Підручники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 6
 • Документ
  Підприємницька діяльність
  (Ірпінь, 2019) Гаєвська Лариса Миколаївна; Марченко Ольга Іванівна; Gaevskaya Larysa Mykolayivna; Marchenko Olga Ivanivna
  Запропонований підручник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва, його середовища та передумови активації в Україні; засвоєння особливостей функціонування міжнародного підприємництва, регулювання його діяльності та розвиток у ньому спільних підприємств, з'ясування механізму державної підтримки, регулювання та оподаткування підприємництва. Видання містить значний перелік контрольних питань, тестів та практичних завдань, а також завдання для самостійної роботи студентів. Підручник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. The proposed textbook is aimed at forming complex of knowledge and practical skills of students to clarify the core, importance, legal support, organizational forms and typologies of entrepreneurship, its circumstance and prerequisites for activation in Ukraine; assimilation of the functioning of the international entrepreneurship, regulation and development of its activities in its joint ventures, to elucidate the mechanism of state support regulation and taxation of entrepreneurship. The issue contains a significant checklist, tests and practical tasks and tasks for self-study work. The textbook is appointed for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.
 • Документ
  Економіка підприємства
  (Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021) Лазебник Лариса Леонідівна; Бодров Володимир Григорович; Гурочкіна Вікторія Вікторівна; Калач Ганна Миколаївна; Ляшенко Ганна Павлівна; Марченко Ольга Іванівна; Мельничук Ганна Сергіївна; Минчинська Ірина Василівна; Піжук Ольга Іванівна; Ружинська Наталія Олексіївна; Слюсарева Людмила Валеріївна; Ткаченко Володимир Валентинович; Lazebnyk Larisa Leonidivna; Bodrov Volodymyr Hryhorovych; Gurochkina Victoria Viktorivna; Kalach Anna Nikolaevna; Lyashenko Anna Pavlovna; Marchenko Olga Ivanivna; Melnychuk Hanna Serhiivna; Mynchynska Iryna Vasylivna; Pizhuk Olga Ivanivna; Ruzhynska Nataliya Oleksiivna; Slyusareva Lyudmila Valeriivna; Tkachenko Volodymyr Valentinovych
  У рамках підручника, який охоплює комплекс питань, пов’язаних із господарською діяльністю підприємств, надається загальна характеристика управління і структури підприємств, детально розкриваються склад і особливості основних засобів та нематеріальних активів, розглядається специфіка витрат на виробництво, інвестиційних ресурсів, персоналу і оплати праці, виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції. Окрема тема присвячується фінансово-економічним результатам діяльності підприємства. У результаті формується цілісне уявлення про організацію процесу управління підприємством. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Within the framework of the textbook, which covers a complex of issues related to the economic activity of enterprises, a general description of the management and structure of enterprises is provided, the composition and features of fixed assets and intangible assets are disclosed in detail, the specifics of production costs, investment resources, personnel and wages are considered. production, quality and competitiveness of products. A separate topic is devoted to the financial and economic results of the enterprise. As a result, a holistic idea of the organization of the enterprise management process is formed. For students of economic specialties of higher education institutions.
 • Документ
  Державний фінансовий контроль
  (Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020) Шевчук Олег Анатолійович; Shevchuk Oleg Anatoliyovych
  Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», вивчення якої ґрунтується на опануванні студентами, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», блоку обліково-аналітичних і контрольних дисциплін. Висвітлено питання теоретико-методологічних засад здійснення державного фінансового контролю в Україні, розглянуто особливості методики державного фінансового контролю типових операцій бюджетних установ та суб’єктів господарювання, а також специфіку перевірки окремих галузей бюджетної сфери та національної економіки. Метою видання є формування системи теоретичних знань і професійних компетенції з курсу «Державний фінансовий контроль». Призначений для здобувачів і викладачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України, науковців, слухачів післядипломної освіти і системи додаткової професійної освіти, також буде корисним для працівників державних і контролюючих установ, керівників господарюючих суб’єктів, їх структурних підрозділів і служб управління, фахівців у сферах обліку і контролю державних фінансів. The textbook was developed in accordance with the program of the discipline "State financial control", the study of which is based on the mastery by students studying the specialty "Accounting and taxation" of the block of accounting, analytical and control disciplines. The issue of the theoretical and methodological foundations of state financial control in Ukraine is highlighted, the peculiarities of the state financial control methodology of typical operations of budget institutions and business entities, as well as the specifics of checking individual branches of the budget sphere and the national economy are considered. The purpose of the publication is the formation of a system of theoretical knowledge and professional competences from the course "State Financial Control". Intended for applicants and teachers of economic specialties of higher education institutions of Ukraine, scientists, students of postgraduate education and the system of additional professional education, it will also be useful for employees of state and controlling institutions, managers of economic entities, their structural divisions and management services, specialists in accounting and control of public finances.
 • Документ
  Фінансовий ринок Т.2
  (Ірпінь: УДФСУ, 2018) Коваленко Юлія Михайлівна; Ковернінська Юлія Вікторівна; Онишко Світлана Василівна; Кужелєв Михайло Олександрович; Kovalenko Yulia Mykhailivna; Koverninska Yulia Viktorivna; Onyshko Svitlana Vasylivna; Kuzheliev Mykhailo Oleksandrovich
  У підручнику всебічно висвітлено сутність фінансових активів, їх види, процес управління фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і портфельного інвестування, управління фінансовими активами учасниками фінансового ринку, зокрема інституційними інвесторами. Положення підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Призначений науковцям, викладачам і здобувачам вищої освіти, практикам у сфері фінансової та страхової діяльності, фахівцям з управління акти-вами, а також широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку, зокрема управління фінансовими активами. The textbook thoroughly covers the nature of financial assets, their types, the process of managing financial assets, the specifics of portfolio theories and portfolio investing, the management of financial assets by financial market participants, in particular institutional investors. The provisions of the textbook are based on the current legal framework, use and analysis of the acquired domestic and foreign experience. Designed for academics, educators and higher education graduates, financial and insurance practitioners, asset management professionals, and the general public who are interested in financial market operations, including financial asset management.
 • Документ
  Фінансовий ринок Т.1
  (Ірпінь: УДФСУ, 2018) Коваленко Юлія Михайлівна; Ковернінська Юлія Вікторівна; Онишко Світлана Василівна; Кужелєв Михайло Олександрович; Kovalenko Yulia Mykhailivna; Koverninska Yulia Viktorivna; Onyshko Svitlana Vasylivna; Kuzheliev Mykhailo Oleksandrovich
  У підручнику всебічно висвітлено сутність сучасного фінансового ринку, його операційний механізм за сегментами, специфіку фінансових інструментів, підвалини ціноутворення, аналізу та портфельного управління на цьому ринку. У кожному розділі наведено перелік запитань, тести та рекомендовану література; у розділах практичного спрямування – завдання. Положення підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Для науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти, практиків у сфері фінансової та страхової діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку. The textbook comprehensively covers the essence of the modern financial market, its operating mechanism by segments, the specifics of financial instruments, the foundations of pricing, analysis and portfolio management in this market. Each section contains a list of questions, tests and recommended literature; in the sections of practical direction - the task. The provisions of the textbook are based on the current legal framework, the use and analysis of acquired domestic and foreign experience. For scholars, lecturers and applicants of higher education, practitioners in the field of financial and insurance activities, as well as for the general public, interested in the problems of the functioning of the financial market.