Кафедра економічної політики та сталого розвитку

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Смарт-спеціалізація регіону як інструмент інноваційного розвитку
  (Ірпінь, 2024) Федорова Діана Олексіївна; Fedorova Diana Oleksiyivna
  Мета роботи полягає в обґрунтуванні концепцій смарт-спеціалізації регіону та формування практичних рекомендацій щодо оцінювання можливостей її реалізації для забезпечення інноваційного розвитку регіональної економіки на прикладі Харківської області. Завданнями роботи є: розглянути теорії смарт-спеціалізації регіону, її становлення, формування та розвиток; здійснити характеристику соціально-економічного стану Харківської області; провести оцінювання стану орієнтації регіонів України на смарт-спеціалізацію та інноваційний розвиток; здійснити аналіз реалізації смарт-спеціалізації інноваційного розвитку економіки Харківської області; визначити перспективи інноваційного розвитку України через реалізацію на регіональному рівні проектів смарт-спеціалізації. Об’єктом дослідження є процес реалізації смарт-спеціалізації регіону як інструменту інноваційного розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів інноваційного розвитку регіону через реалізацію смарт- спеціалізації. The purpose of the work is to substantiate the concepts of smart specialization of the region and form practical recommendations for evaluating the possibilities of its implementation to ensure the innovative development of the regional economy on the example of the Kharkiv region. The tasks of the work are: consider the theories of smart specialization of the region, its formation, formation and development; carry out a characterization of the socio-economic condition of the Kharkiv region; carry out an assessment of the orientation of the regions of Ukraine towards smart specialization and innovative development; to carry out an analysis of the implementation of smart specialization in the innovative development of the economy of the Kharkiv region; to determine the prospects of innovative development of Ukraine through the implementation of smart specialization projects at the regional level. The object of the study is the process of implementing smart specialization of the region as a tool of innovative development. The subject of the study is a set of theoretical, methodical and applied aspects of the innovative development of the region through the implementation of smart specialization.
 • Документ
  Соціально-економічне регулювання територій в умовах цифрової трансформації
  (Ірпінь, 2024) Іванченко Альона Олександрівна; Ivanchenko Alyona Oleksandrivna
  Мета роботи – формування теоретичних підходів до соціально – економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації та удосконалення підходів до розвитку економіки регіону в умовах діджиталізації, що дозволяє оптимізувати процеси розробки стратегій соціальноекономічного розвитку регіонів. Завданнями роботи є: розкрити сутність соціально-економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації; провести аналіз економічного і соціального розвитку Київської області; здійснити аналіз процесів цифрової трансформації регіонів України; оцінити процеси цифровізації Київської області; - вдосконалити підходи до формування стратегій соціально-економічного розвитку територій в умовах цифрових трансформацій. Об’єкт дослідження – процеси соціально-економічного регулювання територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації. Предмет дослідження – теоретичні основи соціально-економічного регулювання територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації. The purpose of the work is the formation of theoretical approaches to socioeconomic regulation of territorial development under the influence of digitalization and improvement of approaches to the development of the region’s economy in conditions of digitalization, which allows optimizing the processes of developing strategies for socio-economic development of regions. The tasks of the work are: to reveal the essence of socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization; conduct an analysis of the economic and social development of the Kyiv region; carry out an analysis of the processes of digital transformation of the regions of Ukraine; evaluate the digitalization processes of the Kyiv region; to improve approaches to the formation of strategies for socio-economic development of territories in the conditions of digital transformations. The object of research is the processes of socio-economic regulation of territorial development in the conditions of digital transformation. The subject of the study is the theoretical basis of socio-economic regulation of territorial development in the conditions of digital transformation.
