Дисертації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку
  (Ірпінь, 2016) Новицька Надія Володимирівна; Novytska Nadiya Volodymyrivna
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад, світових і вітчизняних тенденцій екологічного оподаткування з позиції його застосування для зниження надмірного навантаження на навколишнє природне середовище від активної економічної діяльності. The thesis is devoted to research of theoretical foundations, international and domestic trends of environmental taxation from the perspective of its use to reduce the excessive burden of economic activity on environment.
 • Документ
  Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією серед державних службовців в Україні
  (Ірпінь, 2013) Яфонкін Анатолій Олексійович; Yafonkin Anatoly Oleksiyovych
  Дисертацію присвячено вивченню теоретичних та практичних адміністративно-правових заходів запобігання та протидії корупції серед державних службовців в Україні. Досліджено законодавче та наукове забезпечення реалізації антикорупційної політики у сфері державної служби України. The dissertation is devoted to the study of theoretical and practical administrative and legal measures to prevent and combat corruption among civil servants in Ukraine. The legal and scientific support of the anti-corruption policy investigated in the civil service of Ukraine.
 • Документ
  Управління фінансовими інвестиціями
  (Ірпінь, 2004) Коваленко Юлія Михайлівна; Kovalenko Yulia Mykhailivna
  У дисертаційній роботі досліджено теоретичні й практичні засади управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів у сучасних умовах. Досліджено економічну природу та сутність інвестицій, фінансових інвестицій, фінансового ринку і фінансових інструментів. Удосконалено методичні підходи до сегментації фінансового ринку. Запропоновано алгоритм процесу управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів загалом і з урахуванням особливостей діяльності кожного інституту. Проведено комплексну оцінку досвіду здійснення фінансового інвестування комерційних банків, страхових компаній, інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Виявлено резерви для активізації їх інвестиційної діяльності. Обґрунтовано необхідність вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність інституційних інвесторів, а також розширення і вдосконалення інструментів, прийнятних для інвестування їх коштів. Запропоновано багаторівневу схему розміщення активів інвестора, що має практичне спрямування. The thesis deals with theoretical and practical basis of financial investments administration of the institutional investors in modern conditions. The economic nature and essence of investments, financial investments, financial market and financial instruments are studied. The methodics ways of financial market segmentation are improved. The thesis gives an algorithm of process of financial investments administration of institutional investors in general and including the peculiarities of each institute activity. There has been made the composite estimation of financial investment experience of commercial banks, insurance companies, joint investment institutions and nongovernment pensionary funds. The reserves for investment activity activization are revealed. There are also given the reasons of necessity of improvement of normative and legal basis regulating institutional investments activity, as well as expansion and improvement of instruments suitable for its investments. The author proposes multileveled scheme of investor’s assets allocation that has a practical purposefulness.
 • Документ
  Розвиток фінансового сектору економіки в умовах інституційних трансформацій
  (Ірпінь, 2014) Коваленко Юлія Михайлівна; Kovalenko Yulia Mykhailivna
  У дисертації представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад і науково-методичного забезпечення розвитку фінансового сектору економіки в умовах інституційних трансформацій. Розкрито сутність і специфіку функціонування фінансового сектору, запропоновано новий теоретико-методологічний підхід до його визначення і структурування. Досліджено сфери діяльності фінансових корпорацій і розроблено основи фінансового сервісу, алокації і потенціалу фінансового сектору. Сформульовано парадигму розвитку фінансового сектору і обґрунтовано її концептуальні основи. Розкрито сутність інституційної організації фінансового сектору, чинників його економічного розвитку, процесу інституційних трансформацій. Визначено інституційні домінанти розвитку фінансового сектору України. Досліджено процеси інституційних трансформацій в архітектурі фінансового сектору на основі аналізу сучасних тенденцій розвитку фінансових ринків і руху капіталів. Доведено необхідність реалізації в Україні комплементарної моделі фінансового сектору. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку та інституалізації фінансового сектору України, визначено заходи з підвищення його конкурентоспроможності і стійкого розвитку. Розроблено концепцію розвитку фінансового сектору України і Кодекс кращої практики фінансової діяльності. The thesis presents the results of a study of the theoretical and methodological principles and scientific methods of financial sector development in terms of institutional transformation. The essence and specificity of functioning of the financial sector is proposed and the new theoretical and methodological approach to its definition and structuring is given. Investigated the scope of financial corporations and developed the foundations of financial service its allocation and the capacity of financial sector. Formulated the paradigm of the financial sector development and grounded its conceptual foundations. The essence of the institutional organization of the financial sector its factors of economic development, the process of institutional transformation are revealed. Defined institutional dominance of the financial sector of Ukraine. The processes of institutional transformation in the architecture of the financial sector by analyzing current trends in the financial markets and capital movements are examined. The necessity of complementary models realization in Ukraine’s financial sector is explored. Proved promising areas of development and institutionalization of Ukraine's financial sector and identified measures to improve its competitiveness and sustainable development. The concept of financial sector of Ukraine and the financial Code for improving financial performance is developed.