Договірне право : практикум

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Практикум «Договірне право» розроблений відповідно до програми курсу. Є виданням, у якому висвітлені актуальні питання договірного права з врахуванням різноманітних практичних завдань для здобувачів. Він складається із запитань для самоконтролю знань, тестових завдань, задач, творчих завдань, словника юридичних термінів та рекомендованої літератури. Запитання для самоконтролю знань у практикумі передбачені з метою перевірки у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, вміння наводити приклади, аналізувати правові та наукові джерела. Запропонований практикум розраховано на здобувачів і викладачів, аспірантів, науковців, широке коло зацікавлених осіб. Він спрямований на спонукання його читачів до творчого, креативного мислення, розвитку практичних навичок. The Contract Law Workbook is developed in accordance with the course program. It is a publication that covers topical issues of contract law, taking into account various practical tasks for students. It consists of questions for self-control of knowledge, tests, tasks, creative assignments, a glossary of legal terms and recommended reading. The questions for self-control of knowledge in the workshop are intended to test theoretical knowledge, ability to give examples, and analyze legal and scientific sources. The proposed workshop is intended for students and teachers, postgraduates, researchers, and a wide range of interested parties. It aims to encourage its readers to think creatively and develop practical skills.
Опис
Ключові слова
договірне право, договір, договірні зобов’язання, майнове право, contract law, contract, contractual obligations, property law
Бібліографічний опис
Амеліна А. С. Договірне право : практикум / А. С. Амеліна. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 244 с.