Сутність, інструментарій та специфіка податкового планування на підприємствах енергетичної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження теоретичних основ, принципів та методів податкового планування, а також обґрунтування доцільності реалізації заходів з оптимізації оподаткування. Предметом дослідження є процес здійснення податкового планування та застосування інструментів податкового планування, з метою збереження активів підприємства. Об’єктом дослідження є податкове планування як основний інструмент зменшення податкового навантаження на підприємстві. За результатами дослідження запропоновані рекомендації щодо удосконалення податкового планування підприємств енергетичної галузі. Одержані результати можуть бути використані у практичній діяльності підприємств енергетичної галузі для оптимізації податкового навантаження. The purpose of the work research of theoretical bases, principles and methods of tax planning, as well as substantiation of the expediency of implementing measures to optimize taxation. The subject of research are the process of tax planning and the use of tax planning tools in order to preserve the company's assets. The object of research is tax planning as the main tool for reducing the tax burden on the enterprise. According to the results of the research suggested recommendations on improving the tax planning of enterprises in the energy industry. The obtained results can be used in the practical activities of energy industry enterprises to optimize the tax burden.
Опис
Ключові слова
податкове планування, податкове навантаження, критерії оптимальності, оптимізація, моніторинг та ефективність, аналіз результатів, методологічні аспекти, tax planning, tax burden, optimality criteria, optimization, monitoring and efficiency, analysis of results, methodological aspects
Бібліографічний опис
Безус І. О. Сутність, інструментарій та специфіка податкового планування на підприємствах енергетичної галузі : кваліфікаційна робота / І. О. Безус ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 99 с.