Сучасний підхід до управління конфліктними ситуаціями в організаціях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Систематизовано сучасні підходи до управління конфліктними стуаціями в організаціях. З’ясовано основні теоретичні підходи щодо конфліктів в організаціях, сутність і типологію конфліктів в організаціях, стадії розвитку і причини конфліктів, методи і стратегії управління конфліктними ситуаціями. Складність феномена конфлікту полягає в тому, що його наслідки можуть мати як деструктивний, так і конструктивний характер, тому зараз у багатьох організаціях питанню ефективного управління конфліктами приділяється значна увага. Наслідками конфліктів найчастіше є зниження продуктивності праці, зниження економічних показників в організації, конфлікти призводять до стресів, а також до втрати клієнтів. Емпірично досліджено особливості управління конфліктними ситуаціями в організації. Запропоновано шляхи попередження та подолання конфліктів в організаціях, серед яких було визначено методи, моделі і стратегії управління конфліктними ситуаціями та запропоновано програму тренінгу управління конфліктними ситуаціями в організації. Modern approaches to managing conflict situations in organizations are systematized. The main theoretical approaches to conflicts in organizations, the essence and typology of conflicts in organizations, stages of development and causes of conflicts, methods and strategies for managing conflict situations are clarified. The complexity of the conflict phenomenon lies in the fact that its consequences can be both destructive and constructive, which is why many organizations now pay considerable attention to the issue of effective conflict management. The consequences of conflicts are most often a decrease in labor productivity, a decrease in economic indicators in the organization, conflicts lead to stress, as well as to the loss of customers. An empirical study of the managing conflict situations in the organization were empirically investigated. Ways of preventing and overcoming conflicts in organizations were proposed, among which methods, models and strategies of managing conflict situations were determined, and a training program for managing conflict situations in the organization was proposed.
Опис
Ключові слова
організація, конфлікт, конфліктна ситуація, методи управління конфліктними ситуаціями, стадії розвитку конфлікту, стратегії управління конфліктними ситуаціями, управління конфліктними ситуаціями, organization, conflict, conflict situation, methods of managing conflict situations, stages of conflict development, conflict management strategies, conflict management
Бібліографічний опис
Горіненко А. С. Сучасний підхід до управління конфліктними ситуаціями в організаціях : кваліфікаційна робота / А. С. Горіненко ; наук. кер. Л. В. Романюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 80 с.