Кафедра публічних фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 47
 • Документ
  Бюджетна децентралізація в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
  (Ірпінь, 2024) Чурілова Ангеліна Вікторівна; Churilova Anhelina Viktorivna
  В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні засади бюджетної децентралізації та етапи реформи бюджетної децентралізації в Україні. В другому розділі автор дослідив склад та структуру місцевих доходів місцевих бюджетів з точки зору доходної та видаткової частини. Завершальним етапом роботи є дослідження перспектив подальшого розвитку бюджетної децентралізації. The theoretical basis of budget decentralization and the stages of budget decentralization reform in Ukraine are considered in the qualification work. In the second chapter, the author investigated the composition and structure of local revenues of local budgets from the point of view of the revenue and expenditure parts. The final stage of the work is a study of the prospects for the further development of budget decentralization.
 • Документ
  Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні
  (Ірпінь, 2024) Цубера Діана Олександрівна; Tsubera Diana Oleksandrivna
  В кваліфікаційній роботі автор розглянув сутність державної фінансової підтримки підприємництва, форми та методи її практичної реалізації. В аналітичній частина автором досліджено методи та інструменти державної фінансової підтримки, проаналізовано ефективність державної фінансової підтримки підприємництва в Україні. У підсумку були розглянуті проблеми реалізації державної фінансової підтримки та перспективи їх мінімізації. In the qualifying work, the author considered the essence of state financial support for entrepreneurship, the forms and methods of its practical implementation. In the analytical part, the author researched methods and tools of state financial support, analyzed the effectiveness of state financial support of entrepreneurship in Ukraine. As a result, the problems of implementation of state financial support and the prospects of their minimization were considered.
 • Документ
  Доходи Державного бюджету України: формування і резерви зростання
  (Ірпінь, 2024) Проценко Антон Олександрович; Protsenko Anton Oleksandrovych
  В кваліфікаційні роботі автор приділив увагу теоретичним та практичним основам формування доходів державного бюджету. В теоретичні частині особлива увага була приділена економічній сутності доходів бюджету та їх класифікації, чинникам, що впливають на формування доходів бюджету. В другому розділі було проведено аналіз складу та структури доходів Державного бюджету, проведено оцінку фіскальної ефективності джерел формування доходів державного бюджету. У підсумку автор надав пропозиції щодо резервів зростання доходів Державного бюджету України In the qualification work, the author paid attention to the theoretical and practical foundations of the formation of state budget revenues. In the theoretical part, special attention was paid to the economic essence of budget revenues and their classification, factors affecting the formation of budget revenues. In the second section, an analysis of the composition and structure of the State Budget's revenues was carried out, an assessment of the fiscal efficiency of the sources of the State Budget's revenue formation was carried out. As a result, the author provided proposals regarding the reserves for the growth of revenues of the State Budget of Ukraine
 • Документ
  Зовнішній державний борг України та його вплив на фінансову безпеку держави
  (Ірпінь, 2024) Підгайна Кристина Андріївна; Pidhayna Krystyna Andriyivna
  В теоретичні частині кваліфікаційної роботи автор розглянув соціально – економічну сутність державного боргу та причини його виникнення. Аналітична частина роботи представлена у вигляді аналізу стану та динаміки зовнішнього державного боргу, оцінки впливу державного боргу на фінансову безпеку держави. За результатами дослідження було запропоновано напрями покращення врегулювання зовнішніх зобов’язань з урахуванням фінансової безпеки. In the theoretical part of the qualification work, the author considered the socio-economic essence of the state debt and the reasons for its occurrence. The analytical part of the work is presented in the form of an analysis of the state and dynamics of the external state debt, an assessment of the impact of the state debt on the state's financial security. According to the results of the study, directions for improving the settlement of external obligations were proposed, taking into account financial security.
 • Документ
  Державний борг України та особливості його обслуговування
  (Ірпінь, 2024) Лісовська Анна Сергіївна; Lisovska Anna Serhiyivna
  В роботі автором розглянуто теоретичні основи формування державного боргу, проведено аналіз складу та структури державного боргу, оцінку ефективності процесу боргової стійкості. У підсумку автор пропонує напрями вдосконалення обслуговування державного боргу з урахуванням світового досвіду. In the work, the author considered the theoretical foundations of the formation of the state debt, analyzed the composition and structure of the state debt, and evaluated the effectiveness of the debt sustainability process. As a result, the author suggests directions for improving the service of the public debt, taking into account world experience.