Кафедра обліку та консалтингу

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 38
 • Документ
  Бухгалтерський облік, контроль та аналіз розрахунків з різними кредиторами за матеріалами ТОВ «Транс-Маркет»
  (Ірпінь, 2024) Фальченко Єгор Сергійович; Falchenko Yehor Serhiyovych
  У кваліфікаційній роботі розкрито питання теоретичних положень, методичних підходів та науково-прикладних рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу розрахунків з різними кредиторами на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Досліджено економічну сутність та класифікацію кредиторської заборгованості, вивчено нормативне-правове регулювання обліку розрахунків з різними кредиторами, розглянути облікову політику щодо обліку розрахунків з різними кредиторами на ТОВ «Транс-Маркет». Здобуті результати дослідження готові до використання в практиці діяльності ТОВ Транс-Маркет», тобто мають практичну цінність. In the qualification work, the issue of theoretical provisions, methodical approaches and scientific and applied recommendations regarding the improvement of accounting, control and analysis of settlements with various creditors at the enterprise in modern business conditions is revealed. The economic essence and classification of accounts payable were studied, the regulatory and legal regulation of accounting for settlements with various creditors was studied, and the accounting policy for accounting for settlements with various creditors at Trans-Market LLC was examined. The obtained results of the research are ready for use in the practice of the activity of Trans-Market LLC", that is, they have practical value.
 • Документ
  Облік, контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємства за матеріалами ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
  (Ірпінь, 2024) Трегубенко Костянтин Володимирович; Trehubenko Kostyantyn Volodymyrovych
  У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та удосконалення обліку, аналізу та контролю поточних зобов'язань на підприємстві. Розглянуто сутність та нормативно - правове забезпечення обліку поточних зобов’язань, дослідити класифікацію, порядок визнання та оцінки поточних зобов’язань, визначено особливості методики і організації первинного обліку поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в системі рахунків бухгалтерського обліку. Рекомендації, що наведені в роботі, носять конкретний характер і можуть бути використані в практиці обліку діяльності суб’єктів господарювання, а також у розвитку методологічної бази обліку та аналізу поточних зобов’язань підприємства. The qualification work substantiates the theoretical provisions and improvement of accounting, analysis and control of current liabilities at the enterprise. The essence and regulatory and legal provision of accounting for current liabilities are considered, the classification, procedure for recognition and assessment of current liabilities is investigated, the peculiarities of the methodology and organization of the primary accounting of current liabilities are determined PJSC "INTERPIPE NTZ" in the account system accounting. The recommendations given in the work are of a specific nature and can be used in the practice of accounting for business entities, as well as in the development of a methodological base for accounting and analysis of the company's current liabilities.
 • Документ
  Методика обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції за матеріалами товаристві з додатковою відповідальністю «М’ЯСОКОМБІНАТ «ЯТРАНЬ»
  (Ірпінь, 2024) Суходольська Дарина Вікторівна; Sukhodolska Daryna Viktorivna
  У роботі досліджено методику обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції та визначення напрямів удосконалення в контексті ефективного управління витратами визначено економічну сутність витрат виробництва, критеріїв їх визнання та класифікації. Досліджено поняття «собівартість» продукції та проблеми її формування на підприємстві. Розкрито методичні аспекти контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції. За результатами дослідження сформульовані пропозиції, які полягають у розробці основних шляхів щодо удосконалення методики обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції, що дозволить підсилити значення інформаційної, аналітичної і контрольної функції обліку в управлінні виробничим процесом. In the work, the method of accounting, analysis and control of production costs and the formation of production costs and the determination of improvement directions in the context of effective cost management were investigated. The economic essence of production costs, criteria for their recognition and classification were determined. The concept of "cost price" of products and the problems of its formation at the enterprise are studied. The methodical aspects of control of production costs and the formation of production costs are disclosed. According to the results of the study, proposals were formulated, which consist in the development of the main ways to improve the accounting methodology, analysis and control of production costs and the formation of the cost of production, which will strengthen the value of the informational, analytical and control function of accounting in the management of the production process.
 • Документ
  Облікова політика підприємства та її вплив на фінансовий результат його діяльності за матеріалами ТОВ «Розетка. УА»
  (Ірпінь, 2024) Стояненко Олег Володимирович; Stoyanenko Oleh Volodymyrovych
  У кваліфікаційній роботі доведено в досконалому теоретичному обґрунтуванні, та розробці практичних рекомендацій для вдосконалення облікової політики в рамках обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства. Детально розглянуто теоретичні основи облікової політики в контексті обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства, здійснено аналіз фінансово-економічної характеристики підприємства, організацію бухгалтерської служби та оцінено ключові елементи її роботи. За результатами дослідження сформульовані проблем та шляхи для розвитку облікової політик та податкової системи ТОВ «Розетка. УА». In the qualification work, the perfect theoretical justification and the development of practical recommendations for improving the accounting policy within the framework of accounting and control support of the enterprise's activities were proven. The theoretical foundations of the accounting policy in the context of accounting and control support of the enterprise's activities were examined in detail, the financial and economic characteristics of the enterprise were analyzed, the organization of the accounting service was evaluated, and the key elements of its work were evaluated. Based on the results of the research, problems and ways to develop the accounting policy and tax system of LLC "Rozetka. UA".
 • Документ
  Облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємств за матеріалами ПрАТ «Подільські товтри»
  (Ірпінь, 2024) Сторожук Олександр Петрович; Storozhuk Oleksandr Petrovych
  Автор у процесі дослідження теоретичних положень й розробці практичних рекомендацій щодо обліку й контролю розрахунків із бюджетом за податком на прибуток підприємства, розкриває економічну сутність податку на прибуток підприємства. Висвітлено особливості організації й методики обліку і контролю податку на прибуток підприємства, розкрито облікову політику підприємства щодо податку на прибуток підприємства. За результатами дослідження сформовані пропозиції, які запропоновані для ПрАТ «Подільські товтри» з метою вдосконалення методики обліку й контролю розрахунків із бюджетом за податком на прибуток. The author is in the process of researching theoretical provisions and developing practical recommendations regarding the accounting and control of calculations with the budget for the company's income tax, reveals the economic essence of corporate income tax. Features of the organization and methods of accounting and control of the company's income tax are highlighted, the company's accounting policy regarding income tax is disclosed enterprises. Based on the results of the study, proposals were made and offered to PJSC "Podilskyi Tovtry" in order to improve the method of accounting and control of calculations with the budget for income tax.