Автореферати

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей
  (Київ, 2002) Онучак Людмила Володимирівна; Onuchak Lyudmila Volodymyrivna
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню педагогічних умов організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей. Уточнено поняття самостійної позааудиторної роботи з іноземної мови, визначено її місце й роль у системі підготовки спеціалістів. Досліджено сутність самостійної: позааудиторної роботи й проаналізовано її залежність від спеціальних дидактичних чинників. На підставі комплексного аналізу виявлено педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності вивчення іноземної мови в позааудиторний час, запропоновано модель процесу підвищення ефективності вивчення іноземної мови в позааудиторний час майбутніх спеціалістів економічного профілю й експериментальним шляхом перевірено її результативність і дієздатність. Ключові слова: самостійна позааудиторна робота студентів, організація самостійної позааудиторної роботи студентів, педагогічні умови, система індивідуальних та колективних форм роботи у позааудиторний час. The thesis is devoted to researches of pedagogical conditions for organization of students self-testing work of economic specialities. The author has specified the definition of students' self-testing work during learning English, its place and role in the system of preparing specialists. It was inquired the essence of self-testing work and analysed its dependence from special didactic factors. The author basing оn the integrated analysis has revealed pedagogical conditions promoting the effectiveness improvement during learning English in out-of-class time and it was proposed model concerning improvement for organization of self-testing work of future specialists in economic sphere.
 • Документ
  Типологія вербальних конфліктів в англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект
  (Київ, 2019) Чайка Лариса Василівна; Chayka Larysa Vasylivna
  Дисертацію присвячено комплексному аналізу вербальних конфліктів в англомовному дискурсі. Вербальний конфлікт розуміється як порушення міжособистісної мовленнєвої взаємодії, за якого один із комунікантів не повністю або взагалі не розуміє іншого, негативно ставиться до його манери мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до знаків, використовуваних в акті комунікації. Досліджено, яким чином внутрішня система мови здатна до маніфестації позамовних аспектів комунікативної діяльності людини, призводячи до порушень процесу спілкування. Визначено місце проблеми ВК у колі лінгвістичних і гуманітарних дисциплін; виявлено соціо- та психолінгвістичні конфліктогенні чинники, описано їх знакові деформації; запропоновано типологію ВК. The thesis focuses on determining, classifying and analyzing pragmatic, communicative and functional features of verbal conflicts in the English language discourse. The theoretical ground of the research rests on the main principles of modern pragmalinguistics, communicative and functional linguistics, speech acts theory and discourse theory. The paper applies a number of general investigative and specific linguistic methods, i.e. description as well as discourse, pragmatic, contextual, structural and functional, contextual, quantitative analyses. This thesis presents the complex analysis of verbal conflicts (VK) in the English language discourse as the peripheral aspect of human communicative activity. The term verbal conflict is considered to be a violation of the interpersonal speech interaction, in which one of the communicants does not understand the other one fully or partially, negatively treats his/her manner of speech behaviour, verbal-cognitive base or the signs used in the act of communication.
 • Документ
  Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку
  (Ірпінь, 2016) Москаленко Наталія Віталіївна; Moskalenko Natalia Vitalivna
  У дисертаційній роботі досліджено теоретичні аспекти та розроблено практичні рекомендації щодо напрямів розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. У роботі узагальнено та розвинуто теоретичні підходи до визначення сутності понять легалізації доходів злочинного походження та фінансовий моніторинг, розкрито основи побудови вітчизняної СФМ, проаналізовано міжнародний досвід організації систем фінансового моніторингу та розроблено пропозиції щодо його використання в Україні. Охарактеризовано сучасну практику функціонування системи фінансового моніторингу, визначено специфіку відносин між її суб’єктами та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності, проведено комплексний аналіз ефективності системи. Відповідно до комплексного аналізу у рамках дисертаційного дослідження запропоновано основні шляхи підвищення ефективності системи фінансового моніторингу. Обґрунтовано доцільність запровадження комплаєнс-контролю у практичну діяльність первинних суб’єктів СФМ як ефективного інструменту виявлення порушень антивідмивочного законодавства, що забезпечить мінімізацію комплаєнс-ризиків та убезпечить господарюючих суб’єктів від фінансових втрат. Розроблено науково-методичний підхід до комплаєнс-аналізу діяльності суб’єктів системи фінансового моніторингу, результати якого слугують інформаційною базою для вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень та упередження репутаційного ризику. In the thesis the theoretical aspects of the System of Financial Monitoring of Ukraine were researched and some practical recommendations regarding its further development were worked out. The work summarizes and develops the theoretical approaches to the definition and subject of the criminal income legalization as well as of the financial monitoring; the fundamentals of the domestic Financial Monitoring System were considered; the international experience of the financial monitoring structure was studied and some proposal on its application in Ukraine were suggested. The contemporary practice of the financial monitoring system functioning was described, the specifics of the relationships between its economic players were specified, some suggestions on further improvement of coordination between them were provided and proved, the general system efficiency was comprehensively analyzed. According to the comprehensive analysis in the framework of this thesis the main ways to increase efficiency of the Financial Monitoring System were suggested. It was grounded the appropriateness of the compliance control introduction into the practical activity of the primary economic players of the Financial Monitoring System, as an effective instrument to reveal infringements of the anti money-laundering legislation that would insure minimization of compliance risks and protect economic players from financial losses. A scientific and methodological approach to the compliance analysis of the Financial Monitoring System participants’ activity was developed. The results of this approach serve as a basis for measures to eliminate infringements and prevent reputational risks.
