Сучасні тренди функціонування інститутів спільного інвестування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
Визначено динаміку ключових індикаторів функціонування ІСІ в Україні, ідентифіковано проблеми та запропоновано їх вирішення в Україні The dynamics of key indicators of CII functioning in Ukraine is determined, problems are identified and their solutions in Ukraine are offered.
Опис
Ключові слова
інвестиційна діяльність, венчурні фонди, інвестиційні фонди, інститут спільного інвестування, investment activity, venture funds, investment funds, mutual investment institution
Бібліографічний опис
Лещенко М. Сучасні тренди функціонування інститутів спільного інвестування в Україні / М. Лещенко, Ю. Вергелюк // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки, 27 жовтня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – С. 124–126.
Зібрання