Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 24
 • Документ
  Розробка проекту щодо вдосконалення системи управління витратами в підприємницькій діяльності
  (Ірпінь, 2023) Туманевич Катерина Вікторівна; Tumanevych Kateryna Viktorivna
  Мета роботи полягає в розробленні проекту для аналізу системи витрат підприємства і наданні рекомендацій для поліпшення роботи даної системи. Завданнями роботи дослідити теоретичні основи і сутність управління витратами, дослідити економічну сутність витрат та їх роль в управлінні підприємством, дослідити сучасний стан господарювання підприємства, ознайомитись з організаційною структурою та структурою управління підприємством, здійснити аналіз витрат компанії, розробити проект і оцінити його витрати, надати рекомендації по удосконаленню системи управління витратами. The purpose of the work is to develop a project to analyze the enterprise's cost system and provide recommendations for improving the operation of this system. The tasks of the work are to investigate the theoretical foundations and essence of cost management, to investigate the economic essence of costs and their role in enterprise management, to investigate the current state of enterprise management, to get acquainted with the organizational structure and structure of enterprise management, to carry out an analysis of company costs, to develop a project and estimate its costs, to provide recommendations on improving the cost management system.
 • Документ
  Розробка проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності
  (Ірпінь, 2023) Ситник Ганна Володимирівна; Sytnyk Hanna Volodymyrivna
  Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Об’єктом дослідження виступає процес розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Базою дослідження виступає ПАТ «СУМИХІМПРОМ» міста Суми. Запропоновані у роботі пропозиції щодо забезпечення розвитку організації можуть бути використані на практиці вітчизняними підприємствами. Результати дослідження дозволять компаніям ефективно конкурувати незважаючи на особливості зовнішнього середовища. The purpose of the work is to substantiate the theoretical foundations and develop practical recommendations for the development of a business expansion project in entrepreneurial activity. The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of the development of a business expansion project in entrepreneurial activity. The object of research is the process of developing a business expansion project in entrepreneurial activity. PJSC "Sumikhimprom" of the city of Sumy acts as the basis of the research. The proposals for ensuring the development of the organization proposed in the work can be used in practice by domestic enterprises. The results of the study will allow companies to compete effectively despite the peculiarities of the external environment.
 • Документ
  Розробка проекту з освоєння нового ринку
  (Ірпінь, 2023) Олійник Максим Григорович; Oliynyk Maksym Hryhorovych
  Військова агресія Російської Федерації проти нашої держави та початок повномасштабних бойових дій на території України суттєво ускладнили умови ведення фінансово-господарської та виробничо-збутової діяльності підприємницьких структур в нашій країні, що не в останню чергу було спричинено порушенням логістичних ланцюгів і міграцією населення закордон, масштаби якої оцінюються приблизно у 8 млн. осіб. З урахування таких обставин перед будь-яким господарюючим суб’єктом постає необхідність реорганізації або розширення діяльності у відповідь на зміни зовнішнього середовища функціонування, а зовнішня експансія за допомогою виходу на зарубіжні ринки в даний час є доволі привабливим і одним з пріоритетних напрямів розвитку бізнес-структур в нашій країні, особливо за умов лібералізації доступу товарів українських виробників на ринок ЄС. The military aggression of the Russian Federation against our state and the beginning of full-scale hostilities on the territory of Ukraine significantly complicated the conditions for conducting financial, economic and production and sales activities of entrepreneurial structures in our country, which was not least caused by the disruption of logistics chains and the migration of the population abroad, the scale of which estimated at approximately 8 million people. Taking into account such circumstances, any business entity faces the need to reorganize or expand its activities in response to changes in the external environment of operation, and external expansion through access to foreign markets is currently quite attractive and one of the priority directions for the development of business structures in our country, especially under the conditions of liberalization of access to the EU market for the goods of Ukrainian manufacturers.
 • Документ
  Особливості управління інвестиційними проектами в підприємницькій діяльності
  (Ірпінь, 2023) Науменко Олександр Олексійович; Naumenko Oleksandr Oleksiyovych
  Завданнями роботи є дослідження сутності інвестиційного проекту; здійснення організаційно-економічного аналізу діяльності ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; проведення SWOT аналізу зовнішнього оточення підприємства; здійснення аналізу основних тенденцій розвитку кондитерського ринку; визначення слабких сторін та рекомендації щодо стратегічного розвитку. The tasks of the work are the research of the essence of the investment project; carrying out an organizational and economic analysis of the activities of PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen"; carrying out a SWOT analysis of the enterprise's external environment; analysis of the main trends in the development of the confectionery market; identification of weaknesses and recommendations for strategic development.
 • Документ
  Управління екологічними проектами (за матеріалами ТОВ Нова пошта)
  (Ірпінь, 2023) Йосифчук Ярослав Миколайович; Yosyfchuk Yaroslav Mykolayovych
  Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо управління екологічними проектами на базі ТОВ «Нова Пошта». Завданнями роботи є розгляд теоретико-методичних основ управління екологічними проектами, аналіз системи правління екологічними проектами ТОВ «Нова Пошта» та розробка пропозиції щодо вдосконалення системи управління екологічними проектами ТОВ «Нова Пошта». Предметом дослідження виступають інструменти управління екологічними проектами на підприємстві. Об’єктом дослідження виступають теоретичні та практичні основи формування системи екологічного управління проектами на підприємстві Базою дослідження виступає ТОВ «Нова Пошта». За результатами дослідження сформульовані відповідні висновки та пропозиції. Одержані результати можуть бути використані у подальшій діяльності ТОВ «Нова Пошта». The aim of the work is theoretical and methodological principles justifying and development of practical recommendations concerning environmental projects on the base of Nova Poshta LLC. The tasks of the work include consideration of theoretical and methodological basics of environmental projects management, Nova Poshta LLC environmental projects management system analysis and development and the offer of improvement Nova Poshta LLC environmental projects management system. The subject of study appear the instruments of environmental projects management at the factory. The objects of study appear theoretical and practical basics of modelling environmental projects management system at the factory. The study base appears Nova Poshta LLC. According to the results of the study, сorresponding conclusions and offers are made. Obtained results can be used in the further activity of Nova Poshta LLC. The main results of qualifying work are published in the article named “ Nova Poshta drivers of success at the market of postal services in Ukraine”. Qualifying work includes 63 pages, 11 tables, 10 graphics, the list of literature and sources out of 44 denominations, 2 additions.