Фізика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник містить необхідні відомості для оволодіння основними поняттями сучасної фізики, забезпечення загального розвитку світогляду студентів, їх ознайомлення з найпоширенішими фізичними явищами, вивчення сучасних уявлень про будову матерії та фізичні процеси, а також фізичних принципів побудови сучасних ЕОМ. Для полегшення сприйняття навчального матеріалу максимально скорочено математичний апарат, приділено увагу фізичному змісту понять, явищ і законів. Усе це сприяє при обмеженому обсязі часу на вивчення дисципліни якісно оволодіти основними поняттями, явищами і законами фізики при незмінній програмі з фізики. Для студентів Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Національного університету державної фіскальної служби України. The study guide contains the necessary information for mastering the basic concepts of modern physics, ensuring the general development of the worldview of students, familiarizing them with the most common physical phenomena, studying modern ideas about the structure of matter and physical processes, as well as the physical principles of building modern computers. In order to facilitate the perception of the educational material, the mathematical apparatus has been shortened as much as possible, attention has been paid to the physical content of concepts, phenomena and laws. All this helps to master the basic concepts, phenomena and laws of physics with a constant physics program with a limited amount of time for studying the discipline. For students of the Educational and Scientific Institute of Information Technologies of the National University of the State Fiscal Service of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Фізика, фізичні явища, фізичні процеси, фізичні принципи, закони фізики, Physics, physical phenomena, physical processes, physical principles, laws of physics
Бібліографічний опис
Антонюк А. О. Фізика : навч. посіб. [Електронний документ] / А. О. Антонюк ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – 260 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 29).