Кафедра економічної політики та сталого розвитку

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Смарт-спеціалізація регіону як інструмент інноваційного розвитку
  (Ірпінь, 2024) Федорова Діана Олексіївна; Fedorova Diana Oleksiyivna
  Формування теоретичних підходів до соціально-економічного регулювання розвитку територій під впливом цифровізації та вдосконалення підходів до розвитку регіональної економіки в умовах цифровізації, що дозволяє оптимізувати процеси розробки стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. . Розкрито сутність соціально-економічного регулювання розвитку територій під впливом цифровізації, проведено аналіз економічного та соціального розвитку Київської області та проведено аналіз процесів цифрової трансформації регіонів України. поза. The formation of theoretical approaches to socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization and improvement of approaches to the development of the regional economy in conditions of digitalization, which allows optimizing the processes of developing strategies for the socio-economic development of regions . The essence of socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization was revealed, an analysis of the economic and social development of the Kyiv region was carried out, and an analysis of the processes of digital transformation of the regions of Ukraine was carried out.
 • Документ
  Соціально-економічне регулювання територій в умовах цифрової трансформації
  (Ірпінь, 2024) Іванченко Альона Олександрівна; Ivanchenko Alyona Oleksandrivna
  Формування теоретичних підходів до соціально – економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації та удосконалення підходів до розвитку економіки регіону в умовах діджиталізації, що дозволяє оптимізувати процеси розробки стратегій соціальноекономічного розвитку регіонів. Розкрито сутність соціально-економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації, проведено аналіз економічного і соціального розвитку Київської області, здійснено аналіз процесів цифрової трансформації регіонів України. The formation of theoretical approaches to socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization and improvement of approaches to the development of the regional economy in conditions of digitalization, which allows optimizing the processes of developing strategies for the socio-economic development of regions. The essence of socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization was revealed, an analysis of the economic and social development of the Kyiv region was carried out, and an analysis of the processes of digital transformation of the regions of Ukraine was carried out.
 • Документ
  Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації
  (Ірпінь, 2024) Горда Олена Володимирівна; Horda Olena Volodymyrivna
  Автор оцінив динаміку розвитку теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання житловокомунального господарства в умовах децентралізації. Досліджено сутність та закономірність розвитку житлово-комунального господарства, виявлено особливості державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства. Обґрунтовано напрями та перспективи розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації. The author assessed the dynamics of the development of theoretical and methodological provisions and the substantiation of practical recommendations regarding the improvement of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The essence and regularity of the development of the housing and communal economy were studied, the peculiarities of state regulation in the field of housing and communal economy were revealed. The directions and prospects for the development of housing and communal services in conditions of decentralization are substantiated.
 • Документ
  Фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку
  (Ірпінь, 2024) Шевелєв Валерій Вікторович; Shevelyev Valeriy Viktorovych
  Досліджено теоретичне аргументування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансово-економічного розвитку Димерської ОТГ на основі застосування інструментів фінансово-економічного профілю територій. Визначені напрями вдосконалення фінансово-економічного профілю Димерської ОТГ. The theoretical reasoning and development of practical recommendations for improving the financial and economic development of the Dymer OTG based on the application of the tools of the financial and economic profile of the territories were studied. The areas of improvement of the financial and economic profile of Dymersk OTG have been determined.
 • Документ
  Економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
  (Ірпінь, 2024) Фурман Ілля Броніславович; Furman Illya Bronislavovych
  У дипломній роботі обґрунтувано теоретико-методологічні засади, концептуальних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Досліджено процес удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. The thesis substantiates the theoretical and methodological foundations, conceptual provisions and practical recommendations for improving the mechanism of economic stimulation of the rational use of agricultural land. The process of improving the economic mechanism of stimulating the rational use of agricultural land is studied.