Якість офіційної статистичної інформації: підходи та міжнародна практика оцінювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Статистика України
Анотація
Окреслено роль статистичних даних для формування економічної та соціальної політики, розвитку державного та приватного сектору економіки, міжнародних відносин. Зазначено, що результати глобальної оцінки вітчизняної статистичної системи свідчать про використання в органах державної статистики європейських стандартів політики у сфері якості статистичної інформації. Разом з тим вказано на існування проблем у вітчизняній статистичній діяльності, що потребують коригування і пов’язані зі значним навантаженням на респондентів, низькою якістю первинних даних та ін. Досліджено методологічні засади та практичні питання моніторингу статистичного потенціалу національних статистичних систем крізь призму якості процесів виробництва статистичної інформації, запропоновані консорціумом “Партнерство у сфері статистики в цілях розвитку у ХХІ столітті”. Наведено 14 інструментів оцінювання статистичного потенціалу, що використовуються в міжнародній статистичній практиці для вимірювання й оцінки різних аспектів національних статистичних даних, включаючи продуктивність статистичних установ та якість їх результатів. Розглянуто багатовимірний індикатор статистичного потенціалу (SCI) від Світового банку, діагностична рамка якого оцінює статистичну методологію, джерело даних, періодичність і своєчасність надходження низки визначених показників, що в цілому характеризують виробництво статистичної продукції в країні та узгоджених з окремими глобальними індикаторами Цілей сталого розвитку. Проаналізовано динаміку статистичного потенціалу національної статистичної системи та місце України серед 140 країн, що розвиваються, які запозичують кошти у Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Показано, що зниження рівня статистичного потенціалу України пов’язано з такими складовими: джерела даних; періодичність та своєчасність. Для покращення стану діяльності та посилення інституційної спроможності існуючої статистичної системи запропоновано враховувати показники оцінки та моніторингу статистичного потенціалу у методологічній та практичній діяльності органів державної статистики. Обґрунтовано необхідність поліпшення якості, доступності та порівнянності офіційної статистичної інформації і запропоновано відповідно заходи. The article describes the role of statistics in the economic and social policy setting, the development of public and private sector, and international relations. It is noted that the results of a global assessment of the domestic statistical system indicate that European standards for the quality of statistical information are used in official statistics bodies. At the same time, it is pointed out that the domestic statistical activities face unresolved problems associated with a significant burden on respondents, poor quality of primary data, etc. The methodological foundations and practical issues of monitoring the statistical potential of national statistical systems through the prism of the quality of statistical information production processes proposed by the Partnership in Statistics for Development in the 21st Century are investigated. There are 14 tools for assessing the statistical potential used in the international statistical practice for measuring and evaluating various aspects of national statistical data, including the performance of statistical institutions and the quality of their results. A multidimensional statistical potential indicator (SCI) of the World Bank is considered, which diagnostic framework evaluates the statistical methodology, data source, frequency and timeliness of the publication of the indicators reflecting the production of statistical information in a country, which are harmonized with individual global indicators of the SDG. The dynamics of the statistical potential of the national statistical system of Ukraine among 140 developing countries that borrow funds from the International Bank for Reconstruction and Development are analyzed. It is shown that the decreasing level of the statistical potential in Ukraine is associated with the following components: data sources, frequency and timeliness. To enhance the performance and strengthen the institutional capacity of the existing statistical system, it is proposed to take account of the indicators used for the assessment and monitoring of statistical potential in the methodological and practical activities of official statistics bodies. The need to improve quality, accessibility and comparability of the official statistical information is justified, and respective measures are proposed.
Опис
Ключові слова
якість статичної інформації, багатовимірна оцінка якості даних, статистичний потенціал, моніторинг якості, виробництво статичної інформації., quality of statistical information, multidimensional evaluation of data quality, statistica capacity, quality monitoring, production of statistical information.
Бібліографічний опис
Заєць С. В. Якість офіційної статистичної інформації: підходи та міжнародна практика оцінювання / С. В. Заєць // Статистика України. – 2020. – № 1. – С. 4–15.
Зібрання