розладу у співробітників силових структур
  (Ірпінь, 2024) Сінічук Ірина Іванівна; Sinichuk Iryna Ivanivna
  У роботі проаналізовано основні ознаки прояву ПТСР у військовослужбовців, що перебували в зоні бойових дій. Розглянуто технології подолання посттравматичного стресового розладу в Україні. Проведено емпіричне дослідження ПТСР в співробітників силових структур. За даними цих досліджень проведено аналіз. Розроблені психокорекційні заходи. Надані практичні рекомендації психологам щодо подолання посттравматичних стресових розладів військовослужбовців. The paper analyzes the main symptoms of PTSD in servicemen who were in the combat zone. Technologies for overcoming post-traumatic stress disorder in Ukraine are considered. An empirical study of PTSD in employees of law enforcement agencies was conducted. Based on the data of these studies, an analysis was carried out. Psychocorrective measures have been developed. Practical recommendations for psychologists on overcoming post-traumatic stress disorders of military personnel are given.