Податковий аудит і аналіз наявності та руху основних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є опрацювання переконуючих рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення методики обліку і аналізу основних засобів на досліджуваному підприємстві. Виконання поставленої мети передбачає постановлення та вирішення подальший головних завдань: розкрити економічну сутність основних засобів як об’єкта обліку та аудиту, проаналізувати підходи до класифікації основних засобів; проаналізувати основні показники діяльності ТОВ «Артактив» та загальні підходи до організації облікової роботи на ньому; дослідити стан організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку основних засобів і внести пропозиції по його вдосконаленню; вивчити стан контролю за наявністю, рухом та ефективністю використання основних засобів на ТОВ «Артактив» і розглянути можливі шляхи щодо його покращення. Об’єктом магістерської роботи є процес бухгалтерського обліку, аудиту та процедури економічного аналізу основних засобів на базисному підприємстві - ТОВ «Артактив». Предметом дослідження є методика та організація обліку та аналізу основних засобів підприємства. The purpose of the study is to develop convincing recommendations and proposals regarding the improvement of the method of accounting and analysis of fixed assets at the investigated enterprise. Achieving the set goal involves deciding and solving the following main tasks: reveal the economic essence of fixed assets as an object of accounting and auditing, analyze approaches to the classification of fixed assets; to analyze the main performance indicators of Artaktiv LLC and general approaches to the organization of accounting work at it; to investigate the state of organization of primary, analytical and synthetic accounting of fixed assets and to make proposals for its improvement; to study the state of control over the availability, movement and efficiency of the use of fixed assets at Artaktiv LLC and to consider possible ways to improve it. The object of the master's work is the process of accounting, auditing and the procedure of economic analysis of fixed assets at the basic enterprise - Artaktiv LLC. The subject of the study is the methodology and organization of accounting and analysis of the company's fixed assets.
Опис
Ключові слова
аудит, аналіз, податковий аудит, рух основних засобів, audit, analysis, tax audit, movement of fixed assets
Бібліографічний опис
Мацько К. Г. Податковий аудит і аналіз наявності та руху основних засобів : кваліфікаційна робота / К. Г. Мацько ; наук. кер. М. О. Скорик ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 81 с.