Дисертації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Кримінологічні засади впровадження міжнародних механізмів запобігання злочинності
  (Ірпінь, 2023) Вітюк Дарія Любомирівна; Vitiuk Dariia Liubomyrivna
  У дисертації визначено, що вихід злочинності за кордони однієї країни актуалізує питання об’єднання зусиль держав шляхом міжнародного співробітництва в напрямі протидії та запобігання транснаціональній злочинності. Така спільна діяльність держав є необхідною для обміну інформацією, координації заходів, спільного розслідування кримінальних правопорушень. Країни світу повинні усвідомлювати, що жодна з них не може самостійно впоратися із транснаціональною злочинністю через складність і комплексність цього явища. Лише шляхом взаємодії, обміну досвідом і спільних зусиль уряди можуть забезпечити ефективну боротьбу з цією загрозою. The dissertation identifies that addressing transnational crime beyond the borders of a single country necessitates the consolidation of efforts among states through international cooperation to counteract and prevent transnational criminal activities. Such collaborative state action is essential for information exchange, coordination of measures, and joint investigation of criminal offenses. World nations must recognize that none of them can independently tackle transnational crime due to the complexity of this phenomenon. Only through interaction, sharing of experiences, and concerted government efforts can effective combat against this threat be ensured.
 • Документ
  Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій
  (Ірпінь, 2023) Бодунова Олеся Миколаївна; Bodunova Olesia Mykolaivna
  У дисертації визначені кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій в Україні. Досліджено генезу та історичний розвиток запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій. Встановлено, що основними рисами початку розвитку кіберзлочинності є: 1) перші випадки кримінальних правопорушень, вчинені з використанням електронних обчислювальних машин, свідчать про початок цього явища та зростання інтересу до комп’ютерної та мережевої діяльності як засобу для вчинення кримінальних правопорушень; 2) формування організованих злочинних груп, які використовували свої знання для незаконного збагачення та порушення встановленого порядку, свідчить про еволюцію цього явища від окремих випадків до організованої діяльності; 3) на цьому етапі відсутність ефективних інструментів правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю стала значущим обмеженням у запобіганні цим кримінальним правопорушенням; 4) існувала відсутність випадків покарання комп’ютерних злочинців за їх протиправну діяльність, оскільки правова база для цього була недостатньо розвиненою. The dissertation defines the criminological principles of crime prevention in the field of information technology in Ukraine. The genesis and historical development of crime prevention in the field of information technology are investigated. It is established that the main features of the beginning of the development of cybercrime are: 1) the first cases of criminal offences committed with the use of electronic computers indicate the beginning of this phenomenon and the growing interest in computer and network activities as a means of committing criminal offences; 2) the formation of organised criminal groups which used their knowledge for illicit enrichment and violation of the established order indicates the evolution of this phenomenon from individual cases to organised activities; 3) at this stage, the lack of effective legal instruments to regulate.
 • Документ
  Групи, багаті близькими до нільпотентних підгрупами
  (Львів, 2012) Скасків Лілія Василівна; Skaskiv Liliia Vasylivna
  У дисертаційній роботі досліджуються групи, які мають багато підгруп, що за своїми властивостями в певному сенсі близькі до нільпотентних підгруп. Встановлено, що локально ступінчата група, яка не є розширенням черніковської (відповідно абелевої) групи за допомогою абелевої (відповідно черніковської) групи, має нескінченний строго спадний ланцюг підгруп, що не є розширеннями черніковських (відповідно абелевих) груп за допомогою абелевих (відповідно черніковських). Доведено, що недосконала локально ступінчата група із власними нормальними підгрупами, які є розширеннями нільпотентних груп за допомогою черніковських груп, сама є такою. Охарактеризовано групи без неодиничних досконалих секцій, що задовольняють умову мінімальності для підгруп, які не є розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних груп. Встановлено, що існують групи, які не є розширеннями черніковських груп за допомогою нільпотентних груп, в той час, як всі їхні власні підгрупи є такими (тобто існують мінімальні не ČN-групи). Доведено, що недосконала група є мінімальною не ČN-групою тоді і тільки тоді, коли вона є групою типу Хайнекена-Мохамеда (тобто ненільпотентною групою з нільпотентними і субнормальними власними підгрупами). Доведено, що в групі G, яка задовольняє умову мінімальності для ненільпотентних (відповідно негіперцентральних) підгруп, кожна підгрупа, що є мінімальною ненільпотентною (відповідно мінімальною негіперцентральною) групою, субнормальна в G. Досліджено також будову періодичних розв'язних груп з умовою максимальності Мах — АF для не майже абелевих підгруп. Вивчено зв'язки властивостей брейса з властивостями його адитивної і приєднаної груп. Введено в розгляд групу, яка асоційована з брейсом, та встановлено залежності між асоційованою групою ідеала в брейсі і асоційованою групою самого брейса. Знайдено необхідню і достатню умову, за якої група, яка асоційована з модулем над брейсом, буде групою Фробеніуса. Для нільпотентного зліва (відповідно нільпотентного справа) брейса А встановлено, що адитивна група А+ є р-групою (відповідно групою без скруту) тоді і тільки тоді, коли приєднана група А° є р-групою (відповідно групою без скруту). Доведено, що для нільпотентного зліва брейса його асоційована група нільпотентна, а для нільпотентного справа бреса його асоційована група розв'язна. The thesis is devoted to groups with many subgroups related to nilpotent groups. It is proved that a locally graded non-"Černikov-by-abelian" (respectively non-"abelian-by-Černikov") group contains an infinite properly descending chain of non-"Černikov-by-abelian" (respectively non-"abelian-by-Černikov") subgroups and a non-perfect locally graded group with nilpotent-by-Černikov proper normal subgroups is also too. It is characterized groups without non-trivial perfect sections with the minimality condition on non-"finite-by-nilpotent" subgroups. It is shown that there exist non-"Černikov-by-nilpotent" groups with proper Černikov-by-nilpotent subgroups (i.e., there exist minimal non-ČN-groups) and it is proved that a non-perfect group is a minimal non-ČN-group if and only if it is a Heineken-Mohamed type group (i.e. a non-nilpotent group with nilpotent and subnormal proper subgroups). In a group G with the minimality condition on non-nilpotent (respectively non-hypercentral) subgroups every subgroup that is a minimal non-nilpotent (respectively minimal non-hypercentral) group is subnormal in G. It is described torsion soluble groups with the maximality condition on non-"abelian-by-finite" subgroups. The connection of properties of a brace with properties of its additive and adjoint groups are described. It is introduced the group associated with a brace and it is investigated its properties. Necessary and sufficient condition for the associated group of a brace to be a Frobenius group is determined. For a left nilpotent (respectively right nilpotent) brace A it is proved that the additive group A+ is a p-group (respectively a torsion-free group) if and only if its adjoint group A° is a p-group (respectively a torsion-free group). Moreover, the associated group of a left nilpotent brace is nilpotent, but the associated group of a right nilpotent brace is soluble.
 • Документ
  Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства
  (Ірпінь, 2015) Ружинська Наталія Олексіївна; Ruzhynska Nataliia Oleksiivna
  У дисертації досліджено теоретико-методичні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства, а також наведена методика аналізу його розвитку. Дана оцінка розвитку житлово-комунального господарства України з розглядом кількісних і якісних характеристик його розвитку в цілому та за регіонами. За результатами досліджень було визначено ключові проблеми та основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства України. Проведено моделювання розвитку житлово-комунального господарства. Визначено основу його реформування та наведені основні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства. The thesis investigates theoretical and methodological aspects of state regulation of housing and communal services, as well as the method of analysis of its development. Estimation of Housing and Communal Services of Ukraine for quantitative and qualitative characteristics of its development as a whole and by region. The research was identified key issues and major trends in housing and communal services of Ukraine. The modeling of housing and communal services. Specify the basis of its reform and are the main areas of improvement government regulation of housing and communal services.
 • Документ
  Неідентифікаційні балістичні дослідження в кримінальному провадженні
  (Ірпінь, 2023) Самойленко Ігор Миколайович; Samoylenko Ihor Mykolaiovych
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем діяльності експерта-баліста з проведення неідентифікаційних балістичних досліджень у кримінальному провадженні. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the theoretical and practical problems of the activity of a ballistics expert in conducting non-identifying ballistics research in criminal proceedings.