Кафедра економічної політики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Девелоперська діяльність як один з напрямів інвестування в економіку міст
  (Ірпінь, 2023) Єзерська Вікторія Володимирівна; Yezerska Victoria Volodymyrivna
  Метою роботи є обґрунтування поглиблення теоретико-методологічних засад і розроблення практичних рекомендацій з розвитку інвестиційних інструментів фінансування девелоперських проектів для забезпечення ефективного функціонування ринку житлової нерухомості. Завданнями роботи є: дослідити сутність поняття, ознаки, принципи та види девелоперської діяльності; узагальнити науковий доробок щодо класифікації інвестиційних інструментів у сфері організації будівництва нерухомості за участю девелоперських компаній; проаналізувати динаміку ринку житлової нерухомості та виявити особливості сучасних девелоперських проектів; здійснити оцінку та аналіз діяльності будівельного підприємства ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» на ринку житлової нерухомості у місті Ірпінь; обґрунтувати напрями удосконалення інвестиційних інструментів фінансування девелоперських проектів для місцевого економічного розвитку. Об’єктом дослідження є процеси інвестування у сфері організації будівництва нерухомості. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо здійснення девелоперської діяльності на ринку житлової нерухомості для місцевого економічного розвитку The purpose of the work is to substantiate the deepening of the theoretical and methodological foundations and to develop practical recommendations for the development of investment tools for financing development projects to ensure the effective functioning of the residential real estate market. The tasks of the work are: to investigate the essence of the concept, signs, principles and types of development activity; summarize the scientific work on the classification of investment instruments in the field of real estate construction organization with the participation of development companies; analyze the dynamics of the residential real estate market and identify the features of modern development projects; carry out an assessment and analysis of the activity of the construction enterprise PE «BUILDGRUPMANAGEMENT» on the residential real estate market in the city of Irpin; justify directions for improvement of investment tools for financing development projects for local economic development. The object of the study is investment processes in the field of real estate construction organization. The subject of the study is the theoretical and methodological principles and practical recommendations for the implementation of development activities in the residential real estate market for local economic development.
 • Документ
  Забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку території
  (Ірпінь, 2023) Веревченко Дмитро Олександрович; Verevchenko Dmytro Oleksandrovych
  Метою роботи є визначення місця економічної безпеки території в системі забезпечення її сталого розвитку. Відповідно до визначеної мети в роботі вирішуються наступні завдання: дослідження використання програмно-цільового підходу у забезпеченні соціально-економічної безпеки регіону; визначення концептуальних засад формування стратегій економічної безпеки території; аналіз рівня економічної безпеки територій; проведення діагностики соціально-економічної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України; визначення стратегічних пріоритетів підвищення рівня соціальноекономічної безпеки територій. Об’єктом дослідження є процеси забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку територій. Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні підходи та практичні аспекти забезпечення соціально-економічної безпеки національної економіки за регіональною компонентою. The purpose of the work is to determine the place of economic security of the territory in the system of ensuring its sustainable development. In accordance with the defined goal, the following tasks are solved in the work: the study of the use of a program-targeted approach in ensuring the socio-economic security of the region; definition of the conceptual basis for the formation of strategies for the economic security of the territory; analysis of the level of economic security of territories; diagnosis of socio-economic security of Cherkasy region in the context of economic security of Ukraine; determination of strategic priorities for increasing the level of socio-economic security of territories. The object of the study is the processes of ensuring social and economic security of territorial development. The subject of the study is the theoretical foundations, methodological approaches and practical aspects of ensuring social and economic security of the national economy by regional component.
