Бюджетне право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
Навчальний посібник «Бюджетне право» підготовлений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Бюджетне право». У ньому висвітлюються основні аспекти бюджетного права: теоретичні засади бюджетного права та зміст бюджетного законодавства; бюджетні правовідносин щодо складання, розгляду, затвердження та виконання державного бюджету України та місцевих бюджетів. Розкривається сутність управління публічним державним боргом, правового механізму перерозподілу доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи, правових основ казначейської системи виконання державного бюджету України та місцевих бюджетів. Значна увага приділяється змісту бюджетного законодавства в частині дотримання бюджетного законодавства, бюджетного контролю за публічними видатками та відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Навчальний посібник актуальний для здобувачів вищої освіти та усіх, хто цікавиться проблематикою бюджетного права. The educational manual "Budgetary Law" is prepared in accordance with the work program of the educational discipline "Budgetary Law". It covers the main aspects of budget law: theoretical foundations of budget law and content of budget legislation; budgetary legal relations regarding the preparation, review, approval and implementation of the state budget of Ukraine and local budgets. The essence of public debt management, the legal mechanism of income and expenditure redistribution between different branches of the budget system, the legal foundations of the treasury system for the implementation of the state budget of Ukraine and local budgets are revealed. Considerable attention is paid to the content of budget legislation in terms of compliance with budget legislation, budget control over public expenditures and responsibility for violations of budget legislation. The study guide is relevant for students of higher education and everyone who is interested in the issues of budget law.
Опис
Ключові слова
бюджетне право, фінансове право, правове регулювання, бюджетна система, державний бюджет, budgetary law, financial law, legal regulation, budgetary system, state budget
Бібліографічний опис
Гарбінська-Руденко А. В. Бюджетне право : навчальний посібник / А. В. Гарбінська-Руденко ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 340 с.