Розвиток соціального капіталу в умовах інституційної трансформації

dc.contributor.authorКапітанець Світлана Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorKapitanets Svitlana Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-09-12T10:56:20Z
dc.date.available2023-09-12T10:56:20Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ тезах розглянуте питання важливості соціального капіталу у розвитку держави. Наголошено, що в Україні інституційне реформування ключових галузей економіки відбувається не лише в умовах світових глобалізаційних трансформацій та геополітичного протистояння з Російською Федерацією. Складності ситуації додають й світові кризові явища. За таких умов важливими є стійкість до негативних впливів, а також здатність до швидкого відновлення та прискорення розвитку соціально-економічних ресурсів, одним з яких є соціальний капітал. Розглянуто залежність між ефективністю розвитку економіки у нових умовах та реальним станом соціального капіталу. Зроблено припущення: якісне провадження інституційних змін на усіх рівнях (державному, регіональному, мікроекономічному, особистісному) позитивно позначатиметься на зменшенні негативного впливу кризових явищ на економіку та сприятиме формуванню нових можливостей збереження і накопичення соціального капіталу. Встановлено, що забезпечити ефективність розвитку соціального капіталу можна лише за умови наявності чіткого уявлення про сутність його складових, взаємозв’язки між ними, середовище їх формування та чинники впливу на них, тощо. Системним та комплексним відображенням цього є модель розвитку резистентного соціального капіталу. Розробка та впровадження такої моделі сприятиме підвищенню інституційної ефективності у сфері державного управління. Формування та розвиток соціального капіталу у нашій державі слід розглядати як один із основних факторів економічних і соціальних реформ, важливий напрям на шляху до цивілізованого демократичного європейського суспільства і високорозвиненої соціально-орієнтованої економіки. Тому держава зобов’язана здійснювати комплексну послідовну політику щодо формування та відтворення соціального капіталу. The question of the importance of social capital in the development of the state is considered in theses. It is emphasized that in Ukraine institutional reform of key sectors of the economy is happening not only in the context of world globalization transformations and geopolitical confrontation with the Russian Federation. World crisis phenomena also add to the complexity of the situation.In such circumstances, resilience to negative impacts, as well as the ability to quickly recover and accelerate the development of social and economic resources, one of which is social capital, are important. The relation between the efficiency of economic development in the new conditions and the real state of social capital is considered. The assumption is made that quality implementation of institutional changes at all levels (state, regional, microeconomic, personal) will have a positive impact on reducing the negative impact of crisis phenomena on the economy and will contribute to the formation of new opportunities for saving and accumulating social capital. It is established that to ensure the effectiveness of social capital development is possible only if there is a clear understanding of the essence of its components, the relationship between them, the environment of their formation and factors influencing them, etc. The model of development of resistant social capital is a systematic and comprehensive reflection of this. The development and implementation of such a model will enhance institutional efficiency in the area of public administration. Formation and development of social capital in our country should be considered as one of the main factors of economic and social reforms, an important direction on the way to a civilized democratic European society and a highly developed socially oriented economy. Therefore, the state is obliged to implement a comprehensive consistent policy on the formation and reproduction of social capital.
dc.identifier.citationКапітанець С. В. Розвиток соціального капіталу в умовах інституційної трансформації / С. В. Капітанець // Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 11 квітня 2020 р. / Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2020. – С. 44–48.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/753
dc.language.isouk_UA
dc.publisherОдеса : ЦЕДР
dc.subjectсоціальний капітал, людський капітал, органи державної влади, реформуванняuk_UA
dc.subjectsocial capital, human capital, government authorities, reformationen_EN
dc.titleРозвиток соціального капіталу в умовах інституційної трансформації
dc.title.alternativeDevelopment of social capital in the conditions of institutional transformation
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
theses_2020_IR _337.pdf
Розмір:
1.32 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання