Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 67
 • Документ
  Інноватика на фінансових ринках
  (Ірпінь, 2018) Онишко Світлана Василівна; Коваленко Марина Вікторівна; Богріновцева Людмила Миколаївна та ін.; Onyshko Svitlana Vasylivna; Kovalenko Maryna Viktorivna; Bohrinovtseva Lyudmyla Mykolayivna, etc.
  У монографії представлено результати дослідження особливостей соціально-економічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причино-наслідковий підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і конкурентоспроможності. У зазначеному контексті у першій частині досліджено загальнотеоретичні засади інноватизації соціально-економічного розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного розвитку як базису і результату інноватизації. Інноваційна діяльність розкрита як предметне поле інноватизації її окремих складових, спираючись на яке можливо віднайти нові грані цієї діяльності, здатні сприяти її активізації. У другій частині розкрито процеси інноваційних трансформацій на фінансовому ринку та його окремих сегментах, що умотивовують необхідність використання і подальший пошук новітніх інструментів, без яких складно подолати бар’єри на шляху нових викликів прискореної глобалізації. Для вчених-фахівців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів, а також практиків, які цікавляться перспективами соціально-економічного розвитку України щодо впливу на них інноватизації фінансового ринку. The monograph presents the results of research on the peculiarities of socio-economic development through the prism of innovation as a modern paradigm, which allowed to expand the content of modern transformational processes. Applying the causal approach to finding out the existing connections between the financial market and developing an innovation model of development, the role of the financial market as a source of financial support is analyzed, and at the same time the necessity of financial market innovation for achievement of stability and competitiveness is grounded. In the given context, in the first part the general theoretical principles of innovation of socio-economic development through the key concepts of innovations and components of innovation development as a basis and the result of innovations are researched. Innovation activity is disclosed as a subject field of innovation of its individual components, based on which it is possible to find new facets of this activity, can contribute to its activation. The second part deals with the processes of innovative transformations in the financial market and its individual segments, which motivate the need to use and further search for the latest tools, without which it is difficult to overcome the barriers to new challenges of accelerated globalization. For scholars, graduates, postgraduates and students, as well as practitioners who are interested in the prospects of Ukraine's social and economic development in influencing the financial market innovation.
 • Документ
  Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності
  (Тернопіль : ТНЕУ, 2019) Ковальова Марина Вікторівна; Kovalyova Maryna Viktorivna
  У статті розглядаються необхідність теоретичного осмислення та налагодження механізму ефективної профілактики і протидії правопорушенням і злочинам у економічній сфері, подальшого вдосконалення законодавчої регламентації, вивчення передового закордонного досвіду, формулювання рекомендацій, що сприятимуть її вдосконаленню, визначають актуальність даної проблематики. The article describes the need for theoretical understanding and adjustment of the mechanism of effective prevention and counteraction to offenses and crimes in the economic sphere, further improvement of legislative regulation, study of best foreign experience, formulation of recommendations that will contribute to its improvement.
 • Документ
  Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування
  (Ірпінь, 2019) Завидняк Ірина Олександрівна; Цимбал Петро Васильович; Омельчук Любов Василівна; Zavydniak Iryna Oleksandrivna; Tsymbal Petro Vasyliovych; Omelchuk Lyubov Vasylivna
  У даній публікації надано характеристику правового статусу благодійних організацій як суб’єктів адміністративних правовідносин. Визначено організаційно-правові засади функціонування благодійних організацій в Україні. Визначено адміністративно-правове реформування діяльності благодійних організацій в Україні. This publication provides a description of the legal status charitable organizations as subjects of administrative legal relations. The organizational and legal principles of the functioning of charitable organizations in Ukraine are determined. The administrative-legal reform of charitable organizations in Ukraine is determined.
 • Документ
  Впровадження судового прецедента у кримінальний процес України
  (Ірпінь, 2019) Завидняк Володимир Іванович; Zavydniak Volodymyr Ivanovych
  У даній публікації охарактеризовано впровадження судового прецедента у кримінальний процес України. Проаналізовано історичний розвиток та світовий досвід запровадження і використання судового прецеденту як одного із повноцінних джерел права. Визначено правові основи значення та змісту судового прецеденту в кримінальному процесі України. Визначено перспективи запровадження судового прецеденту в Україні. This publication describes the introduction of a judicial precedent in the criminal process in Ukraine. The historical development and world experience of introduction and use of the judicial precedent as one of the full sources of law are analyzed. The legal foundations of the meaning and content of the judicial precedent in the criminal process of Ukraine are determined. The prospects of the introduction of a judicial precedent in Ukraine are defined.
 • Документ
  Відображення сутності соціально-правової цінності особи в нормативному праві
  (Boston, 2020) Шевченко Анатолій Євгенійович; Кудін Сергій Володимирович; Лощихін Олександр; Shevchenko Anatolii Yevheniyovych; Kydin Serhii Volodymyrovych; Loshchykhin Oleksandr
  Сутність соціально-правової цінності людини в нормативній юриспруденція зумовлена необхідністю знання самого закону та необхідністю його реалізації інтереси та потреби людини через закон. Основою "орієнтованого на людину" позитивного права повинно бути природне право, яке відповідає необхідність його гуманізації, визнання та реального процесу реалізації природні права людини, які слугують відповідним орієнтиром та критерієм для оцінка норм позитивного права. The essence of the socio-legal value of man in the normative jurisprudence is due to the need to know the law itself and the need to realize its interests and human needs through the law. The basis of "human-oriented" positive law should be natural law, which meets the need for its humanization, recognition and real process of implementation of natural human rights, which serve as an appropriate guide and criterion for assessing the rules of positive law.