 • Документ
  Енергозбереження у водогосподарській галузі Київського регіону
  (Ірпінь, 2023) Панкова Олександра Валеріївна; Pankova Oleksandra Valeriyivna
  Метою роботи є дослідження стану діяльності суб’єктів водогосподарської галузі Київського регіону, перспектив розвитку та модернізації в напрямку енергозбереження та підвищення енергоефективності. Завдання роботи полягають у: визначенні теоретико-методичних основ енергозбереження у водогосподарській галузі як драйверів розвитку регіону; елементів кластерного аналізу в дослідженні енергоефективності; оцінці та можливості реалізації програм енергозбереження; аналізі використання енергоресурсів; аналізі державних програм енергозбереження; розгляду та дослідженню реалізації програм енергозбереження у водогосподарській галузі на прикладі діяльності Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ; внесенні пропозицій щодо вдосконалення та розвитку програм енергозбереження у водогосподарській галузі. Об’єктом дослідження є система енергозбереження у водогосподарській галузі України та Київського регіону. Предметом дослідження є сукупність заходів суб’єктів водогосподарської галузі Київського регіону щодо підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності The Master’s thesis aims to study of the state of activity of entities in the water management industry of the Kyiv region, prospects for development and modernization in the direction of energy saving and energy efficiency improvement. The objectives of the Master’s thesis are: determining the theoretical and methodological foundations of energy saving in the water management industry as drivers of the region's development; elements of cluster analysis in energy efficiency research; evaluation and possibility of implementation of energy saving programs; analysis of the use of energy resources; analysis of state energy saving programs; consideration and research of the implementation of energy saving programs in the water management industry on the example of the activities of the Interregional Office of the Dnipro Reservoirs' Protective Areas; making proposals for the improvement and development of energy saving programs in the water management industry. The object of the research is the energy saving system in the water management industry of Ukraine and the Kyiv region. The subject of the study is a set of measures taken by the subjects of the water management industry of the Kyiv region to increase the level of energy saving and energy efficiency.
 • Документ
  Пріорітетні напрями сталого розвитку регіону
  (Ірпінь, 2023) Лісовенко Ірина Павлівна; Lisovenko Iryna Pavlivna
  Мета роботи полягає в дослідженні сутності сталого розвитку, узагальненні та систематизації основних пріоритетних напрямів дослідження у контексті сталого розвитку регіонів України. Завданнями роботи є визначення сутності та принципів забезпечення сталого економічного розвитку регіонів; дослідження механізму формування й реалізації регіональної політики сталого розвитку в Україні; проведення порівняльного аналізу економічного розвитку регіонів; виокремлення стратегічних напрямків сталого розвитку Південного регіону; визначення пріоритетних напрямів регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи, методичні підходи та науково-практичні рекомендації щодо визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку регіонів України. Об’єктом дослідження виступає процес забезпечення сталого розвитку регіонів. The purpose of the work is to study the essence of sustainable development, generalize and systematize the main priority areas of research in the context of sustainable development of the regions of Ukraine. The tasks of the work are to determine the essence and principles of ensuring sustainable economic development of regions; study of the mechanism of formation and implementation of the regional policy of sustainable development in Ukraine; carrying out a comparative analysis of the economic development of the regions; identification of strategic areas of sustainable development of the Southern region; determination of priority areas of regulation of socio-economic development of Ukraine and its regions. The subject of the research is the theoretical and methodological foundations, methodological approaches and scientific and practical recommendations for determining the priority areas of sustainable development of the regions of Ukraine. The object of the study is the process of ensuring the sustainable development of regions.
 • Документ
  Роль бізнес-середовища у міському економічному розвитку
  (Ірпінь, 2023) Слободян Євгеній Сергійович; Slobodyan Yevheniy Serhiyovych
  Метою магістерської роботи є аналіз стану бізнес-середовища в містах України, визначення чинників, які негативно впливають на його розвиток, та запропонування шляхів подолання негативних факторів розвитку бізнес-середовища в сучасних умовах господарювання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання: дослідження концепції та основних моделей місцевого економічного розвитку; визначення місця та ролі бізнес-середовища в економічному розвитку міст; ознайомлення з особливостями функціонування суб’єктів бізнесу в регіонах України; аналіз сучасних тенденцій розвитку бізнесу в Узинській міській ОТГ; дослідження зарубіжного досвіду розвитку бізнес-середовища та можливостей його адаптації до українських реалій. Об’єктом дослідження виступає процес економічного розвитку бізнес-середовища на місцевому рівні. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти місцевого економічного розвитку і підтримки бізнесу на рівні міста. The purpose of the master’s thesis is to analyze the state of the business environment in the cities of Ukraine, to determine the factors that negatively affect its development, and to propose ways to overcome the negative factors of the development of the business environment in modern economic conditions. To achieve the goal, the following tasks were solved in the work: research of the concept and main models of local economic development; determining the place and role of the business environment in the economic development of cities; familiarization with the peculiarities of the functioning of business entities in the regions of Ukraine; analysis of modern trends in business development in Uzyna City OTG; study of foreign experience in the development of the business environment and the possibilities of its adaptation to Ukrainian realities. The object of the study is the process of economic development of the business environment at the local level. The subject of the study is theoretical, methodical and applied aspects of local economic development and business support at the city level.