Кафедра фіскального адміністрування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 39
 • Документ
  Податкове консультування компаній в сфері інноваційної діяльності
  (Ірпінь, 2023) Саламаха Павло Іванович; Salamaha Pavlo Ivanovych
  Мета роботи – науково-теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності податкового консультування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти податкового консультування інноваційної діяльності підприємств. Об’єктом дослідження виступає податкове консультування інноваційної діяльності підприємств.. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що інноваційний потенціал комплексно характеризує можливості будь-якого підприємства здійснювати інноваційну діяльність. The purpose of the study is to provide a scientific and theoretical substantiation and develop practical recommendations for improving the efficiency of tax consulting of innovation activities at domestic enterprises. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of tax consulting of innovative activities of enterprises. The object of the study is tax consulting of innovative activities of enterprises. The practical significance of the results obtained is that the innovation potential comprehensively characterizes the ability of any enterprise to carry out innovative activities.
 • Документ
  Специфіка податкового планування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід
  (Ірпінь, 2023) Піхур Андрій Романович; Pihur Andriy Romanovych
  Мета роботи – дослідження теоретико-методичних та організаційно-правових особливостей податкового планування транснаціональних корпорацій та промислово-фінансових груп в Україні та світі. Предметом дослідження є податкове планування фінансово-промислових груп та транснаціональних корпорацій в глобальному бізнес-середовищі. Об’єктом дослідження є фінансово-промислові групи та транснаціональні корпорацій України За результатами дослідження обґрунтовані теоретичні напрями удосконалення податкового планування фінансово-промислових груп та транснаціональних господарських структур в умовах виконання Україною правил BEPS, які можуть бути використані у проведенні наукових досліджень з цієї тематики. Одержані результати можуть бути використані у діяльності фінансово-промислових груп та транснаціональних господарських структур. The purpose of the work is to study the theoretical, methodological and organizational and legal features of tax planning of transnational corporations and industrial and financial groups in Ukraine and the world. The subject of the study is tax planning of financial and industrial groups and transnational corporations in the global business environment. The object of research is financial and industrial groups and transnational corporations of Ukraine Based on the results of the study, the author substantiates theoretical directions for improving tax planning of financial and industrial groups and transnational business structures in the context of Ukraine's implementation of the BEPS rules, which can be used in conducting research on this topic. The results obtained can be used in the activities of financial and industrial groups and transnational business structures.
 • Документ
  Облік та податкова політика підприємств
  (Ірпінь, 2023) Маленчук Юлія Миколаївна; Malenchuk Yaliya Mykolayivna
  Мета роботи – вивчення теоретико-методичного інструментарію обліку та обґрунтуванні напрямків вдосконалення регуляторного складника з метою практичної реалізації облікової та податкової політик. Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади обліку та реалізації податкової політик на підприємстві. Об’єктом дослідження виступають облікова та податкова політика підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що представлені напрямки удосконалення облікової та податкової політики підприємства можуть бути використані у практичній діяльності підприємства та подальших науково-дослідних розробках із зазначеної тематики. The purpose of the study is to study the theoretical and methodological tools of accounting and to substantiate the directions for improving the regulatory component with a view to practical implementation of accounting and tax policies. The subject of the study is the theoretical and practical principles of accounting and implementation of tax policy at the enterprise. The object of the study is the accounting and tax policies of enterprises. The practical significance of the results obtained is that the presented directions for improving the accounting and tax policy of an enterprise can be used in the practical activities of the enterprise and further research and development on this topic.
 • Документ
  Облік і оподаткування інноваційної діяльності підприємств
  (2023) М’ялик Мирослава Сергіївна; Myalyk Myroslava Sergiyivna
  Метою дипломної роботи є обґрунтування та поглиблення теорії і методики обліку й аналізу інновацій і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, оподаткування й аналізу витрат на інновації, а також практичному їх використанні під час прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Об’єкт дослідження – облік та оподаткування інноваційної діяльності ПрАТ «Північний ГЗК». Предмет дослідження – сукупність теоретичних і організаційно- методичних засад бухгалтерського обліку та оподаткування витрат на інновації. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку та оподаткування витрат на інновації на підприємствах України. The purpose of the thesis is to substantiate and deepen the theory and methodology of accounting and analysis of innovations and to develop practical recommendations for improving accounting, taxation and analysis of innovation costs, as well as their practical use in making management decisions aimed at ensuring the competitiveness of domestic enterprises. The object of the study is accounting and taxation of innovation activities of PJSC "Northern GOK". The subject of the study is a set of theoretical, organizational and methodological principles of accounting and taxation of innovation costs. The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the accounting and taxation of innovation costs at Ukrainian enterprises.
 • Документ
  Податкове консультування з обліку та оптимізації фінансових результатів підприємств
  (Ірпінь, 2023) Литвинська Тетяна Юріївна; Lytvynska Tetyana Yuriyivna
  Мета роботи – з’ясування історії становлення, розвитку та сучасного стану податково-консультаційних послуг в державах Східноєвропейського регіону і визначення шляхів використання їх досвіду в Україні. Предметом дослідження є характеристика діяльності та практика надання податкових консультантів в державах Східноєвропейського регіону. Об’єктом дослідження є відносини між платниками податків в державах Східноєвропейського регіону та консалтинговими компаніями. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо перспектив розвитку ринку податково-консультативних послуг в Україні на прикладі країн східноєвропейського регіону. Одержані результати можуть бути використані при наданні рекомендацій щодо удосконалення податково-консультативних послуг в Україні. The purpose of the work is to to find out the history of the formation, development and current state of tax consulting services in the countries of the Eastern European region and to determine ways of using their experience in Ukraine. The subject of research is the characteristics of the activity and practice of providing tax consultants in the countries of the Eastern European region The object of research is the relationship between taxpayers in the countries of the Eastern European region and consulting companies. According to the results of the research, conclusions were formulated regarding the prospects for the development of the market of tax advisory services in Ukraine using the example of the countries of the Eastern European region. The obtained results can be used in providing recommendations for improving tax advisory services in Ukraine.