Довідкові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Митна енциклопедія
  (Хмельницький, 2014) Бережнюк Іван Григорович; Пашко Павло Володимирович; Барановський Олександр Іванович; Батанов Олександр Васильович; Боровик Олег Васильович; Бурдін Володимир Миколайович; Вакульчик Олена Михайлівна; Гальський Климентій Євгенович; Гребельник Олександр Петрович; Івашова Людмила Миколаївна та ін.; Berezhniuk Ivan Hryhorovych; Pashko Pavlo Volodymyrovych; Baranovskyi Oleksandr Ivanovych ; Batanov Oleksandr Vasylovych; Borovyk Oleh Vasylovych; Burdin Volodymyr Mykolaiovych; Vakulchyk Olena Mykhailivna; Halskyi Klymentii Yevhenovych; Hrebelnyk Oleksandr Petrovych; Ivashova L.M. and other
  Митна енциклопедія є науковим виданням, до якого увійшли найбільш вагомі результати, отримані Державним науково-дослідним інститутом митної справи під час виконання у 2011-2014 роках науково-дослідної роботи “ Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку ” (реєстраційний №0111U006927). До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її становлення, формування нормативно-правового забезпечення, організації управлінської діяльності тощо. Митна енциклопедія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою та вирішують питання нормативного, економічного, управлінського, організаційного забезпечення митної діяльності в Україні. The Customs Encyclopedia is scientific edition that includes the most actual findings are received by State Scientific and Research Institute of Customs Affair during the working out of scientific research “Development of Customs Affair of Ukraine: sources, realities and transforming into sustainability development” (registration N 0111U006927). The scientific edition consists of information that distinguishes Customs Affair from different sides in the context of the history of its development, forming of normative and law provision, organization of management activity etc. The Customs Encyclopedia could be useful for scientists, tutors, postgraduates, students and specialists in the Customs field who are interested into Customs issues and resolve problems of normative, economic, administrative, organizational providing of Customs Activity in Ukraine.
 • Документ
  Митна енциклопедія
  (Хмельницький, 2014) Бережнюк Іван Григорович; Пашко Павло Володимирович; Архірейський Дмитро Володимирович; Барановський Олександр Іванович ; Батанов Олександр Васильович; Бурдін Володимир Миколайович; Вакульчик Олена Михайлівна; Гальський Климентій Євгенович; Гребельник Олександр Петрович; Івашова Людмила Миколаївна та ін.; Berezhniuk Ivan Hryhorovych; Pashko Pavlo Volodymyrovych; Arhireiskyi Dmytro Volodymyrovych; Baranovskyi Oleksandr Ivanovych; Batanov Oleksandr Vasylovych; Burdin Volodymyr Mykolaiovych; Vakulchuk Olena Mykhailivna; Halskyi Klymentii Yevhenovych; Hrebelnyk Oleksandr Petrovych; Ivashova Liudmyla Mykolaivna and other
  Митна енциклопедія є науковим виданням, до якого увійшли найбільш вагомі результати, отримані Державним науково-дослідним інститутом митної справи під час виконання у 2011-2014 роках науково-дослідної роботи “ Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку ” (реєстраційний №0111U006927). До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її становлення, формування нормативно-правового забезпечення, організації управлінської діяльності тощо. Митна енциклопедія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою та вирішують питання нормативного, економічного, управлінського, організаційного забезпечення митної діяльності в Україні. The Customs Encyclopedia is scientific edition that includes the most actual findings are received by State Scientific and Research Institute of Customs Affair during the working out of scientific research “Development of Customs Affair of Ukraine: sources, realities and transforming into sustainability development” (registration N 0111U006927). The scientific edition consists of information that distinguishes Customs Affair from different sides in the context of the history of its development, forming of normative and law provision, organization of management activity etc. The Customs Encyclopedia could be useful for scientists, tutors, postgraduates, students and specialists in the Customs field who are interested into Customs issues and resolve problems of normative, economic, administrative, organizational providing of Customs Activity in Ukraine.
