Іноземні інвестиції: фактори та тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні сучасного стану та динаміки іноземних інвестицій в Україні. Завданнями роботи є: - визначити сутність, класифікацію та вплив іноземних інвестицій; - проаналізувати сучасний стан залучення іноземних інвестицій в Україну; - оцінити інвестиційний клімат України; - спрогнозувати приплив іноземних інвестицій в Україну; - визначити пріоритетні напрямки для стимулювання іноземного інвестування. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти іноземного інвестування в Україні. Об’єктом дослідження виступає процес іноземного інвестування The purpose of the work is to study the current state and dynamics of foreign investments in Ukraine. The tasks of the work are: - determine the essence, classification and influence of foreign investments; - to analyze the current state of attracting foreign investments to Ukraine; - assess the investment climate of Ukraine; - forecast the inflow of foreign investments to Ukraine; - to determine priority directions for stimulating foreign investment. The subject of the study is theoretical and practical aspects of foreign investment in Ukraine. The object of research is the process of foreign investment.
Опис
Ключові слова
іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, капітальні інвестиції, залучення інвестицій, динаміка інвестицій, інвестори, фактори залучення, тенденції розвитку, foreign investment, investment attractiveness, investment climate, foreign direct investment, capital investment, investment attraction, investment dynamics, investors, attraction factors, development trends
Бібліографічний опис
Приходько А. С. Іноземні інвестиції: фактори та тенденції розвитку : кваліфікаційна робота / А. С. Приходько ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 66 с.