 • Документ
  Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми
  (Запоріжжя, 2016) Зикун Наталія Іванівна; Zykun Natalia Ivanivna
  Досліджено феномен сатиричної публіцистики Наддніпрянщини як фактора комунікативної діяльності, подано її історіографічний нарис, охарактеризовано 34 джерела. Встановлено природу і сутність газетно-журнальної сатири в контексті зміни підходів до відображення факту. Охарактеризовано її тематичні, сюжетнокомпозиційні й функціональні домінанти, вербальні і зображальні сатиричні жанри. Простежено еволюцію каналів транслювання сатиричної інформації, становлення сатиричного типу видання, сформульовано його типологічні ознаки. Визначено перспективні аспекти дослідження сатиричної публіцистики: сатиричний потенціал зображальних фотожанрів, специфіка сатиричної публіцистики в мережевих виданнях. The author investigates the genesis of satiric publicism of Naddniprianschyna as a factor of communicative activity, means of socialization and the method of social communication of people. The historiographic studies of satirically-publicistic segment of journalism of Naddniprianschyna is presented – from pre-conditions to formation and modification under the influence of social-economic, political, cultural and educational, philosophical factors, with its sources outlined and characterized (folklore; works of wandering poets, mainly schoolchildren and deacons; theatricalized forms such as school drama and puppet show of the Nativity; satiric literature). The author of the article verifies the organization of satiric discourse characterized by a clear social orientation; aggressively-accusing and aggressivelydestructive intensions; by its own developed genre system, and also by the use of genres of other groups with the satiric aim; by the rich arsenal of graphic and expressive means. The nature and the essence of newspaper and journal satire in the context of evolution of approaches to the representation of the fact are determined. The complex of thematic dominants and composition parameters as well as the development of verbal and graphic satiric genres in printed matters are outlined. The author proposes to single out a satirically-publicistic genre as an independent group amongst artistic and journalistic genres based on the form of artistic presentation of reality (authorial behavior and authorial intensions, the level of comprehension of material), the principles of satiric typification and specific of satiric character that consists in conscious “distortion” of the article of image with the aim of demonstration of its comicalness and unacceptability; original article of reflection (negative facts of reality, comical nature and absurdity of which are obvious for a satirist); special poetics of the narrative. Text and graphic satiric genres (caricature, grotesque, satiric photo, photo collage that evolved from an artistic technique to the genre form) are differentiated in the group composition by their form of expression The communicative potential of the genres of graphic satiric publicism, presented by satiric graphic arts (caricature, grotesque), satiric photo genre, photomontage, is clarified. The specific and transformation of the role and functions of satiric publicism at the end of ХІХ – the beginning of ХХ centuries, in the periods of national liberation rivalry and formation and strengthening of the Soviet Power are traced. The pre-conditions of development of humorously-satiric type of publication are discovered, its typology features are stated. The evolution of the channels of transmission of satirically-publicistic information is traced – types of printed matters conventionally called satiric formats : satiric paper, satiric journal, satiric newspaper, illustrated appendix to the newspaper, satiric page, “newspaper in a newspaper”, special satiric edition etc. The paper proves a thin illustrated satiric journal to be the most successful because of some of its features, namely: small volume (8–12 pages); periodicity (once a week, once every two weeks, once a month) and a fixed day of publication; features of date-line presentation; the editorial article with the declaration of character and orientation of the edition; the camouflage of authorship; the system of pseudo items, or 36 pseudo genre items, that provided distinct evaluation character; balanced combination of graphic and text publications; special character of top and last pages that did not yet gain the completeness of functions performed by the cover of a journal edition, however already differed by designer-semantic parameters from internal columns; addressability to the wide audience; predominance of small genre forms; the authorial collective of artists; special role of colour as an important means of transmission of the content and influence on a reader; short duration of publication in connection with harsh censorial terms, financial pressures. The author proves the formation of a satiric newspaper at the beginning of ХХ century as a separate type of satiric periodical, that combined the features of satiric journals, complemented by characteristics peculiar to the newspapers (less volume; bigger format; prevailing of text material above graphic; predominance of black and white image; lower price; tendency