Управління рентабельністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в є узагальнення теоретичних та методичних основ формування механізму управління рентабельністю підприємства та обґрунтування практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Завданнями роботи є: узагальнити теоретико-методичні засади управління рентабельністю підприємства; провести оцінку та аналіз ефективності управління рентабельністю підприємства ПрАТ Кондитерська фабрика «АВК»; обґрунтувати напрями підвищення ефективності управління рентабельністю підприємства. Об’єктом дослідження є процес управління рентабельністю ПрАТ Кондитерська фабрика «АВК». Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти управління рентабельністю підприємства. The purpose of the work is to generalize the theoretical and methodical foundations of the formation of the enterprise's profitability management mechanism and substantiate practical recommendations for its improvement. The tasks of the work are: to generalize the theoretical and methodological principles of managing the profitability of the enterprise; conduct an assessment and analysis of the profitability management efficiency of the AVK Confectionery Factory PJSC; justify directions for improving the efficiency of the company's profitability management. The object of the study is the profitability management process of Confectionery Factory "AVK" PJSC. The subject of the study is the theoretical and methodological principles and practical aspects of managing the profitability of the enterprise.
Опис
Ключові слова
рентабельність підприємства, фінансовий стан, прибутковість, управління, економічна криза, зниження витрат, profitability of the enterprise, financial condition, profitability, management, economic crisis, cost reduction
Бібліографічний опис
Андросович Д. Р. Управління рентабельністю підприємства : кваліфікаційна робота / Д. Р. Андросович ; наук. кер. О. І. Марченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 52 с.