 • Документ
  Митна енциклопедія
  (Хмельницький, 2014) Бережнюк Іван Григорович; Пашко Павло Володимирович; Барановський Олександр Іванович; Батанов Олександр Васильович; Боровик Олег Васильович; Бурдін Володимир Миколайович; Вакульчик Олена Михайлівна; Гальський Климентій Євгенович; Гребельник Олександр Петрович; Івашова Людмила Миколаївна та ін.; Berezhniuk Ivan Hryhorovych; Pashko Pavlo Volodymyrovych; Baranovskyi Oleksandr Ivanovych; Batanov Oleksandr Vasylovych; Borovyk Oleh Vasylovych; Burdin Volodymyr Mykolaiovych; Vakulchyk Olena Mykhailivna; Halskyi Klymentii Yevhenovych; Hrebelnyk Oleksandr Petrovych; Ivashova Liudmyla Mykolaivna and other
  Митна енциклопедія є науковим виданням, до якого увійшли найбільш вагомі результати, отримані Державним науково-дослідним інститутом митної справи під час виконання у 2011-2014 роках науково-дослідної роботи “Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку” (реєстраційний №0111U006927). До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її становлення, формування нормативно-правового забезпечення, організації управлінської діяльності тощо. Митна енциклопедія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою та вирішують питання нормативного, економічного, управлінського, організаційного забезпечення митної діяльності в Україні. The Customs Encyclopedia is scientific edition that includes the most actual findings are received by State Scientific and Research Institute of Customs Affair during the working out of scientific research “Development of Customs Affair of Ukraine: sources, realities and transforming into sustainability development” (registration N 0111U006927). The scientific edition consists of information that distinguishes Customs Affair from different sides in the context of the history of its development, forming of normative and law provision, organization of management activity etc. The Customs Encyclopedia could be useful for scientists, tutors, postgraduates, students and specialists in the Customs field who are interested into Customs issues and resolve problems of normative, economic, administrative, organizational providing of Customs Activity in Ukraine.
 • Документ
  Глосарій юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Історії вчень про державу і право»
  (Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021) Університет ДФС України; SFS University of Ukraine
  У термінологічному словнику вміщено понад однієї тисячі юридичних термінів, якими користуються правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох фундаментальних історико-правових дисциплін, що вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти України. Оскільки серед юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого поширення набувають скорочення, у пропонованому словнику наведені значення новітніх абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної лексики, є слова, які вийшли з активного вжитку, та неологізми – термінологічні одиниці, якими іменуються нові правові поняття та явища. Словник також містить короткі політичні портрети понад 150 лідерів усіх часів та народів, які здійснили найбільший вплив на суспільно-політичний, економічний та культурний прогрес та полілог націй у складному та багатоманітному світі, сприяли і активно сприяють миру, дружбі та взаєморозумінню між народами на сучасному етапі розвитку людства. Призначається як допоміжний матеріал для якісної підготовки до семінарських занять, самостійної роботи студентів, магістрів, аспірантів та всіх, хто цікавиться питаннями з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн» та «Історії вчень про державу і право». The terminological dictionary contains more than one thousand legal terms used by jurists from ancient times to the present, from three fundamental historical and legal disciplines studied in all legal institutions of higher education in Ukraine. Since abbreviations are becoming more and more common among legal terms and nomenclature names of our time, the meanings of the latest abbreviations are given in the proposed dictionary. In addition to the widely used terminological vocabulary, there are words that have fallen out of active use, and neologisms - terminological units that are used to name new legal concepts and phenomena. The dictionary also contains short political portraits of more than 150 leaders of all times and peoples, who had the greatest impact on the socio-political, economic and cultural progress and diplomacy of nations in a complex and multifaceted world, contributed and actively contribute to peace, friendship and mutual understanding between peoples at the modern stage development of mankind. It is intended as an auxiliary material for high-quality preparation for seminar classes, independent work of students, masters, graduate students and everyone who is interested in issues from the "History of the State and Law of Ukraine", "History of the State and Law of Foreign Countries" and "History of Teachings about the State and Law" .