Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в умовах європейської інтеграції

dc.contributor.authorШевченко Анатолій Євгенійовичuk_UA
dc.contributor.authorКудін Сергій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorАвсєєвич Владислав Петровичuk_UA
dc.contributor.authorСердюк Іван Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorShevchenko Anatolii Yevheniiovychen_EN
dc.contributor.authorKudin Serhii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorAvseyevich Vladyslav Petrovychen_EN
dc.contributor.authorSerdiuk Ivan Viktorovychen_EN
dc.date.accessioned2023-03-27T11:38:39Z
dc.date.available2023-03-27T11:38:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractСтаття містить визначення проблем і перспектив утвердження в Україні ефективного місцевого самоврядування та реалізації реформи децентралізації влади в умовах трансформації українського суспільства та конституційної реформи. Обґрунтовано, що при реформуванні системи місцевого самоврядування в Україні необхідно враховувати як історичний, так і європейський й міжнародний досвід, який свідчить, що неможливо перерозподілити повноваження та ресурси між органами виконавчої влади й місцевого самоврядування без реформування адміністративно-територіального устрою України. Доведено, що основні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні мають включати не тільки позитивні елементи децентралізації, але й враховувати відсутність в Україні ідеї федералізації. З’ясовано, що нагальними є реформи, що пов’язані із розвитком засад самоврядування в українському суспільстві, мають наслідком значні зміни у системі державного управління загалом та залучення громад до політики розвитку на місцевому рівні. Встановлено, що Українська держава потребує проведення адміністративно-територіальної реформи із забезпеченням збереження цілісності держави та її унітарного устрою, а також прийняття нормативно-правової бази, яка б враховувала реалії підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Обґрунтовано, що вкрай важливим є чітке визначення повноважень, прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування з метою збалансування інтересів у системі публічних відносин, забезпечення втілення принципу субсидіарності, а також впровадження ефективної політики соціального, економічного, культурного розвитку регіонів. Доведено необхідність формування спроможних територіальних громад, забезпечення розширення їхніх прав щодо вирішення питань місцевого значення, та проведення бюджетної реформи з урахуванням пріоритетних сфер фінансування. Встановлено, що існує реальна потреба у проведенні подальшої законотворчої роботи, зокрема щодо законодавчого забезпечення розширених повноважень громад та розмежування повноважень The article identifies problems and prospects for the establishment of effective local self-government in Ukraine and the implementation of decentralization reform in the context of the transformation of Ukrainian society and constitutional reform. It is substantiated that when reforming the system of local self-government in Ukraine it is necessary to take into account both historical and European and international experience, which shows that it is impossible to redistribute powers and resources between executive bodies and local self-government without reforming the administrative-territorial structure of Ukraine. It is proved that the main directions of local self-government reform in Ukraine should include not only positive elements of decentralization, but also take into account the absence of the idea of federalization in Ukraine. It was found that the reforms related to the development of self-government in Ukrainian society are urgent, resulting in significant changes in the system of public administration in general and the involvement of communities in development policy at the local level. It was established that the Ukrainian state needs to carry out administrative and territorial reform to ensure the integrity of the state and its unitary system, as well as the adoption of a legal framework that would take into account the realities of Ukraine's signing of the Association Agreement with the European Union. It is substantiated that it is extremely important to clearly define the powers, rights and responsibilities of public authorities and local governments in order to balance interests in the system of public relations, ensure the implementation of the principle of subsidiary, and implement effective policies of social, economic and cultural development regions. The necessity of forming able-bodied territorial communities, ensuring the expansion of their rights to resolve issues of local importance, and conducting budget reform taking into account the priority areas of funding has been proved.
dc.identifier.citationПерспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, В. П. Авсєєвич, І. В. Сердюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 12. – С. 99–102. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/12_2021/22.pdf
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/81
dc.publisherЮридичний науковий електронний журнал
dc.relation.ispartofseries№ 12
dc.subjectмісцеве самоврядування, європейська інтеграція, децентралізація, адміністративно-територіальна реформа, громадаuk_UA
dc.subjectlocal self-government, European integration, decentralization, administrative-territorial reform, communityen_EN
dc.titleПерспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в умовах європейської інтеграції
dc.title.alternativeProspects for the development of local self-government in Ukraine in the conditions of european integration
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2021_IR _17.pdf
Розмір:
263.21 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання