Історія виникнення рецидивної злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал»
Анотація
Статтю присвячено висвітленню одного з актуальних питань кримінології щодо питання класифікації історії виникнення рецидивної злочинності як загалом, так і в Україні. Кримінологічне поняття «рецидивна злочинність» пов’язано з кримінально-правовим поняттям «рецидив злочину». Термін «рецидив» походить від латинського слова «recidivus» і визначає те, що повертається, повторюється, тобто повторний прояв чогось. Так, закордонні науковці досліджували тюрми, після чого надали змогу внести корективи до законодавства. У статті розглянуто деякі наукові праці зі спостереження виникнення рецидивної злочинності, а також проблеми і умови виникнення жіночої рецидивності. Проаналізовано виникнення рецидивної злочинності за часів Російської Імперії; виявлений факт, що неоднаковий рівень первинної та рецидивної злочинності пов’язаний з економічними факторами. Розглянуто історію рецидивної злочинності після набуття Україною незалежності, досліджено наукові розробки В.І. Шакуна, який протягом 1990–1996 рр. здійснив тридцять дев’ять фундаментальних досліджень, присвячених проблемам рецидивної злочинності. Серед багатьох корисних результатів і висновків учений навів дані, які ми розглянули в статті. Протягом 2001–2018 рр. систематично аналізувалися дані щодо регіональної структури рецидивної злочинності в Україні, згідно з якими кожний десятий злочин у країні стабільно вчиняється в Причорноморському регіоні. На основі узагальнення результатів досліджень учених минулих століть зроблено висновок, що вже за тих часів науковці звертали увагу й намагалися пояснити наявність суттєвих регіональних, а також статевих відмінностей у кількісних та якісних показниках рецидивної злочинності. Ці відмінності пов’язані з відмінностями в умовах життя населення, специфікою психофізіологічних якостей певних категорій людей, особливостями соціально-демографічних та економічних параметрів країн, а також її території, особливості клімату та географічного розташування тощо The article is devoted to the consideration of one of the current issues of criminology on the classification of the history of recidivism both in general and in Ukraine. The criminological concept of “recidivism” is related to the criminal law concept of “recidivism”. The term “relapse” comes from the Latin word “recidivus” and determines what is returned, repeated, that is, a repeated manifestation of something. So foreign scientists studied prisons, after which they provided the opportunity to make adjustments to the legislation. The article considers some scientific works on observing the occurrence of relapse crime. Also, the problem of female recurrence, under what conditions it arises. Recurrence of crime during the Russian province, identification of the fact that the uneven level of primary and recurrence of crime is associated with economic factors. The history of recidivism during the acquisition of independence was considered, then they drew attention to the scientific developments of V.I. Shakun, during 1990–1996 years. carried out a number of basic thirty-nine studies on the problems of recidivism. Among many useful findings and conclusions, the scientist cited the data we reviewed in the paper. During 2001–2018 years. Systematically analysed data on the regional structure of recidivism in Ukraine, according to which every tenth crime in the country is steadily committed in the Black Sea region. Based on the synthesis of the research results of scientists of past centuries, it was concluded that already in those days scientists paid attention and tried to explain the presence of significant regional, as well as sexual differences in the quantitative and qualitative indicators of relapse crime. These differences are related to differences in the living conditions of the population, the specificity of the psychophysiological qualities of certain categories of people, the peculiarities of the socio-demographic and economic parameters of countries, as well as its territory, features of climate and geographical location, and the like.
Опис
Ключові слова
виникнення рецидивної злочинності, термін «рецидив», жіноча рецидивна злочинність, регіональна рецидивність., recurrence of crime, term “relapse”, Female recidivism, regional recurrence.
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Кубишина. Історія виникнення рецидивної злочинності / Н. А. Лугіна, А. О. Кравченко., А. С. Кубишина // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. – № 8. – С. 378–380.
Зібрання