Кафедра мовної підготовки та соціалльних комунікацій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Економічні та творчі аспекти функціонування спортивної преси (на прикладі проєкту спортивного журналу)
  (Ірпінь, 2023) Щербатюк Руслан Леонідович; Shcherbatyuk Ruslan Leonidovych
  Мета роботи полягає у визначенні економічних та творчих аспектів функціонування спортивної преси на прикладі проєкту спортивного журналу. Завданнями роботи є визначення методологічних особливостей створення ЗМК; концептуальних моделей сучасних спортивних видань; формулювання тематично-графічної концепції спортивного видання та бізнес-плану. Предметом дослідження є економічні та творчі аспектів функціонування спортивного журналу як типу нішового друкованого видання. Об’єктом дослідження виступає сегмент спортивних видань медіаринку. Базою дослідження виступають результати попередніх досліджень науковців за обраною темою, сегмент спортивної періодики медіаринку України. За результатами дослідження сформульовані економічні та творчі особливості створення та функціонування спортивного видання. Одержані результати можуть бути використані для створення нових і вдосконаленні діючих спортивних журналів. The purpose of the work is to determine the economic and creative aspects of the functioning of the sports press using the example of a sports magazine project. The tasks of the work are to determine the methodological features of creating ZMK; conceptual models of modern sports publications; formulation of the thematic and graphic concept of the sports publication and business plan. The subject of the study is the economic and creative aspects of the functioning of a sports magazine as a type of niche printed publication. The object of the study is the segment of sports publications of the media market. The basis of the study is the results of previous research by scientists on the chosen topic, the segment of sports periodicals of the media market of Ukraine. Based on the results of the research, the economic and creative features of the creation and functioning of the sports publication were formulated.
 • Документ
  Світове українськомовне радіо як перспективне бізнес-середовище для реалізації медіа-стартапів
  (Ірпінь, 2023) Штик-Матвієнко Катерина Василівна; Shtyk-Matviienko Kateryna Vasylivna
  Мета роботи полягає в вивченні цифрового сегменту світового українськомовного радіо як конкурентної платформи для реалізації успішного бізнес-проєкту, зокрема в іномовному середовищі різних країн; осмислення економічної перспективності реалізації медіа-стартапів в галузі сучасного радіомовлення. Завданнями роботи є ‒ характеристика історико-методологічної складової українськомовного радіомовлення; виявлення перспективних напрямків комерційної ефективності радіоконтенту та аудіоподкастів; відстеження медіакарти світового українськомовного радіопростору; дослідження аудіоподкастингу як провідної форми медіа-стартапів у сучасному радіомовленні; визначенні тенденцій розвитку українськомовного радіо в умовах війни на підставі емпіричного дослідження. Предметом дослідження є бізнес-середовище світового українськовомного радіо в контексті реалізації медіа-стартапів. Об’єктом дослідження виступає світове українськомовне радіо в структурі глобальних соціокомунікаційних трансформацій в цифровому світі. Базою дослідження виступає діяльність у цифровому світі електронних медіа українських радіостанцій, аудіопотоків, українськомовних радіопроєктів у різних країнах світу. За результатами дослідження сформульовані висновки реалізованої наукової розвідки, проведене емпіричне дослідження та підготовано мультимедійний проєкт. Одержані результати можуть бути використані під час викладання дисципліни “Радіовиробництво” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 ‒ Журналістика. The purpose of the work is to study the digital segment of the world Ukrainian-language radio as a competitive platform for the implementation of a successful business project, in particular in the foreign language environment of different countries; understanding the economic prospects of implementing media startups in the field of modern radio broadcasting. The tasks of the work are ‒ a description of the historical and methodological component of Ukrainian-language radio broadcasting; identification of promising areas of commercial effectiveness of radio content and audio podcasts; tracing the media map of the world Ukrainian-speaking radio space; research of audio podcasting as a leading form of media startups in modern radio broadcasting; determining trends in the development of Ukrainian-language radio in the conditions of war on the basis of empirical research. The subject of the research is the business environment of the world Ukrainian radio in the context of the implementation of media startups. The object of research is world Ukrainian-language radio in the structure of global socio-communication transformations in the digital world. The basis of the research is the activity in the digital world of electronic media of Ukrainian radio stations, audio streams, Ukrainian-language radio projects in different countries of the world. Based on the results of the research, the conclusions of the implemented scientific intelligence were formulated, an empirical study was conducted, and a multimedia project was prepared. The obtained results can be used during the teaching of the discipline "Radio Production" for applicants of the first (bachelor's) level of higher education, specialty 061 ‒ Journalism.
