Автореферати

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання матеріально-технічного забезпечення податкової служби України
  (Запоріжжя, 2013) Шевчук Валерій Андрійович; Shevchuk Valeriy Andriyovych
  У авторефераті дисертації визначено поняття та особливості адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання податкової служби у складі Міністерства доходів та зборів України, які за допомогою комплексу адміністративно-правових засобів та інших правових явищ разом становлять механізм адміністративно-правового регулювання на цілеспрямовану систему матеріально-технічного забезпечення і дають змогу більш ефективно та раціонально забезпечити діяльність податкової служби. Розглянуто мету, принципи, суб’єкти, об’єкт і предмет адміністративно- правового регулювання матеріально-технічного забезпечення податкової служби, детально проаналізовано його механізм у взаємозв’язку елементів останнього. The dissertation author's abstract defines the concepts and peculiarities of the administrative and legal regulation of financial provision and material and technical supply of the tax service within the Ministry of Income and Assemblies of Ukraine, which, with the help of a complex of administrative legal means and other legal phenomena, together form the mechanism of administrative and legal regulation on the purposeful system of material -technical support and enable more efficiently and rationally to ensure the activities of the tax service. The purpose, principles, subjects, object and the subject of the administrative and legal regulation of the material and technical provision of the tax service are considered, its mechanism in the relationship between the elements of the latter is analyzed in detail.
 • Документ
  Управління фінансовими інвестиціями
  (Ірпінь, 2004) Коваленко Юлія Михайлівна; Kovalenko Yulia Mykhailivna
  У дисертаційній роботі досліджено теоретичні й практичні засади управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів у сучасних умовах. Досліджено економічну природу та сутність інвестицій, фінансових інвестицій, фінансового ринку і фінансових інструментів. Удосконалено методичні підходи до сегментації фінансового ринку. Запропоновано алгоритм процесу управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів загалом і з урахуванням особливостей діяльності кожного інституту. Проведено комплексну оцінку досвіду здійснення фінансового інвестування комерційних банків, страхових компаній, інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Виявлено резерви для активізації їх інвестиційної діяльності. Обґрунтовано необхідність вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність інституційних інвесторів, а також розширення і вдосконалення інструментів, прийнятних для інвестування їх коштів. Запропоновано багаторівневу схему розміщення активів інвестора, що має практичне спрямування. The thesis deals with theoretical and practical basis of financial investments administration of the institutional investors in modern conditions. The economic nature and essence of investments, financial investments, financial market and financial instruments are studied. The methodics ways of financial market segmentation are improved. The thesis gives an algorithm of process of financial investments administration of institutional investors in general and including the peculiarities of each institute activity. There has been made the composite estimation of financial investment experience of commercial banks, insurance companies, joint investment institutions and nongovernment pensionary funds. The reserves for investment activity activization are revealed. There are also given the reasons of necessity of improvement of normative and legal basis regulating institutional investments activity, as well as expansion and improvement of instruments suitable for its investments. The author proposes multileveled scheme of investor’s assets allocation that has a practical purposefulness.