Еволюція радіомовлення в Україні у воєнний час: реалії соціального інформування населення від 24 лютого 2022 р. до сьогодні

dc.contributor.authorГиріна Тетяна Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorШтик-Матвієнко Катерина Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorHyrina Tetiana Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorShtyk-Matviienko Kateryna Vasylivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-04-10T10:12:23Z
dc.date.available2024-04-10T10:12:23Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою дослідження є усвідомлення перспектив розвитку радіомовлення в сучасних умовах турбулентності інформаційного простору України. Методологічний апарат дослідження ґрунтується на використанні центрального методу нерепрезентативного опитування у формі анкетування з використанням електронного сервісу «Google Forms» (83 респонденти). Методи аналізу, індукції та узагальнення використано для осмислення кількісних результатів дослідження; бібліографічно-описовий метод, вторинний аналіз підсумків конкретноноукових та соціологічних досліджень, проведених українськими та зарубіжними науковцями імплементовано для поглиблення дослідження цінною вторинною науковою інформацією. Ґрунтуючись на результатах проведеного опитування, ставимо перед собою амбітне завдання осмислення перспектив поступу радіомовлення сучасних умовах турбулентності в інформаційному просторі України. З цією метою необхідно окреслити потенціал та актуальність радіо у сучасному медіа-просторі, з’ясувати, які очікування від радіопродукту є у користувачів, визначити вектори його поступу в умовах поствоєнного інформаційного простору. Результати. Досліджено поступ ефірного радіомовлення в структурі соціального інформування населення під час війни, як центрального загальнодоступного медіаканалу для оперативного оповіщення, інформування про поточні події, зняття емоційної напруги українців в стресових умовах. З використанням кількісних результатів проведеного емпіричного дослідження доведено авторську гіпотезу про підвищення рівня сприйнятливості та затребуваності радіоконтенту в структурі щотижневого прослуховування ефіру українцями всередині країни в умовах обмеженої можливості доступу до електропостачання та покриття мережі мобільних операторів та інтернетом. Констатовано переорієнтацію української молоді на український музичний контент, відмову від прослуховування російської музики та заміщення її українськими та зарубіжними (крім країни-агресора) музичними композиціями різних стилів. Новизна. Вперше осмислено перспективи поступу радіомовлення в сучасних умовах турбулентності в інформаційному просторі України. З цією метою окреслено потенціал та актуальність радіо у сучасному медіа-просторі, з’ясувано, які очікування від радіопродукту є у користувачів, визначено вектори його поступу в умовах поствоєнного інформаційного простору. Практична значущість результатів дослідження полягає у доповненні наукового дискурсу результатами емпіричного дослідження, переосмислення потенціалу радіомовлення як найдоступнішого та оперативнішого медіа в умовах війни. The purpose of the study is to understand the prospects for radio broadcasting development in the current conditions of turbulence in the information space of Ukraine. Research methodology. The research methodological apparatus is based on the use of the central method of a non-representative survey in the form of a questionnaire using the electronic service «Google Forms» (83 respondents). Methods of analysis, induction, and generalization were used to understand the quantitative results of the study; the bibliographic-descriptive method and secondary analysis of the results of specific scientific and sociological research conducted by Ukrainian and international scientists were implemented to deepen the research with valuable secondary scientifi information. Based on the results of the conducted survey, we set ourselves the ambitious task of understanding the prospects for radio broadcasting progress under the current conditions of turbulence in the information space of Ukraine. For this purpose, it is necessary to outline the potential and relevance of radio in the modern media space, to find out what expectations the users have from the radio product, and to determine the vectors of its progress under the conditions of the post-war information space. Results. The progress of over-the-air radio broadcasting in the structure of social information for the population during the war, as a central public media channel for operational notification, informing about current events, and relieving the emotional tension of Ukrainians in stressful conditions, is studied. Using the quantitative results of the conducted empirical research, the author’s hypothesis about the increase in the level of receptivity and demand for radio content in the structure of weekly listening to the air by Ukrainians within the country in conditions of limited access to electricity supply and network coverage of mobile operators and the Internet has been proven. The reorientation of Ukrainian youth towards Ukrainian music content, their refusal to listen to Russian music, and their replacement of it with Ukrainian and international (except for the aggressor country) musical compositions of various styles were noted. Novelty. For the first time, the prospects for radio broadcasting progress in the modern conditions of turbulence in the information space of Ukraine were thought out. For this purpose, the potential and relevance of radio in the modern media space were outlined, the expectations of users of the radio product were clarified, and the vectors of its progress in the conditions of the post-war information space were determined. Practical importance. The practical significance of the research results lies in supplementing the scientific discourse with the results of empirical research, rethinking the potential of radio broadcasting as the most accessible and efficient media in wartime.
