Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 110
 • Документ
  Митна політика та митна безпека України
  (Хмельницький : П П. Мельник А. А., 2013) Пашко Павло Володимирович; Бережнюк Іван Григорович; Гребельник Олександр Петрович; Калєтнік Ігор Григорович; Нагорічна Ольга Степанівна; Неліпович Олена Володимирівна; Несторишен Ігор Васильович; Пунда Олександр Олегович; Рудніченко Євгеній Миколайович; Фрадинський Олександр Анатолійович; Шнирков Олександр Іванович; Pashko Pavlo Volodymyrovych; Berezhniuk Ivan Hryhorovych; Hrebelnyk Oleksandr Petrovych; Kaletnik Ihor Hryhorovych; Nagorichna Olha Stepanivna; Nelipovych Olena Volodymyrivna; Nestoryshen Ihor Vasylovych; Punda Oleksandr Olehovych; Rudnichenko Yevhenii Mykolaiovych; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych; Shnyrkov Oleksandr Ivanovych
  У виданні всебічно досліджуються теоретичні та практичні засади реалізації митної політики в Україні на шляху забезпечення митної безпеки, її особливості, узагальнюється світовий досвід та окреслюються перспективні напрямки розвитку. Монографія розрахована на фахівців митної справи, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами митної політики. The publication comprehensively explores the theoretical and practical principles of customs policy in Ukraine to ensure customs security, its features, summarizes world experience and outlines promising areas of development. The monograph is intended for customs specialists, as well as teachers and students of higher educational institutions, all who are interested in the problems of customs policy.
 • Документ
  Формування системи митного аудиту в Україні
  (Хмельницький : ПП, А. А. Мельник, 2014) Вакульчик Олена Михайлівна; Бережнюк Іван Григорович; Пашко Павло Володимирович; Петруня Юрій Євгенович; Єдинак Тетяна Сергіївна; Єдинак Володимир Юрійович; Туржанський Віталій Анатолійович; Фрадинський Олександр Анатолійович; Яковенко Оксана Вікторівна; Медвідь Юрій Олександрович; Книшек Оксана Олексіївна; Губа Марія Олександрівна; Vakulchyr Olena Mykhailivna; Berezhnyuk Ivan Hryhorovych; Pashko Pavlo Volodymyrovych; Petrunia Yurii Yevhenovych; Yedunak Tetiana Serhiivna; Yedunak Volodymyr Yuriiovych; Turzhanskyi Vitalii Anatoliiovych; Fradynskyi Oleksandr Anatoliiovych; Yakovenko Oksana Viktorivna; Medvid Yurii Oleksandrovych; Knyshek Oksana Oleksiivna; Huba Mariia Oleksandrivna
  У виданні визначено та проаналізовано науково-теоретичні та практичні проблеми функціонування системи митного аудиту в Україні з врахуванням досвіду здійснення пост-митного контролю і аудиту в зарубіжних країнах. The publication identifies and analyzes scientific, theoretical and practical problems of the customs audit system in Ukraine, taking into account the experience of post-customs control and audit in foreign countries.
 • Документ
  Суб’єкти цивільного процесуального права
  (Суми : ВВП «Мрія», 2018) Рябченко Юрій Юрійович; Riabchenko Yurii Yuriiovych
  У монографії досліджено проблематику суб’єктів цивільного процесуального права у напрямках співвідношення природно-правового та позитивного підходів у правовому регулюванні статусу вказаних суб’єктів, формування доктринальних засад із урахуванням тенденцій та перспектив розвитку галузі. З’ясовано сутність та охарактеризовано зміст цих суб’єктів як багатоаспектного явища, з урахуванням його положення у сучасній правовій доктрині. The monograph explores the issues of subjects of civil procedural law in the areas of the correlation of natural-legal and positive approaches in the legal regulation of the status of these subjects, the formation of doctrinal principles, taking into account trends and perspectives of the industry's development. The essence of the essence is characterized and the content of these subjects is described as a multifaceted phenomenon, taking into account its position in the modern legal doctrine.
 • Документ
  Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави
  (Суми : В В П «Мрія», 2020) Рябченко Олена Петрівна; Мацюк В.Я.; Литвин Н.А.; Попівняк О.І.; Хомутянський В.В.; Палій Л.Л.; Пудрик Д.В.; Біла В.Р.; Чмелюк В.В.; Винниченко-Кумкова Л.О.; Чигрина Г.Л.; Петрова І.П.; Соломенко Г.В.; Riabchenko Olena Petrivna; Matyuk V.Ya.; Lytvyn N.A.; Popivnyak O.I.; Khomutiansky V.V.; Paliy L.L.; Pudryk D.V.; Bila V. R.; Chmelyuk V.V.; Vinnichenko-Kumkova L.O.; Chigrina G.L.; Petrova I.P.; Solomenko G.V.
  Монографію присвячено розкриттю проблеми захисту економічних інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. У роботі проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних органів, чинне законодавство, наукові джерела. Особлива увага приділена таким питанням як: юридична сутність правозахисної діяльності у виділеній сфері; теоретичні аспекти правових форм; інформаційне забезпечення, вдосконалення організації та правового регулювання правозахисної діяльності щодо економіки. The monograph is devoted to revelation the problem of protecting the economic interests of the state and determination of solutions. The law enforcement and practice of law enforcement and customs authorities, prevailing legislation, scientific sources are analyzed. The authors place a special emphasis on the legal angle of human rights activities in the allocated field; theoretical aspects of legal forms; information support, improvement of organization and legal regulation of human rights activities in regard to economy.
 • Документ
  Суб’єкт цивільного процесуального права в сучасній парадигмі права
  (Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019) Рябченко Юрій Юрійович; Ryabchenko Yurii Yuriiovych
  У дослідженні вирішено наукову проблему визначення сутності та змісту предмета цивільного процесуального права як правового явища, його теоретичних основ, заснованих на сучасній орієнтованій на людину парадигмі правового мислення та з урахуванням тенденцій у галузі цивільного процесуального права. The research solves the scientific problem of determining the essence and content of the subject of civil procedural law as a legal phenomenon, its theoretical foundations, based on the modern human-oriented paradigm of legal thinking and taking into account the tendencies in the field of civil procedural law.