Кафедра міжнародних економічних відносин

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Торговельні відносини України з країнами ЄС: сучасний стан і перспективи розвитку
  (Ірпінь, 2023) Таранович Сергій Михайлович; Taranovich Serhiy Mykhailovych
  Мета дослідження. Враховуючи процеси, які відбуваються останнім часом в іУкраїни, в частині переорієнтації зовнішньоторговельної діяльності на нові висіокорозвинені ринки ЄС, виникає необхідність у дослідженні сучасного стану таі потенціалу економіки України. Необхідність збалансованості експорту та імпорту є необхідною частиною в ефективному розвитку економікиі країни, тому аналіз його структури та збалансованість експортноі-імпортних операцій є важливою темою для дослідження. Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання: 1. З`ясуваннія сутності міжнародних торговельних відносин. 2. Досліджеіння процесів регулювання міжнародних торговельних відносин. 3. Вивченняі системи показників розвитку міжнародної торгівлі. 4. Оцінка місця країн ЄС в системі міжнародної торгівлі. 5. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС. іОб’єкт дослідження. Сучасний стан і перспективи розвитку торгівіельних відносини України з країнами ЄС. The aim of the study. Taking into account the processes that occur last sometimes in Ukraine, in terms of reorientation of foreign trade activity on new highly developed markets of the EU, there is a need to study modern state and potential of the economy of Ukraine. The need for balanced exports and imports are a necessary part of the effective development of the country's economy, therefore, there is an analysis of its structure and balance of export-import operations an important topic for research. In accordance with the set goal, the main tasks were formulated: 1. Clarification of the essence of international trade relations. 2. Study of processes of regulation of international trade relations. 3. Study of the system of indicators of the development of international trade. 4. Assessment of the place of the EU countries in the system of international trade. 5. Analysis of the commodity structure of Ukraine's foreign trade with EU countries. and object of research. The current state and prospects for the development of trade Ukraine's relations with EU countries. and the subject of research.
 • Документ
  Експортна орієнтація українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках
  (Ірпінь, 2023) Месаблішвілі Марія Нугзарівна; Mesablishvili Maria Nugzarivna
  Мета роботи полягає в визначенні вектора експортної орієнтації українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках. Завданнями роботи є: визначити сутність, структуру та класифікацію міжнародних торговельних відносин; - визначити сутність експортного потенціалу аграрних підприємств та його основні складові елементи; - оцінити роль міжнародної торгівлі у розвитку міжнародного ринку аграрного виробництва; - дослідити розвиток експортного потенціалу аграрного сектору економіки України; - проаналізувати торгівлю агропромисловою продукцією України на міжнародному аграрному ринку; - визначити шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності національних агропромислових підприємств. Предметом дослідження виступають теоретико-практичні аспекти експортної орієнтації українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках. Об’єктом дослідження є структура експорту українських аграрних корпорацій. The purpose of the work is to determine the vector of export orientation of Ukrainian agricultural corporations on international markets. The tasks of the work are: - determine the essence, structure and classification of international trade relations; - to determine the essence of the export potential of agricultural enterprises and its main constituent elements; - evaluate the role of international trade in the development of the international agricultural production market; - to investigate the development of the export potential of the agricultural sector of the economy of Ukraine; - to analyze trade in agro-industrial products of Ukraine on the international agricultural market; - to determine ways to increase the international competitiveness of national agro-industrial enterprises. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the export orientation of Ukrainian agricultural corporations on international markets. The object of the study is the export structure of Ukrainian agricultural corporations.