dc.description.sponsorshipORCID: 0000-0001-9727-6190
dc.identifier.citationHyrina T. Evolution of radio broadcasting in Ukraine in the wartime: Realities of social information for the population Since february 24, 2022, to the present day / T. Hyrina, K. Shtyk-Matvienko // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2023. – № 1 (53). – С. 39–46.
dc.identifier.doiDOI 10.32840/cpu2219-8741/2023.1(53).5
dc.identifier.issn2219-8741
dc.identifier.urihttp://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/article/view/966
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2127
dc.language.isoen
dc.publisherДержава та регіони
dc.relation.ispartofseriesСоціальні комунікації; № 1 (53).
dc.relation.isreferencedby1. Жугай В. Висвітлення російсько-української війни 2022 року у ЗМІ. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матер. Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за заг. ред.: С. В. Ківалова. Одеса : Гельветика, 2022. Т. 1. С. 847‒851. 2. Мильченко Л. Російський вплив через ЗМІ як вагомий фактор гібридної війни проти України. Вісник Книжкової палати. 2021. № 10 (2021). С. 8‒16. 3. Овсянніков В. Трансформаційні процеси рок-музики в контексті війни в Україні. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2022. № 3. С. 208–213. 4. Онищук М. Війна в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ. Вісник Книжкової палати. 2022. № 3. С. 15‒19. 5. Опитування «Українське радіо». Google Forms. 2022. URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDOONCAoIznF9JrQQ9W1iePANjK_dJKXDnTBO0BXCz46SDoQ/viewform (дата звернення: 19.12.2022). 6. Хоркін: «Українське радіо» для багатьох українців залишається інколи єдиною надією і джерелом зв’язку. Detector Media. 2022. URL: https://stv.detector.media/radio/read/7550/2022-11-16-khorkin-ukrainske-radio-dlya-bagatokh-ukraintsiv-zalyshaietsya-inkoly-iedynoyu-nadiieyu-idzherelom-zvyazku/ (дата звернення: 19.12.2022). 7. Hotsur O. Blog and Podcast as a Development of Professional Activity of a Commentator and Columnist of Radio and TV. State and Regions. Series: Social Communications. 2022. № 3. Р. 40‒45. 8. Hyrina Т. Ukrainian practice of the military radio broadcasting development during the military conflict. Journal of Geography, Politics and Society. 2018. № 8 (1). Р. 64–70. 9. Měřička J. The Information War in Ukraine as a Part of the Military Strategy. Vojenské Rozhledy. 2022. № 31 (1). Р. 21‒37. 10. Potter S., Clayton D., Kind-Kovacs F. Out of the Ether: The Wireless World and New Histories of International Radio Broadcasting. Oxford : Oxford University Press, 2022. 212 р.
dc.subjectдоступність радіосигналу, емпіричне дослідження, інформаційна війна, оперативність радіо, українізація радіопростору, українськомовне радіомовлення, українськомовний музичний контент.uk_UA
dc.subjectradio signal availability, empirical research, information war, radio efficiency, Ukrainianization of the radio space, Ukrainian-language radio broadcasting, Ukrainian-language musical content.en_EN
dc.titleЕволюція радіомовлення в Україні у воєнний час: реалії соціального інформування населення від 24 лютого 2022 р. до сьогодні
dc.title.alternativeEvolution of radio broadcasting in Ukraine in the wartime: realities of social information for the population since february 24, 2022, to the present day
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2023_IR_1370.pdf
Розмір:
1.74 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання