Кафедра психології, педагогіки та соціології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 17
 • Документ
  Удосконалення психологічного забезпечення управління персоналом
  (Ірпінь, 2023) Ярема Владислав Валерійович; Yarema Vladyslav Valeriyovych
  В кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та перевірено ефективність психологічного забезпечення системи управління персоналом. Визначено концептуальні засади психологічного забезпечення управління персоналом. Описано особливості психотипів керівників. Досліджено сучасні підходи до системи психологічного забезпечення управління персоналом. Впроваджено Програму «Розвиток психологічної компетентності керівника», яка складається з трьох модулів: «Лідерство та ефективне управління», «Адаптація персоналу. Розробка системи адаптації персоналу», «Стресостійкість як особистісна властивість керівників» та визначено її ефективність. In the qualification work, the effectiveness of the psychological support of the personnel management system was theoretically substantiated and verified. Conceptual principles of psychological support of personnel management are defined. Features of psychotypes of managers are described. Modern approaches to the system of psychological support of personnel management have been studied. The Program "Development of psychological competence of the manager" was implemented, which consists of three modules: "Leadership and effective management", "Staff adaptation. Development of a staff adaptation system", "Stress resistance as a personal property of managers" and its effectiveness determined.
 • Документ
  Особистісна детермінація моделей поведінки в ситуаціях когнітивного дисонансу
  (Ірпінь, 2023) Черноног Ольга Алліковна; Chernonoh Olha Allikovna
  В кваліфікаційній роботі проведений ґрунтовний аналіз проблематики, який базувався на основі вивчення особливостей особистісної детермінації моделей поведінки в ситуаціях когнітивного дисонансу Для вирішення поставленої проблеми передбачено виявлення особливостей психологічних структур стратегій життєдіяльності особистості, яка перебуває в умовах ситуації внутрішнього когнітивного дисонансу, а також визначення способів оптимізації стратегій поведінки. Завдяки ретроспективному аналізу ситуаційного та суб'єктивного підходів до вивчення психологічних особливостей поведінки особистості в ситуаціях когнітивного дисонансу, осмисленню цих ситуацій, характеристики яких висвітлених у вітчизняній та зарубіжній психології, а також за допомогою аналізу суб’єктивних предикторів моделей поведінки особистості. Виявлені домінантної стратегії поведінки в ситуації когнітивного дисонансу в різних вікових групах працівників підприємства.
 • Документ
  Особливості комунікативних здібностей у співробітників медичних установ
  (Ірпінь, 2023) Черних Наталія Андріївна; Chernykh Nataliya Andriyivna
  У кваліфікаційній роботі висвітлюється питання теоретичних методологічних аспектів формування комунікативних здібностей, наводиться наукове значення, а також розглядається методологічне забезпечення вдосконалення даної теми. Висвітлено поняття адаптаційних механізмів особистості в трудовому колективі. Проведено емпіричне дослідження взаємозалежності адаптаційних механізмів від рівня розвитку комунікативних здібностей. Запропоновано використати результати у професійній діяльності практичного, клінічного психолога при професійному супроводі клієнта в період адаптації. In the qualification work, the issue of theoretical methodological aspects of the formation of communicative abilities is highlighted, the scientific significance is given, and the methodological support for the improvement of this topic is also considered. The concept of adaptation mechanisms of the individual in the work team is highlighted. An empirical study of the interdependence of adaptation mechanisms with the level of development of communicative abilities was conducted. It is proposed to use the results in the professional activity of a practical, clinical psycholo-gist during the professional support of the client during the adaptation period.
 • Документ
  Здійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів
  (Ірпінь, 2023) Черкасова Анна Вадимівна; Cherkasova Anna Vadymivna
  У першому розділі проводиться теоретико-методологічний аналіз проблем посередництва як альтернативного способу розв’язання психологом конфліктів. У другому розділі описані технологічні особливості здійснення процесу посередництва психологом. У третьому розділі наводяться результати вивчення психологічних особливостей поведінки спеціалістів чергової пожежної частини ДСНС та динаміка особистісних змін у членів тренінгової групи. Одержані результати можуть бути використані як практичне керівництво для регуляції психологом - посередником міжособистісного конфлікту спеціалістів колективу чергової пожежної частини ДСНС. In the first chapter, a theoretical and methodological analysis of mediation problems is carried out as an alternative way for psychologists to resolve conflicts. The second chapter describes the technological features of the mediation process by a psychologist. In the third section, the results of the study of the psychological characteristics of the behavior of specialists of the emergency fire department of the State Emergency Service and the dynamics of personal changes in the members of the training group are presented. The obtained results can be used as a practical guide for the regulation by a psychologist - a mediator of interpersonal conflict of specialists of the staff of the emergency fire department of the State Emergency Service.
 • Документ
  Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті
  (Ірпінь, 2023) Фролова Лілія Равілівна; Frolova Liliya Ravilivna
  У магістерській роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення феномену позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та його структури: ресурсів та чинників; виявлено психологічні особливості осіб, що розрізняються за рівнем психологічного благополуччя; підібрано відповідний психодіагностичний інструментарій. Мета роботи полягає у визначенні особливостей позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та виявлення шляхів і способів оптимізації таких стратегій, що можуть зробити прогноз гіпотези дослідження. Об’єкт дослідження - “Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті”. Базою дослідження виступає підприємство “Analytik Jena Gmbh “ За результатами дослідження сформульовані проблеми, пов'язані з людськими цінностями та психологічним благополуччам особистості у кроскультурному контексті, що займають провідне місце в ієрархії смислів. Вони і є детермінантами людської поведінки у саморегуляції та прогнозуванні власного життя. In the master's work, the theoretical and methodological justification and empirical study of the phenomenon of positive changes in values and well-being of the individual in the cross-cultural context and its structure: resources and factors were carried out; psychological features of persons differing in the level of psychological well-being were revealed; appropriate psychodiagnostic tools are selected. The purpose of the work is to determine the characteristics of positive changes in values and well-being of the individual in a cross-cultural context and to identify ways and means of optimizing such strategies that can make a forecast of the research hypothesis. The object of the study is "Empirical study of positive changes in values and personal well-being in a cross-cultural context." The company Analytik Jena Gmbh is the basis of the research Based on the results of the research, problems related to human values and psychological well-being of the individual in a cross-cultural context were formulated, which occupy a leading place in the hierarchy of meanings. They are the determinants of human behavior in self-regulation and forecasting of one's own life.