 • Документ
  Оцінка конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг
  (Ірпінь, 2023) Швець Дарія Сергіївна; Shvets Dariya Serhiyivna
  В роботі розглянуто теоретичні засади ті методології забезпечення конкурентоспроможності країн на світовому ринку послуг, розкрито сутність та зміст міжнародної конкурентоспроможності національних економік та проведено дослідження методологій забезпечення конкурентоспроможності країни нв світових ринках. Проаналізовано стан, динаміку та структуру міжнародної конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг, сучасний стан та основні тенденції розвитку світового ринку послуг, оцінено конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на світовому ринку послуг. Завдяки проведеній роботі визначено проблеми і перспективи покращення конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг. The paper examines the theoretical foundations and methodologies of ensuring the competitiveness of countries in the world market of services, reveals the essence and content of the international competitiveness of national economies, and conducts a study of the methodologies of ensuring the competitiveness of the country in world markets. The state, dynamics, and structure of Ukraine's international competitiveness on the global services market, the current state and main trends in the development of the global services market, and the competitiveness of domestic enterprises on the global services market were analyzed. Thanks to the work carried out, the problems and prospects for improving Ukraine's competitiveness on the global services market have been determined.
 • Документ
  Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування
  (Ірпінь, 2023) Шаповалова Наталія Олександрівна; Shapovalova Nataliya Oleksandrivna
  Мета роботи полягає в аналізі міжнародного подвійного оподаткування, міжнародного регулювання співробітництва України з питань уникнення подвійного оподаткування. Завданнями роботи є: - визначити сутність міжнародного подвійного оподаткування; - виокремити принципи, що застосовуються при усуненні міжнародного подвійного оподаткування; - проаналізувати міжнародні податкові угоди як метод врегулювання міжнародного подвійного оподаткування; - виявити тенденції та закономірності механізму усунення міжнародного подвійного оподаткування; - розробити конкретні пропозиції з удосконалення законодавства України, яке регулює оподаткування діяльності резидентів та нерезидентів і встановлює основи податкового співробітництва її із іншими державами. Предметом дослідження виступає регулювання усунення міжнародного подвійного оподаткування, яке закріплюється в національному законодавстві та в міжнародних податкових угодах. Об’єктом дослідження виступають методи уникнення міжнародного подвійного оподаткування. Thepurposeoftheworkistoanalyzeinternationaldoubletaxation,internationalregulationofUkraine'scooperationonissuesofdoubletaxationavoidance. Thetasksoftheworkare: -determinetheessenceofinternationaldoubletaxation; -highlighttheprinciplesusedintheeliminationofinternationaldoubletaxation; -toanalyzeinternationaltaxagreementsasamethodofsettlementofinternationaldoubletaxation; -identifytrendsandregularitiesofthemechanismofeliminationofinternationaldoubletaxation; todevelopspecificproposalsforimprovingthelegislationofUkraine,whichregulatesthetaxationofactivitiesofresidentsandnon-residentsandestablishesthebasisofitstaxcooperationwithotherstates. Thesubjectofthestudyistheregulationoftheeliminationofinternationaldoubletaxation,whichisestablishedinnationallegislationandininternationaltaxtreaties. Theobjectofthestudyismethodsofavoidinginternationaldoubletaxation.
 • Документ
  Розвиток міжнародної трудової міграції та її наслідки для України
  (Ірпінь, 2023) Срібна Марина Юріївна; Sribna Maryna Yuriyivna
  Мета роботи полягає в дослідженні сучасного стану та динаміки іноземних інвестицій в Україні. Завданнями роботи є: визначити сутність міжнародної трудової міграції, її види та класифікацію; окреслити наслідки міжнародної трудової міграції; проаналізувати сучасний стан трудової міжнародної міграції; оцінити місце України в міжнародній трудовій міграції; визначити напрями регулювання міжнародної трудової міграції. Предметом дослідження виступають теоретико-практичні аспекти трудової міжнародної міграції та її наслідки для України. Об’єктом дослідження є процес трудової міжнародної міграції. The purpose of the work is to study the current state and dynamics of foreign investments in Ukraine. The tasks of the work are: - to determine the essence of international labor migration, its types and classification; - outline the consequences of international labor migration; - to analyze the current state of labor international migration; - assess Ukraine's place in international labor migration; - to determine directions of regulation of international labor migration. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of international labor migration and its consequences for Ukraine. The object of the study is proces of international labor migration