Роль бізнес-середовища у міському економічному розвитку

dc.contributor.authorСлободян Євгеній Сергійович
dc.contributor.authorSlobodyan Yevheniy Serhiyovych
dc.date.accessioned2023-03-28T06:03:13Z
dc.date.available2023-03-28T06:03:13Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою магістерської роботи є аналіз стану бізнес-середовища в містах України, визначення чинників, які негативно впливають на його розвиток, та запропонування шляхів подолання негативних факторів розвитку бізнес-середовища в сучасних умовах господарювання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання: дослідження концепції та основних моделей місцевого економічного розвитку; визначення місця та ролі бізнес-середовища в економічному розвитку міст; ознайомлення з особливостями функціонування суб’єктів бізнесу в регіонах України; аналіз сучасних тенденцій розвитку бізнесу в Узинській міській ОТГ; дослідження зарубіжного досвіду розвитку бізнес-середовища та можливостей його адаптації до українських реалій. Об’єктом дослідження виступає процес економічного розвитку бізнес-середовища на місцевому рівні. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти місцевого економічного розвитку і підтримки бізнесу на рівні міста. The purpose of the master’s thesis is to analyze the state of the business environment in the cities of Ukraine, to determine the factors that negatively affect its development, and to propose ways to overcome the negative factors of the development of the business environment in modern economic conditions. To achieve the goal, the following tasks were solved in the work: research of the concept and main models of local economic development; determining the place and role of the business environment in the economic development of cities; familiarization with the peculiarities of the functioning of business entities in the regions of Ukraine; analysis of modern trends in business development in Uzyna City OTG; study of foreign experience in the development of the business environment and the possibilities of its adaptation to Ukrainian realities. The object of the study is the process of economic development of the business environment at the local level. The subject of the study is theoretical, methodical and applied aspects of local economic development and business support at the city level.
dc.identifier.citationСлободян Є. С. Роль бізнес-середовища у міському економічному розвитку : кваліфікаційна робота / Є. С. Слободян ; наук. кер. О. І. Джаддала ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 71 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua /handle/123456789/87
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectбізнес-середовище, економічний розвиток, міські громади, впли на економічне зростання
dc.subjectbusiness environment, economic development, urban communities, effects on economic growth
dc.titleРоль бізнес-середовища у міському економічному розвитку
dc.title.alternativeThe role of the green economy in the sustainable development of cities
dc.typeOther
Файли