Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 167
 • Документ
  Виконання судового рішення за масовим позовом: ґенеза та сучасність
  (Київ : Алерта, 2019) Рябченко Юрій Юрійович; Riabchenko Yurii Yuriiovych
  Подається ґенеза виконання судового рішення за масовим позовом, на цій основі розкривається сучасний стан розвитку вказаного поняття. The genesis of the execution of a judgment on a mass claim is submitted, on this basis the current state of development of the specified concept is revealed.
 • Документ
  Теоретичні проблеми суб’єкта судового захисту його суб’єктивних прав та інтересів шляхом розгляду та вирішення масового (групового) позову
  (Київ : Алерта, 2019) Рябченко Юрій Юрійович; Riabchenko Yurii Yuriiovych
  Подано найбільш значні проблемні питання захисту суб’єктивних приватних прав, свобод, законних інтересів шляхом розгляду та вирішення масового (групового) позову. The most significant issues of protection of subjective private rights, freedoms, legitimate interests by way of consideration and settlement of mass (group) lawsuit are presented.
 • Документ
  Масовий (груповий) позов як системоутворюючий фактор судового провадження
  (Київ : Алерта, 2019) Рябченко Юрій Юрійович; Riabchenko Yurii Yuriiovych
  Подається авторське бачення сутності масового (групового) позову та його впливу на утворення особливостей судового провадження, зумовлених необхідністю забезпечення ефективності та оперативності розгляду таких позовів. The author's vision of the essence of a mass (group) lawsuit and its influence on the formation of peculiarities of court proceedings, due to the need to ensure the effectiveness and promptness of consideration of such claims, is presented.
 • Документ
  Позивач та група у масовому (груповому) позові у суді першої інстанції: питання співвідношення та правового статусу
  (Київ : Алерта, 2019) Рябченко Юрій Юрійович; Riabchenko Yurii Yuriiovych
  Подається авторське розуміння співвідношення позивача та групи у масовому (груповому) позові у суді першої інстанції, наводяться рекомендації щодо визначення позивача у таких позовах. Provides an author's understanding of the plaintiff's relationship with the group in a mass (group) lawsuit in a court of first instance, provides recommendations for identifying a plaintiff in such lawsuits.
 • Документ
  Правові аспекти діяльності Ради Європи
  (Ірпінь : РВВ Державний податковий університет, 2024) Лісова Катерина Сергіївна; Фокін Ярослав Федорович; Чернецька Олена Василівна; Яцишин Надія Григорівна; Lisova Kateryna Serhiivna; Fokin Yaroslav Fedorovych; Chernetska Olena Vasylivna; Yatsyshyn Nadiia Hryhorivna
  У навчальному посібнику викладені правові аспекти діяльності Ради Європи, розглянуто історію створення та генезу, інституційну й нормативні основи. Акцентована увага на окремих конвенціях Ради Європи, діяльності ЄСПЛ та оцінено міжнародне співробітництво у сфері права Ради Європи. Навчальний матеріал викладено з урахуванням нормативно-правової бази Ради Європи. The textbook outlines the legal aspects of the Council of Europe's activities, examines the history of creation and genesis, institutional and regulatory foundations. Emphasis is placed on individual conventions of the Council of Europe, activities of the ECtHR, and international cooperation in the field of Council of Europe law is assessed. The educational material is presented taking into account the normative and legal framework of the Council of Europe.