 • Документ
  Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації
  (Ірпінь, 2024) Горда Олена Володимирівна; Horda Olena Volodymyrivna
  Мета роботи полягає в розвитку теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання житловокомунального господарства в умовах децентралізації. Завданнями роботи є: дослідження сутності та закономірностей розвитку житлово-комунального господарства; виявлення особливостей державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства; аналіз стану державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг; аналіз організації житлово-комунального господарства на прикладі Житомирської області; обґрунтування напрямів та перспектив розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації. Об’єктом дослідження є процес державного регулювання ЖКГ в умовах децентралізації. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади державного регулювання ЖКГ та практичні аспекти підвищення його ефективності в умовах децентралізації The purpose of the work is the development of theoretical and methodological provisions and substantiation of practical recommendations regarding the improvement of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The tasks of the work are: research of the essence and regularities of the development of housing and communal services; identification of features of state regulation in the field of housing and communal services; analysis of the state of state regulation of the housing and communal services market; analysis of the organization of housing and communal services on the example of Zhytomyr region; substantiation of directions and prospects for the development of housing and communal services in conditions of decentralization. The object of the study is the process of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of state regulation of housing and communal services and practical aspects of increasing its efficiency in conditions of decentralization.
 • Документ
  Фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку
  (Ірпінь, 2024) Шевелєв Валерій Вікторович; Shevelyev Valeriy Viktorovych
  Метою роботи дослідження теоретичне дослідження, аргументування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансово-економічного розвитку Димерської ОТГ на основі застосування інструментів фінансово-економічного профілю територій. Завдання полягають у: характеристиці місцевого економічного розвитку його сутності, завдань та особливостей фінансування; дослідженні інструментарію оцінювання місцевого економічного розвитку; наданні загальної характеристики Димерської ОТГ; характеристиці фінансово-економічного профілю Димерської ОТГ; визначинні напрямів вдосконалення фінансово-економічного профілю Димерської ОТГ; розробленні стратегічного плану фінансово-економіного розвитку Димерської ОТГ. Об’єктом дослідження є процес фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку. Предметом дослідження є напрями вдосконалення економічного профілю Димерської ОТГ. The purpose of the study is theoretical research, argumentation and development of practical recommendations for improving the financial and economic development of Dymer OTG based on the application of tools of the financial and economic profile of territories. The tasks are: characteristics of local economic development, its essence, tasks and features of financing; study of tools for assessing local economic development; provision of general characteristics of the Dymer OTG; characteristics of the financial and economic profile of the Dymer OTG; determination of directions for improvement of the financial and economic profile of Dymersk OTG; development of a strategic plan for the financial and economic development of Dymersk OTG. The object of the study is the process of financing and evaluating local economic development. The subject of the research is directions for improving the economic profile of Dymersk OTG.
 • Документ
  Економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
  (Ірпінь, 2024) Фурман Ілля Броніславович; Furman Illya Bronislavovych
  Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад, концептуальних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Завданнями роботи є: дослідити сутність залучення земель сільськогосподарського призначення у сільськогосподарський обіг; охарактеризувати теоретичні засади економічного стимулювання раціонального землекористування; провести аналіз та виявити тенденції використання земель сільськогосподарського призначення у Дніпропетровській області; дослідити інструменти фінансування землеохоронних заходів у сільському господарстві; обґрунтувати напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Об’єктом дослідження є процес удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та прикладні аспекти удосконалення механізму економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення The purpose of the work is to substantiate the theoretical and methodological foundations, conceptual provisions and practical recommendations for improving the mechanism of economic stimulation of the rational use of agricultural lands. The tasks of the work are: to investigate the essence of the involvement of agricultural land in agricultural circulation; describe the theoretical principles of economic stimulation of rational land use; analyze and identify trends in the use of agricultural land in the Dnipropetrovsk region; to investigate the tools of financing land protection measures in agriculture - justify directions for improving the efficiency of agricultural land use. The object of the study is the process of improving the economic mechanism of stimulating the rational use of agricultural land. The subject of the study is the theoretical and methodological principles and applied aspects of improving the mechanism of economic stimulation of the rational use of agricultural land.