Податкова політика підприємства

Анотація
Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних положень і практичних можливостей використання форм та методів реалізації податкової політики підприємства. Посібник спрямований на формування компетентностей щодо застосування основних положень податкового законодавства суб’єктів господарювання, визначення податкових наслідків господарських операцій та ідентифікації податкових ризиків підприємства, застосування методів бюджетування, податкового планування й облікової політики. Теоретичні та методичні положення, викладені в розрізі тем навчального посібника, покликані поглибити базис вмінь читачів щодо здійснення податкового планування, вибору оптимальних систем оподаткування, врахування податкових факторів під час ухвалення управлінських рішень у сфері оподаткування. Автори сподіваються, що посібник дасть поштовх для самостійних роздумів і порівнянь, чому сприяють тестові завдання і контрольні питання. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей закладів вищої освіти, магістрів, аспірантів, викладачів, працівників державних установ та організацій, хто виявляє інтерес до напрямів і форм реалізації податкової політики на рівні підприємств. The textbook is devoted to the coverage of theoretical provisions and practical possibilities of using forms and methods of implementing the tax policy of the enterprise. The manual is aimed at developing competencies in applying the main provisions of the tax legislation of business entities, determining the tax consequences of business transactions and identifying tax risks of the enterprise, applying budgeting methods, tax planning and accounting policy. The theoretical and methodological provisions set forth in the context of the topics of the textbook are intended to deepen the basis of readers' skills in tax planning, selection of optimal taxation systems, and consideration of tax factors in making management decisions in the field of taxation. The authors hope that the textbook will provide an impetus for independent reflection and comparisons, which is facilitated by test tasks and control questions. It is recommended for students of all economic specialties of higher education institutions, masters, postgraduate students, teachers, employees of state institutions and organizations who are interested in the directions and forms of implementation of tax policy at the enterprise level.
Опис
Ключові слова
податкова політика, податкове планування, оподаткування, податкове навантаження, податкові платежі., tax policy, tax planning, taxation, tax burden, tax payments
Бібліографічний опис
Податкова політика підприємства : навчальний посібник / О. С. Іванишина, О. М. Герасименко, Т. В. Тучак, І. А. Прокопенко ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 158 с.