Кафедра психології, педагогіки та соціології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 8
 • Документ
  Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах онлайн простору
  (Ірпінь, 2023) Шафранська Дарина Олегівна; Shafranska Daryna Olehivna
  У ході роботи було розкрито сутність поняття «формування команди в умовах онлайн простору»; проаналізовано особливості взаємодії та спілкування в онлайн команді; визначено оптимальні стратегії та рекомендації для формування ефективної команди в онлайн просторі; проведено експеримент і збір даних для перевірки ефективності запроппонованихстратегій та рекомендацій для формування команди в онлайн просторі. Були проаналізовані різні підходи та теорії до формування команди в онлайн просторі, в тому числі за допомогою спеціальних платформ, відеозв'язку та інших технологій. Теорії формування команди в умовах онлайн простору базуються на традиційних теоріях формування команди, але з урахуванням особливостей онлайн спілкування та використання відповідних технологій. Дослідження також висвітлило теоретичні аспекти формування команди в умовах онлайн простору, такі як взаємозв'язок комунікації та впливу на процес формування команди. Було визначено, що такі аспекти як психологічна безпека та спільне створення цілей є ключовими для успішного формування команди в онлайн просторі During the research, the essence of the concept of "team formation in an online space" was revealed. The peculiarities of interaction and communication in an online team were analyzed, and optimal strategies and recommendations for forming an effective team in an online space were identified. An experiment was conducted, and data was collected to verify the effectiveness of the proposed strategies and recommendations for team formation in an online space. Various approaches and theories for team formation in an online space were analyzed, including the use of specialized platforms, video conferencing, and other technologies. The theories of team formation in an online space are based on traditional team formation theories but take into account the peculiarities of online communication and the use of relevant technologies. The research also highlighted theoretical aspects of team formation in an online space, such as the interplay of communication and its influence on the team formation process. It was determined that aspects such as psychological safety and collaborative goal-setting are key to successful team formation in an online space.
 • Документ
  Психологічні особливості прояву посттравматичного розладу у студентської молоді в умовах війни
  (Ірпінь, 2023) Чайка Аліна Вадимівна; Chayka Alina Vadymivna
  Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є серйозним психологічним станом, який може виникати у студентської молоді в умовах війни. Данна присвячена вивченню психологічних особливостей прояви ПТСР у цій групі людей та наданню практичних рекомендацій для його корекційної та профілактичної роботи. У процесі дослідження різні пошукові наукові методи, включаючи анкетування, інтерв'ювання та аналіз наукової літератури. Огляд наявних даних та статистика дозволяє враховувати особливості цього розладу у студентської молоді в умовах війни, його вплив на академічні досягнення, фізичне та психічне благополуччя. Отримані результати дослідження сприяють розробці ефективних стратегій корекційної та профілактичної роботи з наданням покращення психологічного стану студентської молоді. Це можуть бути рекомендації щодо проведення психологічних тренінгів, консультування, розробки спеціалізованих програм підтримки та створення доступних ресурсів. Посилення уваги на розвиток таких інтервенційних стратегій є місцем для забезпечення психологічного благополуччя студентської молоді під час війни. Дослідження розкриває значення подальшого дослідження психологічних наслідків війни для студентів і підкреслює забезпечення ефективної підтримки та реабілітації студентів, які стикаються з ПТСР, з нарахуванням покращення їхнього життя та навчання. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a serious psychological condition that can occur in student youth in wartime conditions. This data is devoted to the study of the psychological features of the manifestation of PTSD in this group of people and the provision of practical recommendations for its corrective and preventive work. In the process of research, various searching scientific methods are used, including questionnaires, interviews and analysis of scientific literature. A review of the available data and statistics allows us to take into account the peculiarities of this disorder among student youth in wartime conditions, its impact on academic achievements, physical and mental well-being. The obtained results of the study contribute to the development of effective strategies of corrective and preventive work to improve the psychological state of student youth. These can be recommendations for conducting psychological trainings, counseling, developing specialized support programs, and creating accessible resources. Increasing attention to the development of such intervention strategies is a place for ensuring the psychological well-being of student youth during wartime. The study highlights the importance of further research into the psychological effects of war on students and emphasizes the provision of effective support and rehabilitation for students experiencing PTSD, with the aim of improving their lives and learning.
 • Документ
  Розвиток комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
  (Ірпінь, 2023) Тищенко Анастасія Юріївна; Tyshchenko Anastasiya Yuriyivna
  У першому розділі здійснено науково-теоретичний огляд психолого-педагогічної та методичної літератури з досліджуваної проблеми показав актуальність обраної теми; Розкрито сутність зміст і структуру процесу розвитку комунікативної компетентності дошкільників; відстеження розвиток комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку, визначено оптимальні психологічні умови розвитку комунікативної компетентності. У другому розділі розроблено програму діагностики рівнів розвитку комунікативної компетентності за визначеними критеріями; створено методику розвитку комунікативної компетентності дошкільників; розроблено методичні рекомендації педагогічним працівникам дошкільних освітніх закладів та батькам щодо розвитку комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку. In the first chapter, a scientific-theoretical review of psychological-pedagogical and methodical literature on the researched problem was carried out, showing the relevance of the chosen topic; The essence of the content and structure of the process of developing communicative competence of preschoolers is revealed; tracking the development of communicative competence in preschool children, determining the optimal psychological conditions for the development of communicative competence. In the second section, a program for diagnosing the levels of development of communicative competence according to defined criteria is developed; a methodology for developing communicative competence of preschoolers was created; methodical recommendations were developed for teachers of preschool educational institutions and parents regarding the development of communicative competence of older preschool children.
 • Документ
  Психологічні наслідки впливу війни на психоемоційний стан молоді
  (Ірпінь, 2023) Савченко Дар’я Ігорівна; Savchenko Darya Igorivna
  У ході роботи було розкрито суть поняття «війна» з психологічної точки зору. Також було висвітлено психологічні наслідки війни, які можуть виявлятися в різних формах, наприклад, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожність, суїцидальна поведінка, злочинність та інші. Було обґрунтувано важливість психологічної підтримки військових та цивільного населення. Адже військовослужбовці, які перебувають у воєнних конфліктах, потребують особливої психологічної допомоги, оскільки це може допомогти знизити ризик психологічних проблем і сприяти їхній повноцінній реабілітації після повернення з зони бойових дій. Забезпечення психологічної підтримки молоді, яка зазнала впливу війни, також є важливим кроком у процесі адаптації до складних життєвих обставин і відновлення психічного благополуччя. During the research, the essence of the concept of "war" was revealed from a psychological perspective. The psychological consequences of war were also highlighted, which can manifest in various forms such as post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, suicidal behavior, criminality, and others. The importance of psychological support for military personnel and the civilian population was justified. Military personnel involved in armed conflicts require special psychological assistance, as it can help reduce the risk of psychological problems and contribute to their full rehabilitation upon returning from the combat zone. Providing psychological support to youth affected by war is also an important step in the process of adapting to difficult life circumstances and restoring mental well-being.
 • Документ
  Психологічна стійкість особистості до військових загроз
  (Ірпінь, 2023) Моісєєва Анастасія Олександрівна; Moisyeyeva Anastasiya Oleksandrivna
  У рамках даної дипломної роботи був проведений комплексний аналіз психологічної стійкості особистості до військових загроз. Дослідження охопило широкий спектр аспектів, включаючи теоретичні основи, емпіричні дослідження, а також методичні рекомендації для психологів. У першому розділі розглянуто сутність і зміст психологічної стійкості особистості до військових загроз. У другому розділі було проведено емпіричне дослідження, спрямоване на діагностику психологічної стійкості особистості до військових загроз. За допомогою різних методик: «Прогноз» за В.А. Бодровим, «Теппінг-тест» Е.П. Ілліна, методика оцінки стресостійкості та соціальної адаптації Холмса та Раге. The comprehensive analysis of psychological resilience of an individual to military threats was conducted within the framework of this diploma thesis. The research covered a wide range of aspects, including theoretical foundations, empirical studies, and methodological recommendations for psychologists. The first chapter explores the essence and content of psychological resilience of an individual to military threats. The second chapter presents an empirical study aimed at diagnosing the psychological resilience of an individual to military threats. Various techniques were used, including V.A. Bodrov's "Prognosis," E.P. Illin's "Tapping Test," and Holmes and Rahe's method for assessing stress resistance and social adaptation.