 • Документ
  Регіональний економічний медіапроект: концептуальні засади
  (Ірпінь, 2023) Сидоренко Олексій Миколайович; Sydorenko Oleksii Mykolaiovych
  Мета роботи: узагальнення концептуальних особливостей регіонального економічного медіапроекту; розкриття й осмислення інформаційно-змістових та емоційно-тематичних концептів економічних новин на регіональному рівні в контексті їх подачі в форматі медіапроектів. Завданнями роботи є дослідження загальних засад і ключових понять медіадіяльності; окреслення атрибутивних характеристик сучасного ринкового середовища функціонування інституцій, що забезпечують розробку і реалізацію медіапроектів; охарактеризувати медіаринок як здвоєний ринок товарів і послуг; розкрити прикладні засади формування та реалізації економічних медіапроектів. Об’єкт дослідження – українські регіональні медіапроекти, що передбачають висвітлення економічної проблематики. Предмет дослідження – концептуальні засади розробки та реалізації регіональних економічних медіапроектів. Базою дослідження виступають українські та зарубіжні цифрові медіаресурси. За результатами дослідження сформульовані висновки, а також рекомендації для формування концептуальних засад регіональних медіапроектів економічної тематики, зокрема вибору бізнес-моделей. Одержані результати можуть бути використані в освітньому процесі під час викладання навчальних дисциплін “Новітні медіа”, “Тренди сучасної економічної журналістики”, “Медіаменеджмент” для студентів спеціальності “Журналістика”. The purpose of the study is to generalize the conceptual features of a regional economic media project; to reveal and comprehend the information and content and emotional and thematic concepts of economic news at the regional level in the context of their presentation in the format of media projects. The objectives of the work are to study the general principles and key concepts of media activity; to outline the attributive characteristics of the modern market environment for the functioning of institutions that ensure the development and implementation of media projects; to characterize the media market as a dual market for goods and services; to reveal the applied principles of the formation and implementation of economic media projects. The object of the study is Ukrainian regional media projects that that cover economic issues. The subject of the study is the conceptual framework for the development and implementation of regional economic media projects. The research is based on Ukrainian and foreign digital media resources. Based on the results of the study, conclusions and recommendations for the formation of the conceptual framework of regional media projects on economic topics, including the choice of business models, are formulated. The results obtained can be used in the educational process when teaching the disciplines "New Media", "Trends in Modern Economic Journalism", "Media Management" for students majoring in Journalism.
 • Документ
  Авторський телепроєкт як формат якісної економічної журналістики
  (Ірпінь, 2023) Бернацька Діна Василівна; Bernatska Dina Vasylivna
  Мета роботи - створити концепцію авторської інформаційно-аналітичної економічної телепрограми з урахуванням сучасного стану інформаційно-медійного простору, тенденцій його розвитку, суспільних викликів і очікувань аудиторії. Завданнями роботи є: - систематизувати наукові дослідження щодо розуміння поняття «телепроєкт», «спеціалізований телепроект», порівняти наявні в науковому дискурсі дефініції; - визначити запити українського суспільства на висвітлення економічної проблематики; - охарактеризувати український телесегмент економічного спрямування й обгрунтувати доцільність створення інформаційно-економічної програми; - на основі загальних підходів до розуміння медіа-концепції деталізувати специфіку власного економічного телепроекту (структуру, технічні характеристики, особливості діяльності та авторську ідею проекту, цільову аудиторію); - обгрунтувати концепцію авторської інформаційно-аналітичної економічної програми. Предметом дослідження є функції і завдання, визначальні жанровотематичні, оформлювальні, авторські риси телепроєкту на економічну тематику як формату якісної журналістики. Об’єктом дослідження виступає сучасний телевізійний проєкт. Базою дослідження виступає ефективність створення інформаційно- економічної програми в українському медіа просторі. За результатами дослідження запропоновано інформаційно- економічну програму «Економіна and бізнес» та пропозиції щодо реалізації. Одержані результати можуть стати частиною медіа-контенту марафону «Єдині новини» або будь-якого українського телеканалу, який транслюється в ютуб-просторі. The purpose of the work is to create a concept of the author's informational and analytical economic TV program taking into account the current state of the informational and media space, trends in its development, social challenges and audience expectations. The tasks of the work are: - systematize scientific research regarding the understanding of the concept of "teleproject", "specialized teleproject", compare the definitions available in the scientific discourse; - to determine the Ukrainian society’s requests for economic issues coverage; - to characterize the Ukrainian television segment of an economic orientation and to justify the expediency of creating an informational and economic program; - on the basis of general approaches to understanding of the media concept, detail the specifics of one's own economic TV project (structure, technical characteristics, specifics of activity and author's idea of the project, target audience); - justify the concept of the author's informational and analytical economic program. The subject of the study is the functions and tasks, defining genre-thematic, design, and author’s features of the TV project on economic topics as a format of quality journalism. The object of research is a modern television project. The basis of the study is the effectiveness of creating an information and economic program in the Ukrainian media space. Based on the results of the research, the information and economic program "Economy and Business" and suggestions for its implementation are proposed. The obtained results can become part of the media content of the "Yedyni Novyny marathon or any Ukrainian TV channel that is broadcast on the YouTube space.