Забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ в органах ДПС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження основних аспектів забезпечення контролю податкових ризиків з ПДВ та виявлення їх недоліків у сфері ПДВ. Предметом дослідження є взаємовідносини між платниками податків та податковими органами у розрізі комплексного забезпечення контролю за ризиками з ПДВ. Об’єктом дослідження виступають теоретичні та прикладні аспекти забезпечення комплексного контролю ризиків з ПДВ. За результатами дослідження визначені основні недоліки та шляхи покращення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ органами ДПС України. Одержані результати мають практичне значення оскільки ґрунтуються на аналізі чинного податкового законодавства та на аналітичних даних функціонування АСАУР, що є основним інструментом у процесі комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ. Дані результати слугують для створення оптимальної системи забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ органами ДПСУ. The purpose of the study is to study the main aspects of ensuring the control of VAT tax risks and identifying their shortcomings in the field of VAT. The object of the study is the theoretical and applied aspects of ensuring comprehensive control of VAT risks. According to the results of the study, the shortcomings and ways of improving the comprehensive control of tax risks with VAT by the authorities of the DPS of Ukraine were determined. The obtained results are of practical importance and are no longer based on the analysis of the current tax legislation and on the analytical data of the functioning of ASAUR, which is the main tool in the process of comprehensive control of tax risks with VAT. These results serve to create an optimal system for ensuring comprehensive control of tax risks with VAT by the State Tax Administration.
Опис
Ключові слова
податкові ризики, ПДВ, транзитер, податкова яма, АСАУР, ЄДР, ЄРПН, КРГО, КРПП, tax risks, VAT, transitor, tax pit, ASAUR, UDR, ЕРPN, KRGO, KRPP
Бібліографічний опис
Сергійчук А. М. Забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ в органах ДПС України : кваліфікаційна робота / А. М. Сергійчук ; наук. кер. К. І Швабій ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 43 с.