to bigger in volume publications). However, it is stated that a satiric paper gradually loses its independence. In later periods satire exists in media discourse in the form of satiric page, or “newspapers in a newspaper”, special satiric publication of a newspaper etc. Satiric publicism in the second half of 1930-ies loses its concrete nature, witticism, avoids the issues of the day of public life, the sphere of its influence narrows to the exposure of international enemies, derision of primitive mode of life, revelation of insignificant themes, unimportant objects. Character and stylistics of the main satiric genres also change with the tendency to documentaryness, rationality, direct exposure, loss of artistic value. The perspective aspects of research of satiric publicism in social communications are determined: satiric potential of photographic graphic genres actualized taking into account the strengthening of tendency of mass-media vi
 • Документ
  Групи, багаті близькими до нільпотентних підгрупами
  (Львів, 2012) Скасків Лілія Василівна; Skaskiv Liliia Vasylivna
  У дисертаційній роботі досліджуються групи, які мають багато підгруп, що за своїми властивостями в певному сенсі близькі до нільпотентних підгруп. Встановлено, що локально ступінчата група, яка не є розширенням черніковської (відповідно абелевої) групи за допомогою абелевої (відповідно черніковської) групи, має нескінченний строго спадний ланцюг підгруп, що не є розширеннями черніковських (відповідно абелевих) груп за допомогою абелевих (відповідно черніковських). Доведено, що недосконала локально ступінчата група із власними нормальними підгрупами, які є розширеннями нільпотентних груп за допомогою черніковських груп, са¬ма є такою. Охарактеризовано групи без неодиничних досконалих секцій, що задовольняють умову мінімальності для підгруп, які не є розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних груп. Встановлено, що існують групи, які не є розширеннями черніковських груп за допомогою нільпотентних груп, в той час, як всі їхні власні підгрупи є такими (тобто існують мінімальні не ČN-групи). Доведено, що недосконала група є мінімальною не ČN-групою тоді і тільки тоді, коли вона є групою типу Хайнекена-Мохамеда (тобто ненільпотентною групою з нільпотентними і субнормальними власними підгрупами). Доведено, що в групі G, яка задовольняє умову мінімальності для ненільпотентних (відповідно негіперцентральних) підгруп, кожна підгрупа, що є мінімальною ненільпотентною (відповідно мінімальною негіперцентральною) групою, субнормальна в G. Досліджено також будову періодичних розв'язних груп з умовою максимальності Мах — АF для не майже абелевих підгруп. Вивчено зв'язки властивостей брейса з властивостями його адитивної і приєднаної груп. Введено в розгляд групу, яка асоційована з брейсом, та встановлено залежності між асоційованою групою ідеала в брейсі і асоційованою групою самого брейса. Знайдено необхідню і достатню умову, за якої група, яка асоційована з модулем над брейсом, буде групою Фробеніуса. Для нільпотентного зліва (відповідно нільпотентного справа) брейса А встановлено, що адитивна група А+ є р-групою (відповідно групою без скруту) тоді і тільки тоді, коли приєднана група А° є р-групою (відповідно групою без скруту). Доведено, що для нільпотентного зліва брейса його асоційована група нільпотентна, а для нільпотентного справа бреса його асоційована група розв'язна. The thesis is devoted to groups with many subgroups related to ni¬lpotent groups. It is proved that a locally graded non-"Černikov-by-abelian" (respectively non-"abelian-by-Černikov") group contains an infinite properly descending chain of non-"Černikov-by-abelian" (respectively non-"abelian-by-Černikov") subgroups and a non-perfect locally graded group with nilpotent-by-Černikov proper normal subgroups is also too. It is characterized groups without non-trivial perfect sections with the minimality condition on non-"finite-by-nilpotent" subgroups. It is shown that there exist non-"Černikov-by-nilpotent" groups with proper Černikov-by-nilpotent subgroups (i.e., there exist minimal non-ČN-groups) and it is proved that a non-perfect group is a minimal non-ČN-group if and only if it is a Heineken-Mohamed type group (i.e. a non-nilpotent group with nilpotent and subnormal proper subgroups). In a group G with the minimality condition on non-nilpotent (respectively non-hypercentral) subgroups every subgroup that is a minimal non-nilpotent (respectively mini¬mal non-hypercentral) group is subnormal in G. It is described torsion soluble groups with the maximality condition on non-"abelian-by-finite" subgroups. The connection of properties of a brace with properties of its additive and adjoint groups are described. It is introduced the group associated with a brace and it is investigated its properties. Necessary and sufficient condition for the associated group of a brace to be a Frobenius group is determined. For a left nilpotent (respectively right nilpotent) brace A it is proved that the additive group A+ is a p-group (respectively a torsion-free group) if and only if its adjoint group A° is a p-group (respectively a torsion-free group). Moreover, the associated group of a left nilpotent brace is nilpotent, but the associated group of a right nilpotent brace is soluble.