Кафедра обліку та консалтингу

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 15
 • Документ
  Бухгалтерський облік, контроль і аналіз грошових коштів підприємства за матеріалами ДП «Рогатинське лісове господарство»
  (Ірпінь, 2023) Данильчук Дарина Миколаївна; Danylchuk Daryna Mykolaivna
  Мета роботи. Дослідження діючої практики організації і методики контролю за наявністю та рухом грошових коштів підприємства і розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення і контролю. Завданнями роботи є дослідження економічної сутності грошових коштів; вивчення класифікації грошових коштів, здійснення аналізу облікової політики підприємства щодо грошових коштів досліджуваного підприємства, дослідження організації та методики бухгалтерського обліку грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», розробка шляхів вдосконалення обліку грошових коштів в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій, проведення аналізу наявності та руху грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», дослідження аспектів здійснення контролю за надходженням та використанням грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», надання пропозицій і рекомендацій, формування висновків та розробка шляхів вдосконалення обліку, контролю і аналізу грошових коштів досліджуваного підприємства. Предметом дослідження є система організації і методики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства. Об’єктом дослідження є господарсько-фінансова діяльність підприємства ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Базою дослідження є ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації щодо вирішення проблем, які пов’язані з обліком, контролем і аналізом грошових коштів, адже вони є основною складовою господарської діяльності, найбільш ліквідним активом підприємства та ефективність грошових потоків визначає рівень доходності підприємства та його прибутковості. Робота містить 66 сторінки,23 таблиці, 12 рисунків, 3 формули, 11 додатків. Список джерел -39. Рік виконання дипломної роботи: 2022 Рік захисту роботи: 2023 The objectives of the work. Study of the current practice of the organization and methods of control over the availability and movement of funds of the enterprise and the development of proposals for their improvement and control. The subject of research study of the economic essence of money; studying the classification of funds, carrying out an analysis of the accounting policy of the enterprise in relation to the funds of the investigated enterprise, researching the organization and methods of accounting of funds of the SE «ROGATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO», developing ways to improve the accounting of funds in the conditions of the use of information systems and computer technologies, conducting an analysis availability and movement of funds of SE «ROHATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO», researching aspects of control over the receipt and use of funds of SE «ROGATINSKE LISOVE HOSPODARSTVO», providing proposals and recommendations, forming conclusions and developing ways to improve the accounting, control and analysis of funds of the investigated enterprise. The object of the research the system of organization and methods of accounting, control and analysis of the company's funds. The basis of the SE «ROHATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO». Year of completion of the work: 2022. Year of protection of work: 2023.
 • Документ
  Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ТДВ «Яготинський маслозавод»
  (Ірпінь, 2023) Шаповалов Володимир Олександрович; Shapovalov Volodymyr Oleksandrovych
  Мета роботи полягає в узагальненні методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи управління виробничими запасами. Саме ефективний облік та аналіз виробничих запасів є необхідною умовою ефективного функціонування та розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, який займається виробництвом та запорукою його стійкого фінансового стану. Завданнями роботи є: уточнення економічної сутності виробничих запасів, їх класифікації та ролі в діяльності підприємства; висвітлення оцінки виробничих запасів; висвітлення організації облікової політики щодо виробничих запасів на підприємстві; дослідити особливості організації первинного, зведеного обліку виробничих запасів та правила документообігу; представлення обліку операцій з виробничими запасами на підприємстві; дослідження організації і методики інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку; проаналізувати динаміку та структуру виробничих запасів; визначення ступеня забезпеченості досліджуваного підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання; надання пропозицій щодо удосконалення організації та методики ведення обліку та аналізу виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. Предметом дослідження є обліково-економічне забезпечення ефективності використання запасів на підприємстві ТДВ «Яготинський маслозавод» з метою покращення системи управління підприємством в цілому. Об’єктом дослідження виступає діюча система обліку і аналізу економічної діяльності ТДВ «Яготинський маслозавод». Базою дослідження виступає ТДВ «Яготинський маслозавод. За результатами дослідження сформульовані пропозиції: налагодити процес визначення первісної вартості матеріальних ресурсів під час їх оприбуткування, що забезпечено інформаційними технологіями економічної діяльності підприємства; запровадити чітку організацію контрольних процедур руху ресурсів підприємства (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів. Робота містить 65 сторінок друкованого тексту, у тому числі 13 таблиць, 18 рисунків та 12 додатків на 7 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 53 найменування і подано на 5 сторінках.. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to generalize methodological provisions and develop practical recommendations for improving the accounting and analytical support of the inventory management system. It is the effective accounting and analysis of production stocks that is a necessary condition for the effective functioning and development of any business entity that is engaged in production and a guarantee of its sustainable financial condition. The tasks of the work are: clarification of the economic essence of production stocks, their classification and role in the enterprise's activity; coverage of the assessment of production stocks; coverage of the organization of the accounting policy regarding production stocks at the enterprise; to investigate the peculiarities of the organization of the primary and consolidated accounting of production stocks and the rules of document circulation; presentation of accounting operations with production stocks on the enterprise; research on the organization and methods of inventorying production stocks and displaying its results in accounting; analyze the dynamics and structure of production stocks; determination of the degree of supply of the investigated enterprise with production stocks and the efficiency of their use; providing proposals for improving the organization and methods of keeping records and analyzing production stocks at the enterprise under study. The subject of the study is the accounting and economic provision of the efficiency of the use of stocks at the TDV enterprise "Yagotinsky Maslozavod" with the aim of improving the management system of the enterprise as a whole. The object of the research is the current system of accounting and analysis of the economic activity of TDV "Yagotyn Oil Plant". The basis of the research is TDV "Yagotyn oil factory. Based on the results of the research, proposals were formulated: establish the process of determining the initial value of material resources during their posting, which is provided by information technologies of the economic activity of the enterprise; introduce a clear organization of control procedures for the movement of enterprise resources (application of accounting methods by responsibility centers, control measures and operational regulation of stock formation processes. The work contains 65 pages of printed text, including 13 tables, 18 figures and 12 appendices on 7 pages. The list of used literary sources includes 53 names and is presented on 5 pages. The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.
 • Документ
  Методичні підходи та організація обліку та аудиту власного капіталу підприємства за матеріалами АТ «Ельворті»
  (Ірпінь, 2023) Томша Ауріка Олегівна; Tomsha Aurika Olehivna
  Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо удосконалення методичних підходів та організації обліку та аудиту власного капіталу. Завданнями роботи є:вивчити економічну сутність власного капіталу, його структуру та характеристику складових;дослідити нормативно-правового забезпечення формування та змін власного капіталу підприємств;розробити елементи облікової політики щодо складових власного капіталу;дослідити організацію та методику обліку складових власного капіталу;визначити розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій;дослідити організаційно-методичні аспекти аудиту власного капіталу підприємства;визначити напрями удосконалення організації та методики аудиту власного капіталу. Предметом дослідження є організаційні та методичні аспекти обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження виступають складові власного капіталу підприємства. Базою дослідження виступає АТ «Ельворті». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту власного капіталу на досліджуваному підприємстві. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку складових власного капіталу; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій досліджуваного підприємства з власним капіталом. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку АТ «Ельворті». Робота містить 67 сторінок, 17 таблиць, 6 рисунків, 7 формул, 10 додатків. Список використаних джерел складається з 59 найменувань. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to develop recommendations for improving methodical approaches and organization of accounting and auditing of own capital. The tasks of the work are: to study the economic essence of own capital, its structure and characteristics of its components; to investigate the regulatory legal support for the formation and changes in the equity capital of enterprises; to develop elements of the accounting policy regarding the components of equity capital; to investigate the organization and method of accounting for the components of equity capital; determine the disclosure of information about equity capital in financial reporting under the conditions of using information systems and computer technologies; to investigate the organizational and methodological aspects of the audit of the company's own capital; determine directions for improving the organization and methods of equity audit. The subject of the study is the organizational and methodical aspects of accounting for the company's own capital. The object of the research is the components of the company's own capital. The basis of the research is joint-stock company of«Elworthy». Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and auditing of equity capital at the researched enterprise. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of equity components; working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic transactions of the investigated enterprise with its own capital. The obtained results can be used in the organization of accounting the joint-stock company of «Elworthy». The work contains 67 pages, 17table, 6drawing, 7 formulas. The list of the used sources is counted by 59 names. In-process 10 additions. Year of implementation of diploma work 2021-2022. Year of defence of work in 2023.
 • Документ
  Облік і оцінка інтелектуального капіталу підприємства за матеріалами ТОВ «Комплексні будівельні технології»
  (Ірпінь, 2023) Сурменко Ірина Василівна; Surmenko Iryna Vasylivna
  Мета роботи полягає у вдосконаленні організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу для підвищення прозорості й достовірності інформації, що генерується на підприємствах. Завданнями роботи є: розкрити економічну сутність інтелектуального капіталу; дослідити методику оцінки інтелектуального капіталу; розкрити облікову політику щодо інтелектуального капіталу на ТОВ «Комплексні будівельні технології»; надати характеристику організації та методики первинного обліку інтелектуального капіталу; дослідити особливості організації та методики аналітичного і синтетичного обліку інтелектуального капіталу; дослідити проблеми розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємства та обґрунтувати напрями їх вирішення; роаналізувати ефективність використання інтелектуального капіталу; розкрити організацію та методику оцінки інтелектуального капіталу; окреслити шляхи удосконалення обліку та оцінки інтелектуального капіталу. Об’єктом дослідження є інтелектуальний капітал підприємства процес оцінки та обліку інтелектуального капіталу в господарській діяльності підприємства. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних та практичних аспектів оцінки та обліку господарських операцій з інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання як складової нематеріальних активів. Базою дослідження обрано товариство з обмеженою відповідальністю «Комплексні будівельні технології» (далі – ТОВ «Комплексні будівельні технології»). За результатами дослідження уточнено і поглиблено існуючі теоретичні положення щодо управління та оцінювання інтелектуального капіталу підприємства; запропоновано організаційні заходи, спрямовані на удосконалення механізму управління інтелектуальним капіталом; удосконалено послідовність прийняття управлінських рішень при формуванні інтелектуального капіталу; виявлено та узагальнено проблеми управління інвестиційним капіталом підприємства та надано практичні рекомендації щодо його поліпшення. Робота містить 68 сторінок, 12 таблиць, 11 рисунків та 6 додатків. Список використаних джерел складається з 41 найменування. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to improve the organization of intellectual capital accounting to increase the transparency and reliability of information generated at enterprises. The tasks of the work are: to reveal the economic essence of intellectual capital; to investigate the methodology of intellectual capital assessment; to disclose the accounting policy regarding intellectual capital at "Comprehensive Building Technologies" LLC; provide a description of the organization and methods of primary accounting of intellectual capital; to investigate the peculiarities of the organization and methods of analytical and synthetic accounting of intellectual capital; to investigate the problems of disclosure of information about intellectual capital in the company's reporting and justify the directions of their solution; to analyze the effectiveness of the use of intellectual capital; to disclose the organization and methodology of intellectual capital assessment; to outline the ways of improving accounting and assessment of intellectual capital. The object of research is the intellectual capital of the enterprise, the process of assessment and accounting of intellectual capital in the economic activity of the enterprise. The subject of the study is a complex of theoretical, methodological and practical aspects of the assessment and accounting of economic transactions from the intellectual capital of a business entity as a component of intangible assets. The limited liability company "Comprehensive Construction Technologies" (hereinafter - "Comprehensive Construction Technologies" LLC) was chosen as the research base. Based on the results of the study, the existing theoretical provisions regarding the management and evaluation of the intellectual capital of the enterprise were clarified and deepened; organizational measures aimed at improving the intellectual capital management mechanism are proposed; the sequence of management decision-making during the formation of intellectual capital has been improved; problems of managing the enterprise's investment capital are identified and summarized, and practical recommendations for its improvement are provided. The work contains 68 pages, 12 tables, 11 figures and 6 appendices. The list of used sources consists of 41 names. The year of job protection is 2023. Qualification Work Completion Year 2021-2022 Year of work protection 2023p.
 • Документ
  Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ПАТ "ЕСКО-РIВНЕ"
  (Ірпінь, 2023) Стрелюк Віталій Іванович; Strelyuk Vitaliy Ivanovych
  Мета роботи полягає є опрацювання переконуючих рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення методики обліку і аналізу основних засобів на досліджуваному підприємстві. Завданнями роботи є: розкрити економічну сутність основних засобів як об’єкта обліку і контролю; проаналізувати підходи до класифікації основних засобів; вивчити та порівняти специфіку обліку основних засобів в Україні та за кордоном; проаналізувати основні показники діяльності базисного підприємства та загальні підходи до організації облікової роботи на ньому; дослідити стан організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку основних засобів і внести пропозиції по його вдосконаленню; вивчити стан контролю за наявністю, рухом та ефективністю використання основних засобів на базисному підприємстві і розглянути можливі шляхи щодо його покращення. Предметом дослідження є сукупність методичних, практичних та теоретичних основ стосовно ведення обліку та аналізу основних засобів підприємства. Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку та процедури економічного аналізу основних засобів на базисному підприємстві . Базою дослідження виступає ПАТ «ЕСКО-РІВНЕ». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту основних засобів на досліджуваному підприємстві. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку складових основних засобів; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій досліджуваного підприємства з основними засобами. Робота містить 69 сторінок, 27 таблиць, 9 рисунків, 8 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 34 найменування. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to develop convincing recommendations and proposals regarding the improvement of the method of accounting and analysis of fixed assets at the investigated enterprise. The tasks of the work are: to reveal the economic essence of fixed assets as an object of accounting and control; analyze approaches to the classification of fixed assets; study and compare the specifics of accounting for fixed assets in Ukraine and abroad; to analyze the basic performance indicators of the base enterprise and general approaches to the organization of accounting work at it; to investigate the state of organization of primary, analytical and synthetic accounting of fixed assets and to make proposals for its improvement; study the state of control over the availability, movement and efficiency of the use of fixed assets at the base enterprise and consider possible ways to improve it. The subject of the study is a set of methodical, practical and theoretical foundations regarding accounting and analysis of the company's fixed assets. The object of the research is the process of accounting and procedures of economic analysis of fixed assets at the base enterprise. The basis of the research is PJSC "ESKO-RIVNE". Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and auditing of fixed assets at the enterprise under study. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of fixed assets; the working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic operations of the investigated enterprise with fixed assets. The work contains 69 pages, 27 tables, 9 figures, 8 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 34 titles. Keywords: The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.