Бухгалтерський облік, контроль і аналіз грошових коштів підприємства за матеріалами ДП «Рогатинське лісове господарство»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи. Дослідження діючої практики організації і методики контролю за наявністю та рухом грошових коштів підприємства і розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення і контролю. Завданнями роботи є дослідження економічної сутності грошових коштів; вивчення класифікації грошових коштів, здійснення аналізу облікової політики підприємства щодо грошових коштів досліджуваного підприємства, дослідження організації та методики бухгалтерського обліку грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», розробка шляхів вдосконалення обліку грошових коштів в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій, проведення аналізу наявності та руху грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», дослідження аспектів здійснення контролю за надходженням та використанням грошових коштів ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», надання пропозицій і рекомендацій, формування висновків та розробка шляхів вдосконалення обліку, контролю і аналізу грошових коштів досліджуваного підприємства. Предметом дослідження є система організації і методики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства. Об’єктом дослідження є господарсько-фінансова діяльність підприємства ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Базою дослідження є ДП «РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації щодо вирішення проблем, які пов’язані з обліком, контролем і аналізом грошових коштів, адже вони є основною складовою господарської діяльності, найбільш ліквідним активом підприємства та ефективність грошових потоків визначає рівень доходності підприємства та його прибутковості. Робота містить 66 сторінки,23 таблиці, 12 рисунків, 3 формули, 11 додатків. Список джерел -39. Рік виконання дипломної роботи: 2022 Рік захисту роботи: 2023 The objectives of the work. Study of the current practice of the organization and methods of control over the availability and movement of funds of the enterprise and the development of proposals for their improvement and control. The subject of research study of the economic essence of money; studying the classification of funds, carrying out an analysis of the accounting policy of the enterprise in relation to the funds of the investigated enterprise, researching the organization and methods of accounting of funds of the SE «ROGATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO», developing ways to improve the accounting of funds in the conditions of the use of information systems and computer technologies, conducting an analysis availability and movement of funds of SE «ROHATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO», researching aspects of control over the receipt and use of funds of SE «ROGATINSKE LISOVE HOSPODARSTVO», providing proposals and recommendations, forming conclusions and developing ways to improve the accounting, control and analysis of funds of the investigated enterprise. The object of the research the system of organization and methods of accounting, control and analysis of the company's funds. The basis of the SE «ROHATINSKE LISOVE GOSPODARSTVO». Year of completion of the work: 2022. Year of protection of work: 2023.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, контроль, аналіз, грошові кошти, грошові потоки, accounting, control, analysis, cash, cash flows
Бібліографічний опис
Данильчук Д. М. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз грошових коштів підприємства за матеріалами ДП «Рогатинське лісове господарство» : кваліфікаційна робота / Д. М. Данильчук ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу.— Ірпінь, 2023. — 66 с.